2-6-3-1-3خطای جزایی 29
2-7- مبانی نظری 29
2-8-جامعه شناسی و جرم 30
2-8-1-انحراف یا کجروی 30
2-8-2-جرم و کجروی 31
2-8-3-حالات ذهنی نابهنجار 33
2-9-عوامل جرم زا 37
2-10-عوامل فردی یا بیولوژیک: 37
2-10-1- عوامل روانی 37
2-10-2-عوامل محیطی 38
2-10-3-عوامل اجتماعی 38
2-10-4-جرم انگاری های نسنجیده 41
2-10-5- متناسب نبودن مجازات ها 42
2-11-نظریه های جرم شناسی 43
2-11-1- جرم و آناموی: 43
2-11-2-نظریه معاشرت ترجیحی 44
2-11-3-نظریه برچسب زنی 45
2-12-کیفرشناسی 47
2-12-1-اهداف کیفرشناسی 48
2-12-2-اهداف و کارکردهای ضمانت اجراها 49
2-12-3-کارکرد اخلاقی کیفر 50
2-12-4-حفظ کارکرد سزادهی 51
2-12-5- کارکردهای فایده مندکیفر 52
2-13-عبرت آموزی و ارعاب انگیزی 53
2-13-1-نقش عبرت آموزی و ارعاب انگیزی 53
2-13-2-سودمندی عبرت آموزی و ارعاب انگیزی 54
2-14- باز سازگارسازی اجتماعی بزهکار 55
2-14-1-فایده این کارکرد 55
2-14-2-گسترش جایگاه اعطایی به بازسازگارسازی اجتماعی بزهکار 56
2-15- تاریخچه قوانین مرتبط با قاچاق سلاح 57

پایان نامه و مقاله

2-16- تعریف قاچاق اسلحه و مهمات 58
2-17-عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق اسلحه و مهمات 59
2-17-1 عنصر مادی جرم 59
2-17-1-1 رفتار مجرمانه 59
2-17-1-2  موضوع جرم 60
2-17-1-3 وسیله مجرمانه 60
2-17-1-4 تأثیر زمان و مكان 61
2-17-1-5  شخصیت طرفین 61
2-17-1-6  نتیجه مجرمانه 61
2-17-2  عنصر قانونی جرم 62
2-17-3  عنصر روانی جرم 64
2-17-3-1  سوء نیت عام 64
2-17-3-2  سوءنیت خاص 64
2-18- مجازات 65
2-19- راهکارهایی برای کاهش قاچاق اسلحه و مهمات 66
2-19-1-عوامل و باورهای فرهنگی: 66
2-19-2-احساس بی هنجاری و آنومی اجتماعی: 67
2-19-3-وضعیت اقتصادی و اجتماعی: 67
فصل سوم: روش تحقیق 68
3-1-روش تحقیق 69

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

3-2-جامعه آماری 70
3-3-نمونه و روش نمونه گیری 70
3-3-1-نمونه: 70
3-3-2-برآورد حجم نمونه 70
3-4-ابزارهای پژوهش 72
3-5-روایی پرسشنامه 72
3-6-پایایی پرسشنامه 73
3-7-شیوه جمع آوری اطلاعات 74
3-8-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 74
3-9- مطالعات مربوط به محیط شهرستان لردگان 74
3-10- وجه تسمیه و پیشینه تاریخی شهرستان لردگان 75
3-11- موقعیت مذهبی وتوریستی 77
3-12-تقسیمات سیاسی جغرافیایی  شهرستان لردگان 78
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق 80
4-1-تحلیل آمار و داده ها 81
4-2-روش شناسی پژوهش 81
4-3-توصیف و تحلیل داده های پرسش نامه 82
4-4- توزیع عوامل جمعیت شناختی 83
4-4-1-سن 83
4-4-2- جنسیت 86
4-4-3- وضعیت تأهل 87
4-4-4- میزان تحصیلات 89
4-5- وضعیت شغلی افراد 93
4-6-علم به قانون و مجازات آن 95
4-7- انگیزه و تفكرات افراد 95
4-8-تاثیر یا عدم تاثیر مجازات 97
4-9- روشهای پیشگیری از قاچاق 99
4-10-تاثیر سطح اقتصادی در میزان قاچاق سلاح و مهمات 101
4-11-تاثیر شغل دامداری در ارتکاب جرایم فوق 103
فصل پنجم: نتیجه گیری و پشنهادات 105
5-1-نتیجه گیــری: 106
5-2-پیشنهادت برگرفته از تحقیق: 107
5-3-علل افزایش سلاح در شهرستان: 108
5-4-راهکارهای پیشگیرانه : 109
منابع و مآخذ: 110

چکیده:

موضوع بررسی جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در لردگان از این حیث دارای اهمیتی ویژه ای بوده که علی‌رغم تشدید قانون قاچاق سلاح و مهمات در سال 1390 ولی متاسفانه این موضوع نه چندان کاهش نداشته بلکه افزایش چند درصدی هم در بر داشته لذا این انگیزه در خود به وجود آمده تا در خصوص این موضوع مطالعاتی انجام نمایم.
روش تحقیق دراین پژوهش تحلیلی توصیفی از نوع کاربردی می‌باشد، برای گردآوری داده‌ها پس از تایید پرسشنامه توسط اساتید و همچنین روایی و پایایی پرسشنامه، به صورت تصادفی در بین 100 نفر از کارشناسان و کارکنان مشغول در اداره مبارزه با قاچاق و پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان لردگان پخش و اطلاعات آن گردآوری شد. در پژوهش حاضر، از شاخص های آمار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. به منظور تحلیل استنباطی داده های بدست آمده از ابزارهای اندازه گیری از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
نتایج حاصله از این پژوهش حاکیست که با توجه به بافت قومی قبیله ای شهرستان، برای قدرت نمایی در مقابل دیگر طوایف استفاده از سلاح در بین طوایف مرسوم بوده است و علت خرید، فروش و نگهداری سلاح باب شدن استفاده از اسلحه در مراسمات جهت ابراز علاقه به همدیگر و ابراز شادی می‌باشد و نهایتاً با توجه به اینکه از دیرباز شغل اکثر مردم شهرستان دامپروری بوده، داشتن سلاح برای حفاظت از احشام یک امر ضروری بوده است.
واژگان کلیدی: سلاح، مهمات، نگهداری، اسلحه غیرمجاز، قاچاق، خرید و فروش.

فصل نخست: کلیات تحقیق

مقدمه:

استفاده از اسلحه از زمان های قدیم به عنوان یک ابزار حفاظتی در برابر حیوانات وحشی و غارتگران مورد استفاده بوده است و در دین مبین اسلام آموزش تیراندازی و سوارکاری و شنا مورد تأکید بوده است . در استان چهارمحال و بختیاری استفاده از اسلحه از دیرباز رواج داشته است و نوعی افتخار محسوب می شد و اکثر مردان استان دارای اسلحه بودند و تا جایی که در درگیری مردم استان علیه نظام ستم شاهی مردم استان با اسلحله شخصی علیه این نظام برخواستند ، ولی امروزه با افزایش قاچاق اسلحه در استانهای همجوار و ورود آن به استان و استفاده از اسلحه در مراسمات شادی ، عزا و نزاع ها باعث رعب و وحشت و نگرانی بین مردم استان شده است و علاوه بر این استان ما جزء استان هایی می باشد که دومین وسیله خودکشی آنها اسلحه می باشد . فلذا در این پژوهش به بررسی جرم شناسی خرید فروش و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز در شهرستان لردگان می پردازیم .

1-1-بیان مسئله:


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *