مبحث دوم –مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دولت
نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                                     45
گفتار نخست– نظریه تقصیر                                                                                        45
گفتار دوم – نظریه تضمین حق شهروندان                                                                      51
گفتار سوم – نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه عمومی                                             53
گفتار چهارم– نظریه اصل انتظار مشروع                                                                         55
گفتار پنجم – جمع بندی نظریات                                                                                   57
فصل سوم : ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت
نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                                      59
مبحث نخست – ارکان مسئولیت مدنی دولت                                                                  60
گفتار نخست- ضرر                                                                                                    60
بند اول–تعریف ضرر                                                                                                    60
بند دوم- اقسام ضرر                                                                                                  62
بند سوم- شرایط ضرر قابل مطالبه                                                                                63

پایان نامه و مقاله

الف-ضرر باید مسلم باشد                                                                                          63
ب-ضرر باید مستقیم باشد                                                                                         64
ج– ضرر باید ناشی از کاهلی زیان دیده نباشد                                                                65
د- ضرر قبلا جبران نشده باشد                                                                                    66
گفتار دوم – عمل زیانبار                                                                                             67
بند نخست– حدود عمل زیانبار به طور کلی                                                                    67
بند دوم– عمل زیانبار در رابطه با واردات بی رویه                                                               69
گفتار سوم – رابطه سببیت                                                                                         71
بند نخست – نظریه برابری اسباب و شرایط                                                                     74
بند دوم – نظریۀ سبب نزدیک و بی واسطه                                                                     75

یک مطلب دیگر :

بند سوم- نظریۀ سبب مقدم در تاثیر                                                                             76
بند چهارم- نظریۀ سبب متعارف و اصلی                                                                        77
بند پنجم- نظریۀ تداخل اسباب                                                                                     78
بند ششم- جمع بندی نظرات                                                                                      79
مبحث دوم – قلمرو مسئولیت مدنی دولت                                                                      80
گفتارنخست– انواع خسارت قابل جبران                                                                         80
بند نخست– تلف عین                                                                                               81
بند دوم– تلف وصف                                                                                                   83
بند سوم– عدم النفع                                                                                                 83
گفتار دوم – شیوه جبران خسارت                                                                                 88
نتایج                                                                                                                      94
پیشنهادات                                                                                                              97
فهرست منابع                                                                                                          98
چکیده:

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *