3-1-5-2- تعهد فعل………………………………………………………………………………………………………31
4-1-5-2- تعهد ترک فعل…………………………………………………………………………………………………32
5-1-5-2- تعهد به مال……………………………………………………………………………………………………32
6-1-5-2- تعهد به نفس………………………………………………………………………………………………….32
2-5-2- اقسام تعهد به اعتبار منشاء…………………………………………………………………………………..33
1-2-5-2- تعهد عقدی……………………………………………………………………………………………………33

پایان نامه و مقاله

2-2-5-2- تعهد شرطی………………………………………………………………………………………………….33
3-2-5-2- تعهد ایقاعی………………………………………………………………………………………………….34
4-2-5-2- تعهد خارج از عقد…………………………………………………………………………………………….34
5-2-5-2- تعهد قانونی…………………………………………………………………………………………………..34
فصل سوم: احکام ناظر بر مصادیق ضمانت در تعهد…………………………………………………………………36
3-1- ضمان درک…………………………………………………………………………………………………………37
1-3-1- مبنای حقوقی ضمان درک…………………………………………………………………………………….43
2-3-1- قلمرو ضمان درک………………………………………………………………………………………………44
1-2-3-1- ضمان درک و حق انتفاع……………………………………………………………………………………48
3-2-3-1- ضمان درک و حقوق ناشی از اجاره………………………………………………………………………51

یک مطلب دیگر :

3-2- ضمان معاوضی…………………………………………………………………………………………………..52
1-3-2- مبنای حقوقی ضمان معاوضی………………………………………………………………………………53
2-3-2- قلمرو ضمان معاوضی………………………………………………………………………………………..56
3-3- ضمان عهده………………………………………………………………………………………………………64
1-3-3- مبنای حقوقی ضمان عهده………………………………………………………………………………….65
2-3-3- قلمرو ضمان عهده……………………………………………………………………………………………67
3-4- ضمانت نامه بانکی……………………………………………………………………………………………..71
1-3-4- ماهیت ضمانت نامه بانکی………………………………………………………………………………….74
2-3-4- مبنای ضمانت نامه بانکی…………………………………………………………………………………..80
3-3-4- مصادیق ضمانت نامه بانکی………………………………………………………………………………..81
3-5- ضمانت در اسناد تجاری……………………………………………………………………………………….82
1-3-5- مبنای ضمان در اسناد تجاری………………………………………………………………………………83
2-3-5- ماهیت ضمان در اسناد تجاری……………………………………………………………………………..86
فصل چهارم: نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….92

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *