1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  ………………………………………………………………………………………..
1-3- مرور ادبیات و سوابق مربوطه  ……………………………………………………………………………………………
1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق  ……………………………………………………………………………….
1-5- اهداف مشخص تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………
1-6- سؤالات تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………….
1-7- فرضیه‏های تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………
1-8- روش شناسی تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………..
1-9- شرح کامل روش و ابزار گردآوری داده‏ها  …………………………………………………………………………..
1-10- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها  ……………………………………………………………………………..
فصل دوم: تعاریف، مفاهیم و پیشینه
درآمد  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
2-1- مفاهیم و تعاریف  ……………………………………………………………………………………………………………
2-1-1- مفاهیم مطرح شده در قانون جرایم رایانه ای و مفاهیم مرتبط با فضای سایبر  ……………………..
2-1-2- تعاریف  …………………………………………………………………………………………………………………….
2-1-2-1- تعریف لغوی  …………………………………………………………………………………………………………
2-1-2-2- تعریف اصطلاحی  ……………………………………………………………………………………………………
2-2- پیشینه ی اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی  …………………………………………………………..
2-2-1- پیشینه ی اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی در حقوق بین الملل  ………………………….
2-2-2- پیشینه ی اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی در حقوق داخلی  ………………………………
فصل سوم: عنصر قانونی
درآمد  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
3-1- مبانی قانونی  …………………………………………………………………………………………………………………..
3-1-1- سو استفاده آمیز بودن فضای سایبر  ………………………………………………………………………………..
3-1-2- سیاست های کیفری  ……………………………………………………………………………………………………
3-1-3- رعایت منافع اجتماعی و اجرای عدالت  …………………………………………………………………………
3-1-4- رعایت منافع فردی  ……………………………………………………………………………………………………..
3-1-5- فراوانی جرم و بزه دیدگان  …………………………………………………………………………………………..
3-1-6- سهولت ارتکاب جرم  ………………………………………………………………………………………………….
3-1-7- وسعت ضرر ناشی از جرم  …………………………………………………………………………………………..
3-2- منابع و موارد قانونی  ……………………………………………………………………………………………………….
3-2-1- منابع اصلی  ………………………………………………………………………………………………………………..
3-2-1-1- قانون  …………………………………………………………………………………………………………………….
الف) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  ………………………………………………………………………………….
ب) قانون عادی  ……………………………………………………………………………………………………………………….
3-2-1-2- معاهدات بین المللی  ……………………………………………………………………………………………….

پایان نامه و مقاله

3-2-1-3- آرای وحدت رویه  ………………………………………………………………………………………………….
3-2-2- منابع فرعی  ………………………………………………………………………………………………………………..
3-2-2-1- عرف  …………………………………………………………………………………………………………………….
3-2-2-2- رویه قضایی  …………………………………………………………………………………………………………..
3-2-2-3- دکترین  ………………………………………………………………………………………………………………….
فصل چهارم: عنصر مادی
درآمد  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
4-1- رفتار فیزیکی  ………………………………………………………………………………………………………………….
4-1-1- وارد کردن  ………………………………………………………………………………………………………………….
4-1-2- انتقال دادن  …………………………………………………………………………………………………………………
4-1-3- پخش  ………………………………………………………………………………………………………………………..
4-1-4- حذف کردن  ……………………………………………………………………………………………………………….
4-1-5- متوقف کردن  ……………………………………………………………………………………………………………..
4-1-6- دستکاری  …………………………………………………………………………………………………………………..
4-1-7- تخریب  ……………………………………………………………………………………………………………………..
4-2- شرایط و اوضاع و احوال خاص لازم برای تحقق  ………………………………………………………………..
4-2-1- ویژگی مرتکب  …………………………………………………………………………………………………………..
4-2-1-1- مباشرت در جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی  ………………………………………..
4-2-1-2- همکاری در ارتکاب جرم  ……………………………………………………………………………………….
الف) شرکت در جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی  …………………………………………………..
ب) معاونت در جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی  ……………………………………………………
4-2-1-3- شروع به جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی  ……………………………………………
4-2-2- سایر شرایط  ………………………………………………………………………………………………………………
4-2-2-1- غیر مجاز بودن عمل  ………………………………………………………………………………………………
4-2-2-2- موضوع جرم  …………………………………………………………………………………………………………
4-2-2-3- وسیله ی ارتکاب  …………………………………………………………………………………………………..
4-2-3- نتیجه حاصله  …………………………………………………………………………………………………………….
فصل پنجم: عنصر معنوی
درآمد  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
5-1- اراده ی ارتکاب فعل و علم وعمد  …………………………………………………………………………………….
5-1-1- ارده ی ارتکاب  …………………………………………………………………………………………………………..
5-1-2- علم و عمد  ………………………………………………………………………………………………………………..
5-2- قصد مجرمانه  …………………………………………………………………………………………………………………
5-2-1- سوء نیت  …………………………………………………………………………………………………………………..
5-2-1-1- سوء نیت عام  …………………………………………………………………………………………………………
5-2-1-2- سوء نیت خاص  …………………………………………………………………………………………………….
5-2-2- خطای جزایی  …………………………………………………………………………………………………………..
5-2-3- انگیزه یا داعی  ……………………………………………………………………………………………………………

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

5-3- مسئولیت کیفری و مجازات  ……………………………………………………………………………………………..
5-3-1- اشخاص حقیقی  …………………………………………………………………………………………………………
5-3-1-1- مسئولیت کیفری  …………………………………………………………………………………………………….
5-3-1-2- مجازات  ………………………………………………………………………………………………………………..
5-3-2- اشخاص حقوقی  ………………………………………………………………………………………………………..
5-3-2-1- مسئولیت کیفری  …………………………………………………………………………………………………….
5-3-2-2- مجازات  ………………………………………………………………………………………………………………..
5-4- تشدید و تخفیف مجازات  ……………………………………………………………………………………………….
5-4-1- تشدید مجازات  ………………………………………………………………………………………………………….
5-4-1-1- جهات عام تشدید  ………………………………………………………………………………………………….
الف) تکرار جرم  ……………………………………………………………………………………………………………………..
– تکرار جرم توسط شخص حقوقی  ………………………………………………………………………………………….
– تکرار جرم توسط شخص حقیقی  …………………………………………………………………………………………..
ب) تعدد جرم  ………………………………………………………………………………………………………………………..
– تعدد مادی  ………………………………………………………………………………………………………………………….
– تعدد معنوی  ………………………………………………………………………………………………………………………..
5-4-1-2- جهات خاص تشدید  ……………………………………………………………………………………………..
الف) جهات خاص تشدید عینی  ……………………………………………………………………………………………….
ب) جهات خاص تشدید شخصی  …………………………………………………………………………………………….
5-4-2- تخفیف مجازات  ………………………………………………………………………………………………………..
نتیجه گیری  ……………………………………………………………………………………………………………………………
منابع و مآخذ
منابع فارسی  …………………………………………………………………………………………………………………………..
منابع غیر فارسی  …………………………………………………………………………………………………………………….
چکیده انگلیسی  ……………………………………………………………………………………………………………………..

چکیده
با توجه به پیشرفت تكنولوژی و اطلاعات، بطور یقین افرادی سودجو و فرصت طلب نیز با فراگیری دانش در صدد سوء استفاده از تكنولوژی می ‌باشد كه این افراد سود‌جو، امكاناتی را كه توسعه ی تكنولوژی برای جامعه بشری به ارمغان می‌آورد دست خوش امیال و اغراض خود ساخته و باعث ایجاد مشكلاتی برای استفاده كنندگان از تكنولوژی ‌گردیده و باعث ایجاد شبهه و تردید برای استفاده صحیح از این امكانات و تكنولوژی شده‌اند تا جایی كه امروزه توجه دولتمردان، حقوقدانان، متخصصین در امر تكنولوژی را به خود معطوف كرده است. هرچه بیشتر تكنولوژی كامپیوتری توسعه یابد جرایم كامپیوتری نیز توسعه پیدا خواهد نمود. ولی قوانینی كه بتواند با این جرایم برخورد نماید پاسخگو نخواهد بود و دولت ها می‌ بایستی قوانین خود را متناسب با جرایم نمایند. زیرا جرایم كامپیوتری با جرایم غیر كامپیوتری و كلاسیك اختلاف اساسی دارند.
هدف اصلی از این پژوهش این است که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به تبیین این جرم و شناخت عناصر، مجازات، تشدید و تخفیف مجازات، مسئولیت کیفری اشخاص و دیگر مسائل مرتبط با آن بپردازیم. این جرم نیز همانند جرایم سنتی دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی می باشد. اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی یکی از جرایم رایانه ای است که توسط قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده ی 737 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. تصور تحقق این جرم به صورت ترک فعل هر چند دشوار، ولی امکانپذیر است. این جرم از آن دسته جرایمی است که داشتن سوء نیت عام اگر چه لازم است اما کافی نیست؛ و بایستی سوء نیت خاص نیز احراز شود، چرا که این جرم در زمره ی جرایم مقید به نتیجه است.
 
واژگان کلیدی: اخلال، شبکه های رایانه ای، رایانه، داده، غیرمجاز، مجازات.

فصل اول:
کلیات
 
درآمد
«ای دولت های جهان صنعتی، ای غول های کسل کننده ای که از فلز و شهوانیت ساخته شده اید، من از اهالی فضای سایبرم … در جایی که گرد هم می آییم، شما از هیچ حاکمیتی برخوردار نیستید … ما هیچ دولت منتخبی نداریم و امیدواریم هیچ حکومتی در اینجا وجود نداشته باشد»[1]
آنچه که در این اعلامیه آمده، سخن دور از ذهنی بود که اینک به عینه تحقق یافته و ما شاهد جریان آن در زندگی روزمره خود هستیم. البته به اعتقاد راقم این سطور، امروزه زندگی روزانه ی بشر به نوعی با رایانه و شبکه های رایانه ای و مخابراتی در هم آمیخته شده است که حتی تصور نبود آن مشکلات عدیده ای را به دنبال خواهد داشت چه رسد به این که تحقق عینی یابد، باری استفاده از این جریان چالشی است روز، و تمتع و بهره جستن از آن، آدابی دارد  که عدم رعایت این آداب، حاکمیت  کشورها را بر نظارت، تشویق کرده است.
در این فصل برآنیم که به شیوه ی معمول نگارش پایان نامه، کلیات پژوهش را که شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، مرور ادبیات و سوابق مربوطه، جنبه ی جدید بودن و نوآوری آن، اهداف مشخص تحقیق، سؤالات تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش شناسی تحقیق، شرح کامل روش و روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ست بیاوریم تا مبین موضوع و مختصات پژوهش باشد.

1-1- بیان مسأله اساسی تحقیق
ظهور و گسترش ابزارهای اطلاعاتی که طی چندین سال اخیر روند رو به رشدِ فوق العاده ای را داشته است تمامی شئونات و جنبه های زندگی انسان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در حال حاضر فضای مجازی و بزرگراههای اطلاعاتی در ابعاد عمومی، فردی و اجتماعی در دسترس همگان است.[2]
از جمله آثار پیشرفت های علمی و فن آورانۀ اواخر سده بیستم، تولید دنیای جدیدی بود که از پیوند فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی پدید آمده است و  فضای مجازی(سایبری) یا اطلاعاتی _ ارتباطی نام گرفت و فضای زمینی، دریایی و هوایی دنیای حقیقی افراد شد. بیش از یک چهارم جمعیت کره زمین کاربران فضای مجازی محسوب می شوند بدین ترتیب انسانهای آغاز هزاره ی سوم، دارای حقوق وتکالیف شهروندی دوگانه حقیقی و مجازی و به عبارتی زندگی دوم شده اند. بدین ترتیب، بخشی از زندگی اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی انسان های دنیای امروزی در دنیای سایبر در جریان است و طبیعی است که دولت ها به فکر تأمین امنیت و نیز حفظ حقوق و آزادی های مدنی مردم در این دنیا نیز باشند.[3] به موازات گسترش فعالیت ها و ارتباطات در فضای سایبر بخشی از بزهکاران نیز فعالیت های مجرمانه ی خود را به فضای سایبر منتقل کرده اند یا از رهگذر چنین فضایی مرتکب جرم  یا جرایمی می شوند و از سوی دیگر گونه های بزه کارانه نوین مرتبط با ویژگی ها و ماهیت محیط مجازی پیدا کرده اند. بنابراین حقوق جزا باید این پیشرفتهای فن آوری را که فرصت های بسیار پیچیده ای برای سو استفاده  از امکانات فضای سایبر و آسیب رساندن به منافع مشروع فراهم آورده اند مد نظر قراردهد.[4]
شایان ذکر است که براساس آخرین آمارهای منتشر شده بر روی وب سایت          (internet world states) تعداد کلی کاربران اینترنت در جهان  دو میلیارد و نود و پنج میلیون و شش هزار و پنج نفر محاسبه شده است و هم چنین تعداد کاربران اینترنت در سال 2012 نسبت به سال گذشته سه میلیون و دویست هزار و نسبت به سال 2010 در حدود چهار میلیون و سیصد هزار نفر افزایش داشته است.
برای جرایم سایبر سه ویژگی اصلی برشمرده اند:
1- سیالیت[5] و انعطاف پذیری عناصر تشکیل دهنده جرم در زمان و مکان.
2- آسانی گمنام و ناشناس ماندن نسبی مرتکبان در فضای شبکه ای که در واقع شناسایی آنان و محل ارتکاب جرم را دشوار می نماید.
3-جهانی بودن گستره ارتکاب بزه که به بزهکاران اجازه می دهد بتوانند جرم  را  بدون حضور در محل حضور بزه دیده یا آماج و از اقصی نقاط جهان مرتکب شوند.
به این ترتیب بزه کاری سایبری از یک سو شامل جرایم متعارفی مانند سرقت، کلاهبرداری، جاسوسی ، افترا، هرزه نگاری، تطهیر و تروریسم می شود که در فضای سایبر و به کمک فن آوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات ارتکاب می یابد (جرایم سایبری در معنای موسع) و از سوی دیگر، به جرایم جدیدی اطلاق می شود که موضوع آن اقدام علیه امنیت سامانه ها، شبکه ها یا داده های سایبری و انفورماتیکی است (جرایم سایبری در معنای مضیق).[6]این جرایم در واقع خاص این فضاها -ازجمله اینترنت- هستند.[7]
در این پایان نامه جرم خاص اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی مورد توصیف قرار می گیرد. در حقوق ایران، نه در قانون تجارت الکترونیک و نه در قانون جرایم رایانه ای مصوب 5/3/88 که در قالب بخش سی ام از فصل بیست و نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در آمده است هیچ تعریف واضح و روشنی از این مفهوم ارائه نشده است. شاید دلیل آن اختلافات مبنایی است که میان حقوقدانان از تعریف جرایم رایانه ای وجود دارد.
ماده ی 737 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 این جرم را بیان نموده است.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *