• موارد جواز زدن حیوان به صورت استثناء …………………………………………… 34
 • ممنوعیت زدن به صورت حیوان ………………………………………………………….. 35
 • ممنوعیت عقیم نمودن و مثله کردن حیوان ……………………………………….. 36
 • ممنوعیت سوزاندن حیوان……………………………………………………………………… 36
 • ممنوعیت داغ کردن حیوان ………………………………………………………………….. 38
 • منع پی کردن حیوانات…………………………………………………………………………… 38

ب) مصادیق قانونی ……………………………………………………………………………………………. 40
مبحث دوم : مبانی شکار و صید حیوانات…………………………………………………………….. 41
گفتار اول : جواز صید و شکار و محدودیت ها………………………………………………………. 41

 1. شکار نوزاد حیوانات ……………………………………………………………………………………… 42
 2. شرایط ذبح حیوانات ……………………………………………………………………………………. 42
 3. فلج کردن حیوانات برای ذبح ……………………………………………………………………… 44
 4. ممنوعیت ذبح حیوانات در برابر یکدیگر ……………………………………………………. 45
 5. ممنوعیت شکار در شب ……………………………………………………………………………… 46

گفتار دوم : شکار در قانون ایران…………………………………………………………………………….. 47
1.اصطلاحات و اطلاعات مربوط به قوانین شكار و صید ……………………………….. 48
2.قوانین موجود در ایران …………………………………………………………………………………. 49
3.تطبیق با قانون آمریکا …………………………………………………………………………………… 49
مبحث سوم : حقوق حیوانات در حفظ و نگاهداری……………………………………………. 50
گفتار اول : حق بهره مندی حیوان از محیط مناسب…………………………………………… 51
بند اول : گستره نفقه حیوانات در فقه……………………………………………………………… 54
الف : موارد نفقه حیوان ………………………………………………………………………………. 54
ب : وظایف مالک و حاکم در زمینه نفقه حیوان ………………………………………. 54

پایان نامه و مقاله

بند دوم : نفقه حیوانات در حقوق آمریکا…………………………………………………………. 56
فصل سوم : محدودیت های بهره مندی از حیوانات…………………………………….
مبحث اول : تحقیقات علمی و پزشکی بر روی حیوانات…………………………………… 59
گفتار اول : اخلاق زیستی……………………………………………………………………………………….. 60
گفتار دوم : محدوده مجاز انجام آزمایشات پزشکی……………………………………………….. 61
بند اول : تاریخچه آزمایش روی حیوانات ……………………………………………………….. 62
بند دوم : کمیته های اخلاقی حقوق حیوانات ………………………………………………. 65
بند سوم : شکنجه شدن حیوانات آزمایشگاهی ……………………………………………… 67
بند چهارم : چگونگی تهیه حیوانات آزمایشگاهی ………………………………………….. 70
بند پنجم : غیر علمی بودن بسیاری از مطالعات آزمایشگاهی ………………………. 71
بند ششم :  آموزش انسانی و روش های جایگزین آزمایش روی حیوانات ….. 74
مبحث دوم : بهره برداری تفریحی و ورزشی از حیوانات………………………………….. 78
گفتار اول : محدوده مجاز بهره برداری تفریحی و سرگرمی از حیوانات………………. 79
گفتار دوم : استفاده ورزشی و حد مجاز بهره کشی در ورزش…………………………….. 79
فصل چهارم : ساز و کارهای حمایت از حیوانات…………………………………………..
مبحث اول : حمایت کیفری از حقوق حیوانات و ضمانت اجرای آن………………. 82
گفتار اول : حقوق ایران…………………………………………………………………………………………… 83
الف) قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………………….. 84
ب) سـازمان حفاظت محیط زیست………………………………………………………………….. 88
ج) مقررات كار با حیوانات آزمایشگاهی……………………………………………………………. 89
د) شرایط اجرای پژوهش های حیوانی …………………………………………………………… 90
ه) دستورالعمل نحوه بكارگیری حیوانات………………………………………………………….. 91
و ) قانون شكار و صید مصوب 16 خرداد 1346…………………………………………… 93
گفتار دوم : حقوق ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………. 97
بند اول : ابزارهای اجرایی قوانین مربوط به محیط زیست……………………………. 97
بند دوم : حمایت از گارد محافظت زیست………………………………………………………. 99
بند سوم : تخلفات جزایی …………………………………………………………………………………. 99
بند چهارم : حداقل مجازاتها – مسئولیت جزایی ………………………………………… 100

یک مطلب دیگر :

بند پنجم : مجازاتهای مدنی و اداری ……………………………………………………………. 101
بند ششم : شكایت شهروندان………………………………………………………………………… 103
بند هفتم : قوانین جاری………………………………………………………………………………… 114

 1. خلاصه ای بر مقررات شکار و تله ی ایالت ایلینویز 2010-2011.. 114
 2. حمایت از حیوانات در قانون ایالت ایلینویز مصوب دسامبر 2007…. 115
 3. قانون جزای ایالت تگزاس ، فصل 42.09 ، ظلم به حیوانات………….. 115
 4. آیین نامه واکسیناسیون هاری و صدور مجوز برای سگ در کالیفرنیا 115
 5. قانون رفاه حیوانات در ایالات متحده آمریکا و آیین نامه کنترل حیوانات ساسکتون 116

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………… 117
فهرست منابع و مآخذ فارسی………………………………………………………………. 119
فهرست منابع و مآخذ لاتین………………………………………………………………… 122
ضمائم………………………………………………………………………………………………. 124

طرح مسئله
حق حیات هرموجود زنده که به صورت ذاتی و فطری به او اعطا شده است غیرقابل سلب و یا حتی تحت شرایطی غیرقابل محدودیت است ، برخی از حیوانات به عنوان موجودات زنده، در دسته بندی های مختلف نیز از این قاعده مستثنی نیستند .
نقش حیوانات در چرخه محیط زیست و به عنوان مکمل برای حیات بشری غیرقابل انکار است ، از این رو و جدا از قوانین و قواعد حقوقی محیط زیست ، حفظ این چرخه و رعایت حداقل حقوق زیستی این موجودات حتی برای تامین منافع خود انسان ها نیز بر انسان ها لازم است .
اینکه بشر با چه مجوزی صرفا در راستای منافع خود به راحتی حق طبیعی حیوانات را نادیده می گیرد ، جای سوال و مطالعه است ، بلکه اصولا تعیین گستره و محدوده تسلط انسان بر حیوانات نیاز به بررسی و مطالعه دارد .
میزان حقوق طبیعی مفروض برای حیوانات و اینکه این حقوق ذاتی اند یا انسان ها این حقوق را به آن ها اعطا می کنند مساله مورد بحث دیگری است که در این تحقیق به آن پرداخته می شود .
لذا در این تحقیق به بررسی حقوق پراکنده ی ایران در این زمینه و تبیین قواعد اسلام در خصوص حقوق و تکالیف انسان در برابر حیوانات خواهیم پرداخت و سپس با معرفی حقوق ایالات متحده در خصوص حقوق حیوانات به بررسی قواعدی که در برخی از ایالات وجود دارد می پردازیم تا مقایسه ای منطقی میان آنچه در ایران جاری است و آنچه در آمریکا در حال اجراست بنماییم .
سوالات تحقیق

 1. محدوده سلطه انسان بر حیوان کدام است ؟
 2. تغییر رفتار انسانها با حیوانات با چه مجوزی شروع شده است ؟
 3. موقعیت هریک از نظام های حقوقی اسلام ، ایران و آمریکا راجع به حیوانات چیست؟
 4. چه حیواناتی در زمره موجودات ذیحق قرار می گیرند و آنها که قرار می گیرند از چه حقوقی برخودار می شوند و کدامین حمایت ها در خصوص آنها صورت پذیرفته است ؟

فرضیات تحقیق
 محدوده ی تسلط انسان بر سایر موجودات و به خصوص حیوانات تا جایی قرار می گیرد که مورد استفاده ی عقلایی و حیاتی بشر باشد و جنبه ی تفریحی یا فانتزی پیدا نکند .

 1. در تغییرات رفتاری دو نظریه ی غالب موجود است که اولی جنبه ی علمی و کاربردی دارد و دومی تمام آنچه در زمین است را بدون محدوده در اختیار انسان می داند و این سبب بروز برخی نا هنجاری ها شده است .
 2. در حقوق اسلام و در پی آن نظام حقوقی ایران بر مبنای دستورات شارع و تعلیمات دین رفتار با حیوان سازماندهی شده است و در نظام حقوقی آمریکا بر مبنای قرار داد اجتماعی و در راستای اصالت سودمندی بنیانگذاری شده است .
 3. تمام حیوانات دارای حقوق حیاتی و زیستی هستند و در جهت حمایت از آنها تدابیر اخلاقی و حقوقی و کیفری مورد استفاده قرار گرفته است .

 پیشینه تحقیق
 در ایران قوانین مختصری در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست وجود دارد که به ابعاد متفاوت و جامع رفتار با حیوانات نپرداخته ولی اجمالا برخی محدودیت ها را در رابطه با تسلط انسان ها با حیوانات شامل می شود . برخی مقالات و تحقیقات نیز در این حوزه وجود دارد که بیشتر از جنبه فقهی و مذهبی و اخلاقی مورد مطالعه قرار گرفته تا حقوقی و کتاب های مختصری چون حمایت از حقوق حیوانات نگاشته شده که جنبه ی کیفری ندارند .
 ضرورت و اهمیت تحقیق
 با توجه به مطالب پیشین و لزوم تعیین محدوده تسلط انسان ها بر حیوانات و شمول سلطه آن ها بر زندگی حیوانات مختلف از بعد حقوقی و تطبیق آن با برخی نظام های حقوقی دیگر و در این میان استفاده از ابزار تدابیر کیفری دارای اهمیت فوق العاده بوده و ضرورت بررسی و  اهمیت و ضرورت تحقیق را هویدا می کند .
جنبه نوآوری
علاوه بر نو بودن عنوان پژوهش و محتوای مورد مطالعه آن  از جهت تطبیق نظام حقوقی ایران با آمریکا نیز ، بحث نو و جدید به شمار می رود به خصوص که تا کنون ترجمه ای از این متون قانونی در ایران موجود نبوده است ،  همچنین تاکید بر حمایت کیفری از حقوق حیوانات قبلا در تحقیقات مورد بررسی قرار نگرفته است .

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *