بخش دوم : تلقیح مصنوعی
فصل اول: مباحث فقهی تلقیح مصنوعی…………………………………………….    23
فصل دوم : تلقیح مصنوعی و حقوق موضوعه…………………………………….   28
مبحث اول: تلقیح مصنوعی و حقوق جزا……………………………………………  28
مبحث دوم: وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی……………………  33
گفتار اول: ماهیت نسب …………………………………………………………………… 33

مقالات و پایان نامه ارشد

گفتار دوم: راههای اثبات نسب مشروع یا مشروع كردن نسب…………………    46

یک مطلب دیگر :

مبحث سوم: تلقیح مصنوعی و قانون مدنی…………………………………………..  53
مبحث چهارم: حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی……………………………..   57
فصل سوم : قاعدة فراش در حقوق امامیه……………………………………………    63
مبحث اول: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم شوهر………   63
مبحث دوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم مرد اجنبی..     65
فصل چهارم: وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه  67
مبحث اول: رابطة طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه) 67
مبحث دوم: رابطة طفل با صاحب نطفه………………………………………………..   68
گفتار اول: ثبت تولد طفل………………………………………………………………….    68
گفتار دوم: حق طفل برای دانستن نسب خود………………………………………..  69
گفتار سوم: حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی…………………………….  70
گفتار چهارم: مسئولیت مدنی پزشك در مقابل طفل……………………………..  71
مبحث سوم: رابطة طفل با شوهر زن…………………………………………………..  72
بخش سوم: اهداء تخمك یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین)


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *