ه ) پیشگیری اجتماعی و وضعی ……………………………………………………………………………………… 18
گفتار سوم: جایگاه پیشگیری در علوم جرم شناسی   …………………………………………………………….. 19
مبحث چهارم : ویژگی های پلیس پیشگیری   ………………………………………………………………………..20
گفتار نخست : مفهوم پلیس جامعه محور ……………………………………………………………………………..21
گفتار دوم: خصوصیات پلیس و جایگاه آن در جامعه ………………………………………………………………….. 22
گفتار سوم: اخلاق مداری پلیس ………………………………………………………………………………………. 23
گفتار چهارم: ویژگی های پلیس مطلوب در نظام اسلامی   ……………………………………………………….. 24
الف ) ویژگی های درون سازمانی   ……………………………………………………………………………………. 25
ب ) ویژگی های برون سازمانی   ……………………………………………………………………………………… 26
گفتار پنجم : ویژگی اقتداردر نیروی پلیس   …………………………………………………………………………… 27
گفتارششم: ویژگی پایبندی پلیس به قانون ………………………………………………………………………….. 27
گفتار هفتم : مسئولیت مدنی پلیس   ………………………………………………………………………………… 28
گفتار هشتم : پلیس قضایی   ………………………………………………………………………………………….. 30
گفتار نهم : مدیریت پلیس و بهره وری واحد های انتظامی   ………………………………………………………… 32
گفتار دهم : پلیس زن ……………………………………………………………………………………………………. 33
مبحث پنجم : مفهوم امنیت   …………………………………………………………………………………………… 34

مقالات و پایان نامه ارشد

1 – تعاریف امنیت   ……………………………………………………………………………………………………….. 35
2 – اقسام امنیت   ……………………………………………………………………………………………………….. 36
2-1- امنیت اجتماعی …………………………………………………………………………………………………….. 36
الف ) احساس امنیت در بستر امنیت واقعی ………………………………………………………………………….. 39
ب ) امنیت از دیدگاه مکتب اسلامی ……………………………………………………………………………………. 41
ج ) ویژگی های پلیس امنیت مدار در پیشگیری از جرم ……………………………………………………………… 43
فصل دوم : جایگاه پلیس امنیت مدار در پیشگیری جامعه مدار ……………………………………………………… 45
گفتار اول : پلیس اجتماع محور ………………………………………………………………………………………….. 45
1- بررسی تعامل میان پلیس و مردم   …………………………………………………………………………………. 47
2-   ضرورت رویکرد جامعه محوری پلیس ……………………………………………………………………………….. 49
3- جلب اعتماد عمومی توسط پلیس جامعه محور ……………………………………………………………………. 51
گفتار دوم : نقش پلیس در ایجاد اعتماد سیاسی در شهروندان …………………………………………………….. 51
گفتار سوم : ارتقای کارآیی پلیس ……………………………………………………………………………………….. 54

  • تمرکز زدایی در سازمان پلیس ……………………………………………………………………………………. 55

2 – اصول جلب مشارکت انتظامی ………………………………………………………………………………………. 55
3 – سرعت و انسجام در نیروی پلیس جامعه محور …………………………………………………………………… 56
گفتار چهارم : بحران های طبیعی و پیامدهای امنیتی – انتظامی ………………………………………………….. 58
گفتار پنجم : عصر اطلاعات و چالشهای فراروی پلیس ……………………………………………………………….. 59
گفتار ششم : دانش محوری در نیروی پلیس جامعه محور …………………………………………………………… 62

یک مطلب دیگر :

گفتار هفتم : پلیس و امنیت محله   …………………………………………………………………………………….. 63
گفتار هشتم : پلیس مشاور ……………………………………………………………………………………………… 65
ضرورت تأسیس مراکز مشاوره در نیروی انتظامی ……………………………………………………………………… 66
اهداف مراکز مشاوره در نیروی انتظامی ………………………………………………………………………………… 66
گفتار نهم : نقش پلیس در پیشگیری اجنماعی از جرم ……………………………………………………………….. 67
فصل سوم : جایگاه پلیس امنیت مدار در پیشگیری اجتماعی رشد………………………………………………….. 74
مبحث اول : ویژگی های پیشگیری اجتماعی رشد مدار ……………………………………………………………… 75
گفتار اول : پیشگیری اجتماعی رشد مدار از بزهکاری اطفال ………………………………………………………… 76
گفتار دوم : نقش پلیس در پیشگیری رشدمدار ………………………………………………………………………… 76
الف ) : نحوه مداخله پلیس در پیشگیری از وقوع جرم در میان دانش آموزان ……………………………………….. 78
ب ) : نقش پلیس در پیشگیری از جرائم اطفال و نوجوانان   ………………………………………………………… 79
گفتار چهارم : مطالعه موردی پیشگیری پلیسی از بزهکاری اطفال و نوجوانان در برخی مناطق جهان ………… 85
اروپا   ………………………………………………………………………………………………………………………   85
آسیا   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 87
آمریکا   ……………………………………………………………………………………………………………………..   88
گفتار پنجم : پیشگیری اجتماعی رشد مدار از بزهکاری دانش آموزان توسط پلیس………………………………… 89
گفتار ششم: نقش پلیس درآموزش دانش آموزان   ……………………………………………………………………..92
1 – محورهای آموزش پلیس در پیشگیری اجتماعی رشد مدار ……………………………………………………….. 93
2 – راهکارهای تشویقی در پیشگیری رشد مدار پلیس   ……………………………………………………………….94
3 – نحوه تعامل پلیس با دانش آموزان در پیشگیری رشد مدار ……………………………………………………….. 94
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………… 96
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………97
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………98
چکیده:
پیشگیری اجتماعی توسط پلیس به عنوان متولی امنیت در جامعه، با تمرکز پلیس بر روی علل و عوامل اجتماعی مؤثر در وقوع جرم و شناخت آنها جهت درک صحیح از وضعیت محیط اجتماعی برای مبارزه ریشه ای با جرم و ناهنجاری ها حاصل می شود. امروزه نیروی پلیس در کشورهای پیشرفته، دوره اقتدارگرایی خود را پشت سر گذاشته و وارد دوره جامعه گرایی شده است. در این دوره پلیس در جهت برقراری یک رابطه نزدیک با افراد جامعه حرکت میکند و به آموزش و آگاه سازی آنان می پردازد و با تشکیل پلیس مردمی جلب مشارکت عمومی را در راستای حل مشکلات جامعه مهمترین هدف خود می پندارد و بر این باور است که امنیت یک تولید جمعی است. در پیشگیری اجتماعی، پلیس تعامل بسیار نزدیک با خانواده ها و نهادهای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی موجود در جامعه برقرار می نماید، مشکلات جوانان و نوجوانان را که ریشه بسیاری از ناهنجاری ها در جامعه می باشند را با اولویت بالایی می نگرد و با مدارس در سطح بالایی همکاری می کند و در خصوص بزهکاری اطفال و زنان با تشکیل پلیس زن، برنامه ریزی وسیعی جهت شناخت مشکلات آنها می نماید و با بهره گیری از تعالیم دینی و ارتباط با نهاد های مذهبی بویژه مساجد، در جهت تقویت شورا، امر به معروف و نهی از منکر و رواج عطوفت اسلامی می کوشد تا به هر دو نوع پیشگیری اجتماعی رشد مدار و جامعه مدار دست یابد.

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *