فصل دوم
مبحث نخست- اوصاف عقد بیمه                                                                 37
گفتار نخست- عقد بیمه اتکایی عقدی است رضایی ( قصدی )                          37
گفتار دوم- عقد بیمه اتکایی عقدی است لازم                                                37
گفتار سوم- بیمه اتکایی عقدی است معوض                                                  38
گفتار چهارم- عقد بیمه اتکایی عقدی استمراری است                                     39
گفتار پنجم- بیمه اتکایی عقدی اتفاقی است                                                 39
گفتار ششم- بیمه ی اتکایی عقدی است مبنی بر حسن نیت                          40
گفتارهفتم- بیمه عقدی است الحاقی (تحمیلی)                                            40
مبحث دوم- اصول حقوقی حاکم بر روابط میان طرفین عقد بیمه اتکایی                41
گفتار اول- اصل حسن نیت                                                                        41
گفتار دوم- اصل نفع بیمه ای                                                                     47
گفتار سوم- اصل غرامت                                                                          49
گفتار چهارم- اصل وحدت سیاست مالی                                                     53
گفتار پنجم- اصل حق بازرسی بیمه گر اتکائی                                              55
مبحث سوم- انعقاد قرارداد بیمه                                                                57
گفتار نخست- سمت در انعقاد عقد و نفع بیمه ای                                        57
گفتار دوم- زمان و نحوه ی انعقاد عقد بیمه                                                  59
بند نخست- پیشنهاد بیمه                                                                      59
بند دوم- قبول بیمه گر اتکایی                                                                  60
بند سوم- زمان شروع پوشش بیمه نامه و تعهدات                                        60
مبحث چهارم- اجرای قرارداد بیمه                                                             63
گفتار نخست: تعهدات بیمه گر واگذارنده                                                    63
گفتار دوم- تعهد بیمه گر اتکایی                                                               66
مبحث پنجم- انحلال بیمه اتکایی                                                             68
فصل سوم
مبحث نخست- آثار حقوقی عقد بیمه اتکائی                                             74
مبحث دوم- انواع بیمه اتکایی                                                                 75

پایان نامه

گفتارنخست – بیمه اتکایی اختیاری                                                         75
بند نخست- تعهدات بیمه گر اتکائی واگذارنده در عقد بیمه اتکائی اختیاری       75
بند دوم- مزایای عقد بیمه اتکایی اختیاری                                                77
بند سوم- معایب بیمه اتکایی اختیاری                                                     78
گفتار دوم- عقد بیمه اتکائی قانونی(اجباری)                                             79
بند نخست- مزایای بیمه اتکایی قانونی                                                   80
بند دوم- عیوب بیمه اتکایی قانونی                                                         80
گفتار سوم- عقد بیمه اتکائی قراردادی                                                    80
مبحث سوم- روش های اجرای عقد بیمه اتکایی                                       85
گفتار نخست- قراردادهای اتکایی نسبی                                                 86
بند نخست- عقد بیمه اتکایی مازاد سرمایه                                             86
بند دوم- عقد بیمه اتکایی مشارکت                                                       88
بند سوم- عقد اتکایی اختیاری- اجباری                                                  92
بند چهارم- اتکایی پوشش باز                                                               92
بند پنجم- پوشش اتکایی نیمه اتوماتیک                                                 93
بند ششم- پوشش بیمه ای اجباری– اختیاری                                         93
بند هفتم- پوشش اتکایی مختلط مشارکت و مازاد سرمایه                         93
گفتار دوم- عقد بیمه اتکایی غیر نسبی (مازاد خسارت)                            94
بند نخست-تبیین اتکایی مازاد خسارت و ویژگی های آن                           94
بند دوم- مزایای عقد بیمه اتکایی مازاد خسارت                                       96

یک مطلب دیگر :

بند سوم- تفاوتهای قراردادهای اتکایی مازاد خسارت با اتکائی نسبی          96
بند چهارم- انواع بیمه اتکایی مازاد خسارت                                           97
فصل چهارم
رشته های متداول بیمه اتکایی                                                         100
مبحث نخست- بیمه اتکایی آتش سوزی                                             100
گفتار نخست- تبیین موضوع                                                              100
گفتار دوم- شناسایی واحدهای در معرض خطر خسارت                          102
گفتار سوم- برنامه ریزی اتکایی                                                         102
مبحث دوم- بیمه اتکایی باربری دریایی                                               104
گفتار نخست-تبیین اتکایی بار بری و ویژگی های آن                              104
گفتار دوم- توسعه برنامه های اتکایی بیمه باربری                                 105
گفتار سوم- ظرفیت ها                                                                   107
گفتار چهارم- بیمه اتکایی بدنه کشتی و کالا                                        108
بند نخست- قراردادهای بدنه                                                            108
بند دوم- قراردادهای کالا                                                                  109
گفتار پنجم- تجمع سرمایه های در معرض خطر                                      109
مبحث سوم- بیمه اتکایی هواپیما                                                       110
مبحث چهارم- اتکایی بیمه های عمر                                                   111
گفتار نخست- بازار اتکایی بیمه های عمر                                            111
گفتار دوم- تقاضا برای اتکایی بیمه های عمر                                        111
گفتارسوم- قلمرو قرارداد                                                                  113
گفتار چهارم- سهم نگهداری                                                            113
گفتار پنجم- اتکایی                                                                        114
گفتار ششم – نحوه عملکرد                                                            114
فصل پنجم
نتیجه گیری                                                                                 116
پیشنهاد                                                                                     119
منابع و ماخذ                                                                               122
چکیده:
عقد بیمه اتکایی یکی ازجدیدترین نمونه­های قراداد بیمه می­باشد که هر چند سابقه فقهی تحت عنوان اعاده تامین دارد و بصورت جزئی در قوانین ما نیز آمده است ولی باید گفت که علیرغم کاربرد بسیار زیاد، مهجور مانده است. در نگاهی دقیق­تر این عقد بر قالب­های حقوقی ما همچون عقد وکالت و شرکت و بیمه وضمان نگنجیده بلکه به رغم اختلاف نظری که وجود دارد باید گفت همان تعریفی را که بر بیمه مترتب است بر عقد بیمه اتکایی نیز حاکم بوده و این عقد یکی از شقوق عقد بیمه بشمار می آید. در عقد بیمه، بیمه گذاران به علت مضایق مالی که در نتیجه وقوع حوادث بروز می­کند دست به دامن بیمه گران می شوند و عملا از طریق بیمه گران توزیع خسارت صورت می پذیرد و در بیمه اتکایی نیز به طریق اولی، این بیمه گران هستند که به علت نا کافی بودن منابع مالیشان در مقابل تعهدات پذیرفته به ویژه در مقابل خسارت فاجعه­آمیز به همـکاری به یکدیگر برخاسته و به توزیع خسارت­ها ما بین خود می­پردازند. اگرچه به انواع قراردادهای بیمه اتکایی، تعهدات بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی متمایز می باشد، ملاحظه می گردد که مهم ترین تعهد واگذارنده پرداخت حق بیمه و مهم ترین تعهد بیمه گر اتکایی پرداخت خسارت می باشد. در این پایان نامه ، ضمن تعریف ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی، آثار حقوقی آن نیز در روابط میان طرفین قرارداد، انواع و روش های اجرای عقد بیمه اتکایی و برخی از رشته های معمول مورد استفاده بررسی شده است.
مقدمه:
اگر چه متجاوز از هشتاد سال از فعالیت موساست بیمه بازرگانی خارجی در ایران می گذرد ،اما هنوز بیمه به عنوان یک ابزار اقتصادی در جامعه امروز نتوانسته است جایگاه بایسته خود را بازیابد و حرکت خود را به نحوی تنظیم کند که در بستر زمان اقتصاد را به سوی تکامل و کاربرد بیمه آن سوق دهد.

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *