1-3-3 مقایسه ضمانت حسن انجام تعهد با عقد حواله………………………………. 89
1-3-3-1 شباهتها……………………………………………………………………. 89
1-3-3-2 تفاوتها…………………………………………………………………….. 91
فصل دوم: ارکان و شرایط ضمانت حسن انجام تعهد……………………………….. 94
2-1 ارکان و شرایط تعهد…………………………………………………………… 95
2-1-1 رابطه حقوقی………………………………………………………………… 95
2-1-2 موضوع و شرایط تعهد……………………………………………………… 97
2-1-2-1 تعهد به تملیک یا انتقال مال……………………………………………… 98
2-1-2-2 تعهد به انجام کار (فعل)………………………………………………….. 99
2-1-2-3 تعهد به خودداری از انجام کار (ترک فعل)……………………………… 102
2-1-3 طرفین تعهد…………………………………………………………………. 104
2-1-3-1 اثر تعهدات نسبت به طرفین قرارداد و اشخاص ثالث…………………… 106
2-2 ارکان و شرایط ضمانت……………………………………………………….. 108
2-2-1 عقد ضمان…………………………………………………………………… 108
2-2-1-1 تنجیز……………………………………………………………………… 109
2-2-1-2 لزوم………………………………………………………………………. 112
2-2-1-3 مشروع بودن جهت………………………………………………………. 115
2-2-2 طرفین عقد ضمان…………………………………………………………… 117
2-2-2-1 تراضی طرفین……………………………………………………………. 117
2-2-2-2 اهلیت طرفین…………………………………………………………….. 119
2-2-2-2-1 بلوغ…………………………………………………………………….. 120
2-2-2-2-2 رشد…………………………………………………………………….. 121
2-2-2-2-3 عقل…………………………………………………………………….. 127
2-2-3 مضمون به………………………………………………………………….. 128

پایان نامه و مقاله

2-2-3-1 لزوم ثابت بودن بر ذمه…………………………………………………… 128
2-2-3-2 لزوم مشروع بودن تعهد………………………………………………….. 133
2-2-3-3 موضوع تعهد باید مال کلی و قابل تعیین باشد…………………………… 133
فصل سوم: آثار ضمانت حسن انجام تعهد…………………………………………… 135
3-1 آثار ضمان میان ضامن و مضمون له…………………………………………. 136
3-1-1 انتقال تعهد…………………………………………………………………… 137
3-1-1-1 در جائیکه تعهد قایم به شخص نیست…………………………………….. 139
3-1-1-2 در جائیکه تعهد قایم به شخص است……………………………………… 140
3-1-2 یگانگی تعهد ضامن و مضمون عنه………………………………………… 140
3-1-2-1 آثار یگانگی تعهد…………………………………………………………. 141
3-1-3 رجوع مضمون له به ضامن………………………………………………… 145
3-1-3-1 رعایت مفاد عقد ضمان…………………………………………………… 146
3-1-3-2 رعایت شرایط عمومی…………………………………………………… 146
3-1-4 اختلاف بین ضامن و مضمون له…………………………………………… 147
3-2 آثار ضمان میان ضامن و مضمون عنه……………………………………….. 149
3-2-1 شرایط رجوع ضامن به مضمون عنه………………………………………. 150
3-2-1-1 اذن مضمون عنه…………………………………………………………. 150
3-2-1-1-1 ضمانت با اذن مضمون عنه……………………………………………. 150
3-2-1-1-2 ضمانت بدون اذن مضمون عنه………………………………………… 159
3-2-1-2 ایفاء تعهد…………………………………………………………………. 161
3-3 آثار ضمان میان ضامنان………………………………………………………. 166
3-3-1 تعدد ضمانت از یک تعهد…………………………………………………… 166
3-3-1-1 ضمان به قید تسهیم……………………………………………………….. 166
3-3-1-2 ضمان به قید شمول تمام تعهد……………………………………………. 167
3-3-1-3 ضمان تضامنی…………………………………………………………… 169
3-3-1-4 ضمان به طور مطلق…………………………………………………….. 172
3-3-1-5 ضمان چند نفر به ترتیب…………………………………………………. 174
3-3-2 ترامی (تسلسل) و دور ……………………………………………………… 175

یک مطلب دیگر :

3-3-2-1 ترامی و آثار آن………………………………………………………….. 175
3-3-2-2 دور (ضمان مضمون عنه از ضامن)……………………………………. 176
نتیجه گیری……………………………………………………………………………
پیشنهادها……………………………………………………………………………… 179
منابع………………………………………………………………………………….. 182
چکیده انگلیسی
چکیده
ضمانت حسن انجام تعهد، به این معنی است كه اگر متعهد به تعهدش به نحو احسن وفا نكند، متعهدله می‌تواند از محل ضمانتی كه برای حسن ایفاء آن تعهد وجود دارد، خسارات وارده به خود را جبران كند.
این نوع از ضمانت دارای اقسامی است، كه مهمترین آنها عبارت‌اند از: ضمانتهای اخلاقی، ضمانتهای شخصی و ضمانتهای وثیقه‌ای.
از مهمترین شرایط صحت ضمانت حسن انجام تعهد، این است كه ضمانت مقرر شده باید متناسب موضوع تعهد باشد،‌ به عبارت دیگر، برای هر تعهدی نمی‌توان هرگونه ضمانتی را برقرار ساخت، مثلاً برای تعهدات قایم به شخص نمی‌توان ضمانت شخصی معین كرد. مهمترین نتیجه و اثری كه از ضمانت حسن انجام تعهد حاصل می‌شود، این است كه صرف ایفاء تعهد موجب ابراء متعهد نمی‌شود، بلكه تعهد باید به نحو احسن وفا شود.
واژگان كلیدی: تعهد، ضمانت، حسن انجام تعهد
مقدمه
1- طرح موضوع
موضوع این پایان‌نامه، ضمانت حسن انجام تعهد می‌باشد كه یكی از جوانب حقوق تعهدات است و منظور از آن این است كه در رابطه‌ی میان متعهد و متعهدله، یك توافق فرعی و ثانوی انجام می‌پذیرد، به این صورت كه اگر متعهد به تعهدش به نحو احسن عمل نكرد، متعهد له بتواند به سراغ ضمانتی كه مقرّر كرده‌اند برود و از محل آن خسارات وارده به خود را جبران كند، این موضوع هر چند در ابتدا ساده به نظر می رسد، اما در عمل سوالات زیادی  در مورد آن مطرح می‌گردد كه یافتن پاسخی مناسب برای این سوالات می‌تواند از بسیاری اختلافات و تشكیل پرونده‌های دادگستری جلوگیری كند.
2- پیشینه تحقیق
در خصوص ضمانت حسن انجام تعهد، در حقوق داخلی تاكنون به طور خاص تحقیق و پژوهشی جامع كه در بردارنده تمامی جوانب و مباحث موضوع ‌باشد انجام نشده است و تنها بخش‌های خاصی از این موضوع، مثل ضمانت یا تعهد مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است، اما در بعد بین‌المللی، موضوع ضمانت حسن انجام تعهد، بیشتر و دقیق‌تر مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است، چرا كه اهمیت این موضوع در بعد بین‌المللی به مراتب بیشتر می باشد.
3- اهداف تحقیق
از جمله اهدافی كه در این پایان‌نامه دنبال می شود، این است كه اولاً معنا و مفهوم  ضمانت حسن انجام تعهد به طور دقیق، روشن شود، ثانیاً : انواع ضمانت‌هایی كه برای حسن انجام تعهدات وجود دارند مشخص شوند.
ثالثاً: جنبه‌های تاریك و مبهم موضوع روشن شوند و دامنه دانش و اطلاعات در خصوص ضمانت حسن انجام تعهد گسترش یابد.
4- سوال اصلی
سوال اصلی تحقیق عبارت است از: ضمانت حسن انجام تعهد و اقسام آن چیست؟
5- سوالات فرعی
ازجمله سوالات فرعی كه در خصوص ضمانت حسن انجام تعهد وجود دارد این است كه:
اولاً: اساساً آیا ضمانت كردن برای حسن انجام تعهد صحیح است؟
ثانیاً: معنا و مفهوم «حسن انجام تعهد» در هر قراردادی چگونه مشخص می‌شود؟
ثالثاً: ضمانت حسن انجام تعهد چه فواید و آثاری دارد؟
رابعاً: ضمانت حسن انجام تعهد، چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با عقود مشابه، چون عقد رهن دارد؟
6- فرضیه اصلی:
امروزه در اكثر تعهدات، متعهد ضمانتی را برای حسن انجام تعهد خود قرار می‌دهد تا اگر وفق توافقی كه با متعهدله كرده ‌است به تعهدش به نحو احسن وفا نكرد، متعهدله به سراغ ضمانت تعیین شده برود و از محل آن خسارات وارده به خود را جبران كند.
7- فرضیات فرعی
از جمله فرضیات فرعی بحث ضمانت حسن انجام تعهد این است كه:
اولاً: در منابع حقوق مدنی، ضمانت در دیون وجود دارد، اما ضمانت درتعهدات نیز جاری و صحیح می‌باشد.

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *