بند اول – تعیین موضوع دستور موقت از سوی خواهان……………………………………………………………..30
بند دوم – تعیین موضوع دستور موقت از سوی خوانده………………………………………………………………31
بند سوم – تعیین موضوع دستور موقت از سوی قانونگذار…………………………………………………………..32
مبحث چهارم – موضوعات قرار دستور موقت………………………………………………………………………….33
گفتار اول – قرار دستور موقت دایر بر توقیف اموال……………………………………………………………………34
بند اول – توقیف عین مال منقول به ادعای مالکیت آن ……………………………………………………………..34
بند دوم – توقیف مال غیرمنقول ثبت نشده…………………………………………………………………………..36
گفتار دوم – قرار دستور موقت دایر بر منع از امری…………………………………………………………………..37
بند اول – دستور موقت به منع از تصرفات و اعمال حقوقی…………………………………………………………37
بند دوم – دستور موقت به توقیف مال و منع از تصرفات حقوقی……………………………………………………39
اول – دستور موقت دایر بر توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال کشتی……………………………………………..40
دوم – دستور موقت در باب سهام با نام به منظور استیفاء وجه نقد………………………………………………41
گفتار سوم – قرار دستور موقت دایر بر انجام عمل………………………………………………………………….42
بند اول – دستور موقت به الزام خوانده به انجام عمل مادی معین……………………………………………….43
بند دوم – دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق خانواده…………………………………………………44
بند سوم – دستور موقت به الزام به انجام عمل حقوقی معین……………………………………………………45
بند چهارم – دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق شرکتها………………………………………………46
بخش دوم – شرایط و موانع صدور دستور موقت……………………………………………………………………..48
فصل اول – شرایط صدور دستور موقت………………………………………………………………………………..49
مبحث اول – درخواست دستور موقت توسط ذینفع………………………………………………………………….49
گفتار اول – طرح تقاضا و درخواست دستور موقت……………………………………………………………………49
گفتار دوم – مفاد و مندرجات درخواست………………………………………………………………………………51
بند اول – تعیین طرف دستور موقت……………………………………………………………………………………51
بند دوم – تعیین و اعلام موضوع دستور موقت……………………………………………………………………….52
بند سوم – تعیین موضوع دعوای اصلی………………………………………………………………………………52
بند چهارم – استدلال و اسباب توجیهی و ادله اثباتی درخواست…………………………………………………53
گفتار سوم – زمان طرح درخواست موقت……………………………………………………………………………54
بند اول – درخواست دستور موقت قبل از طرح دعوی اصلی………………………………………………………55
بند دوم – درخواست دستور موقت همراه و ضمن اقامه دعوی اصلی……………………………………………57
بند سوم – درخواست دستور موقت پس از اقامه دعوی اصلی…………………………………………………..58
بند چهارم – درخواست دستور موقت پس از صدور حکم قابل تجدیدنظر…………………………………………58
گفتار چهارم – ذینفع بودن متقاضی دستور موقت…………………………………………………………………..59
بند اول – نفع احتمالی در موضوع درخواست موقت………………………………………………………………..60
بند دوم – نفع موجل در موضوع دستور موقت……………………………………………………………………….60
مبحث دوم – مرجع صلاحیت دار برای صدور دستور موقت…………………………………………………………62
گفتار اول – صلاحیت ذاتی و نسبی………………………………………………………………………………….62
بند اول – صلاحیت ذاتی در صدور دستور موقت…………………………………………………………………….63
بند دوم – صلاحیت نسبی در صدور دستور موقت………………………………………………………………….64
1- صلاحیت نسبی به معنی خاص………………………………………………………………………………….64
2- صلاحیت نسبی از حیث محلی…………………………………………………………………………………..65
گفتار دوم – صلاحیت اصلی دادگاه های عمومی حقوقی و انقلاب………………………………………………65
بند اول – تبعیت از صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی………………………………………………………………66
بند دوم – تبعیت از محل وقوع موضوع دستور موقت……………………………………………………………….69
گفتار سوم – صلاحیت اختصاصی سایر مراجع قضایی در صدور دستور موقت………………………………….74
بند اول – محدوده صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در صدور دستور موقت…………………………………….75
بند دوم – محدوده صلاحیت دادگاه عمومی خانواده در دستور موقت……………………………………………77
بند سوم – محدوده صلاحیت دیوان عدالت اداری در صدور دستور موقت……………………………………….78
مبحث سوم – طرفیت خوانده دعوی………………………………………………………………………………..82
گفتار اول – دعوی و طرف آن…………………………………………………………………………………………82
بند اول – دعوی………………………………………………………………………………………………………..82
بند دوم – طرف دعوی…………………………………………………………………………………………………83
گفتار دوم – تاثیر دستور موقت نسبت به طرف دعوی…………………………………………………………….85
بند اول – ضرورت درخواست و صدور دستور موقت علیه خوانده یا خواندگان……………………………………86
بند دوم – درخواست و صدور دستور موقت علیه خوانده اجمالا معلوم…………………………………………..88
بند سوم – اصل نسبی بودن رای و عدم تاثیر آن نسبت به اشخاص ثالث……………………………………..89
مبحث چهارم – احراز فوریت امر………………………………………………………………………………………90
گفتار اول – مفهوم و ماهیت فوریت………………………………………………………………………………….91
بند اول – مفهوم و معنای فوریت……………………………………………………………………………………..91
بند دوم – ماهیت فوریت……………………………………………………………………………………………….92
گفتار دوم – تشخیص فوریت و زمان آن………………………………………………………………………………93
بند اول – دادگاه مرجع اصلی تشخیص فوریت………………………………………………………………………93

پایان نامه و مقاله

بند دوم – نقش کارشناس در فرآیند احراز فوریت…………………………………………………………………..94
بند سوم – قانون، مرجع اساسی تشخیص فوریت………………………………………………………………..95
1- دستور موقت در موضوع دعاوی حادث حین رسیدگی به امور حسبی………………………………………96
2- دستور موقت در موضوع دعاوی علائم تجارتی و حق اختراع………………………………………………….97
گفتار سوم – زمان تحقق و تشخیص فوریت………………………………………………………………………..98
بند دوم – تحقق فوریت در استمرار در بقاء و دوام آن……………………………………………………………..99
بند سوم – نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر در تمیز فوریت…………………………………………………….100
گفتار سوم – معیار، ضابطه و مصادیق فوریت…………………………………………………………………….102
بند اول – ضابطه و معیار فوریت در حقوق ایران…………………………………………………………………..102
بند دوم – مصادیق فوریت…………………………………………………………………………………………..103
1- خطر انتفاء موضوع دعوی اصلی……………………………………………………………………………….103
2- خطر انتقال موضوع دعوی اصلی به غیر………………………………………………………………………103
3- احتمال ورود خسارت به لحاظ لطمه به شهرت تجاری………………………………………………………104
مبحث پنجم – تودیع تامین مناسب………………………………………………………………………………..105
گفتار اول – اختیاری بودن اخذ تامین بالحاظ ماهیت و موضوع دعوی…………………………………………..106
بند اول – اختیار دادگاه در گرفتن تامین از خواهان………………………………………………………………..106
بند دوم – معافیت خاص قانونی از تودیع تامین……………………………………………………………………108
بند سوم – اخذ تامین در دعاوی مالی و غیرمالی………………………………………………………………..109
گفتار دوم – تعیین میزان تامین و نوع آن……………………………………………………………………………111
بند اول – تعیین میزان تامین…………………………………………………………………………………………111
بند دوم – تعیین نوع تامین…………………………………………………………………………………………..113
بند سوم – مدت تودیع تامین………………………………………………………………………………………..115
فصل دوم – موانع صدور دستور موقت……………………………………………………………………………..116
مبحث اول – وقوع یا اجراء شدن موضوع دستور موقت………………………………………………………….117
گفتار اول – وقوع تهدید نسبت به دستور موقت…………………………………………………………………117
بند اول – وقوع تهدید یا خطر در دادرسی فوری دادگاه های عمومی حقوقی……………………………….117
بند دوم – خاتمه یافتن موضوع عملیات اجرایی در دادرسی فوری دیوان عدالت اداری……………………..118
گفتار دوم – صدور حکم در اصل دعوی……………………………………………………………………………119

یک مطلب دیگر :

بند اول – منع دستور موقت پس از صدور حکم………………………………………………………………….119
بند دوم – منع صدور دستور موقت در جلوگیری از اجرای حکم………………………………………………..121
گفتار سوم – منع دستور موقت در جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجراء……………………………………124
مبحث دوم – جریان نهاد دیگر تامینی و موقتی در موضوع…………………………………………………….125
مبحث سوم – انطباق عینی موضوع دستور موقت با موضوع دعوی اصلی………………………………….127
گفتار اول – منع اصولی دستور موقت در فرض تطبیق موضوعات……………………………………………..127
گفتار دوم – جواز دستور موقت در موارد استثنایی……………………………………………………………..129
مبحث چهارم – منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت دعوی…………………………………………..131
گفتار اول – منع دستور موقت علیه اشخاص حقوقی عمومی و دولتی……………………………………..132
بند اول – منع دستور موقت در جلوگیری از اعمال حاکمیتی دولت…………………………………………..132
بند دوم – منع دستور موقت بر توقیف اموال دولتی…………………………………………………………….133
بند سوم – منع دستور موقت بر توقیف اموال شهرداری ها…………………………………………………..135
گفتار دوم – منع دستور موقت علیه سفارت خانه ها و مامورین سیاسی خارجی…………………………136
مبحث پنجم – منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت متقاضی…………………………………………137
گفتار اول – منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق منحصر به اتباع ایران……………138
گفتار دوم –  منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق مخصوص به جامعه ایرانی……139
مبحث ششم – منع صدور دستور موقت به اعتبار موضوع…………………………………………………….140
گفتار اول – منع دستور موقت به جهت عدم مشروعیت موضوع دعوی اصلی………………………………141
گفتار دوم – منع دستور موقت بر توقیف برخی حقوق خاص………………………………………………….142
بند اول – منع توقیف برخی حقوق بطور مطلق…………………………………………………………………142
بند دوم – منع توقیف برخی حقوق بطور موقت و در وضعیت خاص…………………………………………..143
1- تصرف شخص ثالث بر مال مورد توقیف………………………………………………………………………143
2- سهام قابل تعویض با اوراق قرضه……………………………………………………………………………144
3- عدم توقیف وجوه مربوط به افزایش سرمایه………………………………………………………………..144
بخش سوم – اجرای دستور موقت، ضمانت اجرای آن و پایان دستور موقت……………………………….146
فصل اول – اجرای دستور موقت…………………………………………………………………………………147
مبحث اول – ابلاغ اوراق قضایی و ابلاغ دستور موقت………………………………………………………..147
گفتار اول – ابلاغ اوراق قضایی………………………………………………………………………………….147
گفتار دوم – ابلاغ دستور موقت…………………………………………………………………………………148
مبحث دوم – نحوه اجرای دستور موقت……………………………………………………………………….149
گفتار اول – آثار دستور موقت…………………………………………………………………………………..150
بند اول – اثری فوری…………………………………………………………………………………………….151
بند دوم – بقاء دستور……………………………………………………………………………………………152
بند سوم – عدم تاثیر در ماهیت دعوی………………………………………………………………………..152
بند چهارم – اعتبار امر قضاوت شده……………………………………………………………………………153
گفتار دوم – دستور موقت و خسارت خوانده………………………………………………………………….154
بند اول – زمان مطالبه خسارت………………………………………………………………………………..155
بند دوم – ورود خسارت…………………………………………………………………………………………156
بند سوم – درخواست یا دادخواست………………………………………………………………………….156
بند چهارم – جبران خسارت از تامین………………………………………………………………………….157
فصل دوم – ضمانت اجرای تخلف از موضوع قرار دستور موقت و پایان آن…………………………………158
مبحث اول – ضمانت اجرای جزایی تخلف از موضوع قرار دستور موقت…………………………………..159
گفتار اول – ضمانت اجرای جزایی دخالت و تصرف غیرمجاز در اموال توقیف شده………………………159
گفتار دوم – ضمانت اجرای جزایی استنکاف از اجرای دستور موقت صادره از دیوان عدالت اداری……162
مبحث دوم – ضمانت اجرای حقوقی تخلف از موضوع دستور موقت……………………………………..162
گفتار اول – بی اعتباری و بطلان هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده…………………….163
گفتار دوم – غیر نافذ بودن هرگونه قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده………………………….164
مبحث سوم – پایان دستور موقت……………………………………………………………………………165
گفتار اول – تودیع تامین مناسب از سوی طرف…………………………………………………………….166
گفتار دوم – برطرف شدن جهت دستور……………………………………………………………………..166

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *