1-8-ساماندهی تحقیق: 10
فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق 11
2-1-پیشینه تحقیق 12
2-2-ادبیات تحقیق 15
2-2-1-جرم 15
2-2-2-پیشگیری 18
2-2-4- پیشگیری از جرم 18
2-2-5-کودک 20
2-3-جرم کودک آزاری 21
2-4-تاریخچه کودک آزاری 23
2-4-1-کودک آزاری در جهان 23
2-3-1-2-کودک آزاری در ایران 25
2-5-علل کودک آزاری 26
2-5-1-وضعیت فیزیکی 26
2-5-2-وضعیت روحی ـ روانی 27
2-5-2-1-ضعف قوای ذهنی ـ روحی 27
2-5-4-علل آسیب شناختی 28
2-5-4-1- اعتیاد والدین 28
2-5-4-2-طلاق 28
2-6-انواع كودك آزاری 29
2-6-1- كودك آزاری جسمی 29
2-6-2-آزار عاطفی 30
2-6-3-آزار بی توجهی 30
2-6-4-آزار آموزشی 31
2-6-5-آزار جنسی 31
2-6-5-1-تعریف کودک آزاری جنسی 31

پایان نامه

2-6-5-2-نظریات مرتبط با کودک آزاری جنسی 32
2-6-5-2-1-نظریه فرهنگی-اجتماعی 32
2-6-5-2-2-نظریه سازمانی 33
2-6-5-2-3-نظریه طبیعی-زیستی 33
2-6-5-2-4-نظریه شناختی-اجتماعی 33
2-6-5-2-5-نظریه چهاربعدی مزاحمت جنسی(نظریه ترکیبی) 34
2-6-5-3-پیامدهای کودک آزاری جنسی 35
2-6-5-3-1-از منظر رفتاری 35
2-6-5-3-2- اثرات آزار بر بعد شناختی شخصیت 36
2-6-5-3-3-اثر از بعد عاطفی 37
2-7-پیشگیری از کودک آزاری جنسی 38
2-7-1-انواع پیشگیری 38
2-7-1-1-پیشگیری اولیه 39
2-7-1-2-پیشگیری ثانویه 39
2-7-1-3-پیشگیری ثالث 40
2-7-1-4-پیشگیری وضعی و اجتماعی 41
2-7-1-4-1-پیشگیری وضعی 41
2-7-1-4-2-پیشگیری اجتماعی 43
2-7-2-پیشگیری از کودک آزاری جنسی 46

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

2-7-2-1-پیشگیری اجتماعی از کودک آزاری جنسی 46
2-7-2-1-1-محیط اجتماعی عمومی 47
3-4-1-2-محیط اجتماعی شخصی 49
2-7-2-2-پیشگیری وضعی از بزه کودک آزاری 51
2-7-2-3-پیشگیری مشارکتی از بزه کودک آزاری 53
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 57
3-1 روش تحقیق 57
3-2 جامعه ونمونه آماری 58
3-2-1 توصیف محل تحقیق 58
3-2-1-1-موقعیت جغرافیایی 59
3-2-1-2-تقسیمات سیاسی 60
3-2-2 روش نمونه گیری 61
3-2-3 تعیین حجم نمونه 61
3-2-4 واحد تحلیل 61
3-2-5 متغیر های مستقل و وابسته 61
3-2-6 ابزار جمع آوری اطلاعات 61
3-2-7 تعیین اعتبار و پایایی پرسش نامه 62
3-2-8 روش استخراج و تحلیل داده ها 62
3-2-9 موانع و محدودیت های تحقیق 62
3-3- معرفی پرسشنامة كودك آزاری : 62
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 64
4-1- تحلیل داده ها 64
4-2- اطلاعات دموگرافیک نمونه آماری 65
4-3-دموگرافیک  نمونه عادی (عموم مردم) 65
4-3-1-برحسب جنسیت 65
4-3-2-برحسب سن 66
4-3-3-برحسب وضعیت تحصیلی 67
4-4-تحلیل پرسشنامه 68
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 90
5-1-نتیجه گیری 91
5-1-1-انواع آزار جنسی کودکان: 91
5-1-2- نتیجه گیری کلی: 93
5-2-پیشنهادهای تحقیق 97
منابع و مآخذ 98
 
چکیده
زمینه و هدف: اگرچه تعیین میزان دقیق شیوع اختلالات جنسی، به ویژه آزار و اذیت جنسی از كودكان تاحدودی دشوار است ولی نتایج برخی مطالعات نشان داده كه میزان آزار و اذیت جنسی از كودكان بین 2 تا 30 درصد در پسران و 4 تا 60 درصد در دختران است و معمولاً دختران بیش از پسران مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند. هم چنین مشاهده شده است كه سوءاستفادة جنسی از كودكان اثرات كوتاه مدت و بلندمدتی بر كاركردهای روان شناختی آنان دارد؛ به طوری كه اكثر این افراد پس از مدت كوتاهی مبتلا به اختلالات اضطرابی و اختلالات خوردن، روان تنی، شخصیتی، جنسی و پس ضربه ای می شوند. خانواده نه تنها می‌تواند نقش مهمی را در تشخیص و كنترل الگوهای رفتاری آسیب رسان و صدمه زننده از نظر جنسی داشته باشد، بلكه می تواند با ایجاد یك نظام حمایتی فرایند درمان این كودكان و نوجوانان را تسهیل كند.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *