2-3-تفاوت سند رسمی و عادی.. 22
2-3-1-از نظر قدرت اجرایی.. 22
2-3-2-از نظر  اعتبار تاریخ.. 23
2-3-3-از نظر ادعای جعل، تردید و تکذیب.. 23
2-4-دلایل اثبات اعتبار سند.. 24
2-4-1-قرآن کریم.. 24
2-4-2-روایات.. 25
2-4-3-فحوی(طریق اولویت).. 26
2-4-4-سیره.. 26
2-4-5-استقرا.. 27
2-4-6-بینه کتبی.. 28
2-4-7-علم قاضی.. 29
2-5-اعتبار سند از دیدگاه اهل سنت.. 29
2-5-1-عناوین مختلف سند در فقه اهل سنت.. 29
2-5-2-ادله اهل سنت در اثبات اعتبار سند.. 30
2-6-شهادت در اصطلاح فقها.. 32
2-6-1-شهادت در قرآن.. 33
2-6-2-بینه در نگاه قانون‌گذار ایران.. 34

پایان نامه

2-7-عناصر و اجزاء بینه.. 35
2-8- حجّیت شهادت در فقه.. 36
2-8-1- گواهى چهار نفر.. 36
2-8-2- گواهى سه نفر.. 38
2-8-3- گواهى دو مرد.. 38
2-8-4- گواهى یك مرد با سوگند خواهان.. 40
2-8-5- گواهى زنان.. 41
2-8-6 گواهى یك مرد.. 44
2-9-شرایط شاهد.. 49
2-9-1-عدالت.. 49

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

2-9-1-1-آیات شریفه.. 49
2-9-1-2-روایات.. 50
2-9-2-بلوغ.. 50
2-9-3-عقل.. 52
2-9-4-اسلام و ایمان.. 52
2-9-5-طهارت مولد.. 52
2-9-6-انتفاى تهمت.. 53
2-9-7-مکان سوگند گواه.. 53
فصل سوم: بررسی تعارض بین سند و بینه.. 57
3-1-مقدمه.. 58
3-2-بینه بعنوان مطلق دلیل یابه معنی شهادت دو شاهد.. 58
3-2-1-قول به اختصاص بینه به شهادت دو شاهد.. 59
3-2-1-1- عدد شهود، شرط اعتبار شهادت .. 62
3-2-1-2-قول به اعتبار عدد در شهود.. 63
3-2-1-3- قول به عدم اعتبار عدد در شهود.. 65
3-2-1-4-تصریح قرآن به دو مرد بودن شهود صرفاً در استشهاد    66
3-2-2-قول به اعتبار مطلق بینه وعدم اختصاص آن به شهادت شهود    68
3-2-2-1-ملاک اعتبار شهادت شهود.. 69
3-2-2-1-1-اعتبار تعبدی.. 70
3-2-2-2-وجوب قبول شهادت شهود از سوی قاضی وحکم بر مبنای آن    72
3-2-2-3-واقع نمایی و ایجاد وثوق.. 72
3-2-2-4-حصول ظن، مناط تنفیذ حکم.. 73
3-3-تعارض سند و شهادت.. 74
3-3-1-تعارض سند با شهادت در حقوق ایران.. 74
3-3-1-1-بررسی نظریة شمارة 2655 شورای نگهبان.. 75
3-3-1-2-بررسی نظریة۱۲۹۰/۷-302/1377 ادارة حقوقی قوة قضاییه    78
3-3-2- تعارض سند و شهادت در فقه امامیه.. 81
3-4-حکم تعارض سند با شهادت در عمل.. 85
فصل چهارم: نتیجه گیری.. 88
نتیجه گیری.. 89
منابع و ماخذ.. 93

چکیده


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *