الف- شرایط دین مورد ضمان ۲۷
ب- اوصاف مال مورد ضمان ۲۹
1-مال بودن ۲۹
2-قابلیت ایفاء توسط دیگری 3۰
3-مشروع بودن 3۱
4-معین بودن 3۲
گفتار چهارم-مشخصه های عقد ضمان 3۴
الف-لازم بودن عقد ضمان 3۴.
ب-رضایی بودن عقد ضمان 3۵
ج-تبعی بودن عقد ضمان ۳۶

پایان نامه

د- قرارداد مدنی بودن ضمان. ۳۷
فصل دوم-امکان یا عدم امکان جعل خیار شرط در عقد ضمان. ۳۸
مبحث اول-قائلان به جواز اشتراط خیار اشتراط خیار شرط در عقد ضمان 4۱
گفتار اول-دلایل قائلان به جوازاشتراط خیار شرط 4۲
الف-ادعای اجماع 4۲
ب-وجود مقتضی 4۳
ج-عدم المانع ۴۶
د- حق بودن خیار و نه حکم بودن آن ۴۹
ه-استناد به اصل حاکمیت اراده و آزادی قرارداد 5۰
و-امکان اقاله وتسری آن به جعل خیار شرط در عقد ضمان 5۲

یک مطلب دیگر :

مبحث دوم- قائلان به عدم جواز اشتراط خیارشرط در عقد ضمان   5۴.
گفتاراول – دلایل قائلان به عدم جوازاشتراط خیار شرط     5۴
الف-منافات داشتن عقد ضمان با مقتضای خیار شرط 5۴
1-مقتضای خیار شرط در عقد لازم 5۴
2-تحلیل صحیح نبودن شرط خلاف مقتضای خیار شرط 5۵
ب- منافات داشتن خیار شرط با مقتضای ذات عقد ضمان ۵۷
1-معنای مقتضای ذات عقد ۵۷.
2- تحلیل منافات جعل خیار شرط با مقتضای ذات عقد ضمان 6۰.
ج- ایقاع بودن ضمان و عدم امکان ورود خیار شرط در ایقاع. 6۱
د)متضمن ابراء بودن ضمان و عدم امكان ورود خیار شرط در ابرا ء. 6۴
1-بررسی نظریه بطلان شرط خیار در ابراء ۶۴
1-1-قول به اجماع 6۴
1-2-استناد به ماهیت شرط ۶۵
1-3-عدم صدق شرط بر خیار شرط در ایقاع ۶۶

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *