ب) قصد بسیط(ساده)و قصد با سبق تصمیم……………………………………………………………. 35
ج) قصد متجاوز از عمد (ماورء‌العمد، شبه عمد)……………………………………………………… 35
د) قصد عام و قصد خاص…………………………………………………………………………………………… 36
ه) قصد مستقیم………………………………………………………………………………………………………….. 36
ی) قصد غیرمستقیم( تبعی، فرعی، ضمنی، تلویحی، جانبی، عارضی)…………………. 37
1.تعاریف ارائه شده از قصد غیرمستقیم…………………………………………………………….. 37

  1. تعریف انتخابی…………………………………………………………………………………………………. 39

عنوان                                                                                             صفحه
فصل سوم: مبانی قصد تبعی
گفتار اول: مبانی نظری قصد تبعی………………………………………………………………………………………. 42
مبحث اول: نظریه‌ی احتمال……………………………………………………………………………………………. 43
الف) اساس نظریه………………………………………………………………………………………………………… 43
ب) انعکاس قانونی نظریه  …………………………………………………………………………………………. 51
ج) انتقادات وارده بر نظریه احتمال………………………………………………………………………….. 52
مبحث دوم: نظریه قبول یا رضایت……………………………………………………………………………………….. 54
الف) اساس نظریه………………………………………………………………………………………………………. 58
ب) ارزیابی نظریه‌‍‌ی قبول………………………………………………………………………………………….. 66
ج) انعکاس قضایی- قانونی نظریه‌ی قبول………………………………………………………………… 67

  1. در رویه‌ی دادگاههای آلمان…………………………………………………………………………….. 67

2.در کشورهای عربی……………………………………………………………………………………………. 69
2-1) قانون کشورهای عربی………………………………………………………………………….. 69
2-2) در رویه‌ی قضایی کشورهای عربی………………………………………………………. 71
د)نظریه” تحمل تبعات”…………………………………………………………………………………………….. 74

پایان نامه و مقاله

3-1) ایرادات نظریه‌ی ” تحمل تبعات”……………………………………………………………. 75
مبحث سوم: نظریه” آزمون شکست”……………………………………………………………………………… 75
الف.نقد نظریه……………………………………………………………………………………………………………… 76
ب. قصد غیر مستقیم در رویه‌ی قضایی انگلیس……………………………………………………… 77
1.فرد متعارف  ……………………………………………………………………………………………………… 77

  1. احتمال بالا……………………………………………………………………………………………………….. 78

3.نتیجه‌ی طبیعی………………………………………………………………………………………………… 78
4.قطعیت عملی…………………………………………………………………………………………………….. 80
عنوان                                                                                             صفحه

  1. خطر اساسی…………………………………………………………………………………………………….. 81

گفتار سوم: ادله فقهی ـ حقوقی…………………………………………………………………………………………… 83
مبحث اول: ادله فقهی………………………………………………………………………………………………………. 83
مبحث دوم: دلایل قانونی………………………………………………………………………………………………….. 85
الف) مستندات قانونی تا قبل از قانون مجازات جدید التصویب…………………………….. 85
ب) قاعده‌مند شدن قصد تبعی در قانون مجازات جدیدالتصویب………………………….. 92
فصل چهارم: ارکان و قلمرو قصد تبعی
گفتار اول: عناصر قصد مجرمانه و تحقق آنها در قصد تبعی …………………………………………….. 96
مبحث اول: نظریه اراده…………………………………………………………………………………………………….. 96
الف) اساس نظریه……………………………………………………………………………………………………….. 97
ب) پاسخ به ایرادات وارده بر نظریه‌ی اراده………………………………………………………………. 99
مبحث دوم: نظریه‌ی آگاهی……………………………………………………………………………………………. 101
الف) مبنای نظریه……………………………………………………………………………………………………… 101
ب)انعکاس قانونی نظریه‌ی آگاهی……………………………………………………………………………. 103
1- قانون مجازات جدید ایران…………………………………………………………………………….. 103
2- قانون جزای نمونه‌ی آمریکا…………………………………………………………………………… 104
3- اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین المللی(1998)……………………………………………. 105

یک مطلب دیگر :

مبحث سوم: انگیزه و قصد تبعی…………………………………………………………………………………… 106
گفتار دوم: ارکان قصد تبعی………………………………………………………………………………………………… 107
مبحث اول:  فعل……………………………………………………………………………………………………………… 107
الف) خصوصیات فعل………………………………………………………………………………………………… 107
1- فعلی که نوعاً منتج به نتیجه‌ی مجرمانه می شود……………………………………… 108
عنوان                                                                                             صفحه

  1. فعلی که اتفاقاً منتج به نتیجه می‌شود:………………………………………………………… 109

1-2) تعاقب نتیجه بر فعل با توجه به وضعیت موضوع جرم…………………… 109
2-2) تعاقب نتیجه با توجه به وضعیت خاص زمانی و مکانی………………….. 110
3-2) تعاقب نتیجه با توجه به حالت مرتکب…………………………………………….. 110
ب) عدم قصد ابتدائی نتیجه……………………………………………………………………………………. 111
مبحث دوم: ضرورت وجود آگاهی………………………………………………………………………………….. 111
الف) آگاهی از خطر فعل…………………………………………………………………………………………… 112
ب) پیش‌بینی  رابطه‌ی سببیت………………………………………………………………………………… 112
ج) پیش بینی نتیجه………………………………………………………………………………………………….. 113
د) آگاهی از صفات موضوع جرم……………………………………………………………………………….. 113
ه) آگاهی از وضعیت خاص زمانی و مکانی………………………………………………………………. 114

  1. آگاهی از زمان ارتکاب فعل……………………………………………………………………………. 114
  2. آگاهی از مکان ارتکاب فعل……………………………………………………………………………. 115

مبحث سوم: التفات نسبت به آگاهی…………………………………………………………………………….. 115
گفتار سوم: قلمرو قصد تبعی …………………………………………………………………………………………….. 116
مبحث اول:قصد غیر مستقیم در جرایم بر حسب لزوم یا عدم لزوم نتیجه……………….. 116
الف) قصد تبعی در جرایم مقید …………………………………………………………………………….. 116
ب) قصد تبعی در جرایم مطلق……………………………………………………………………………….. 117
مبحث دوم: قصد غیر مستقیم در جرایم امتناعی( ترک فعل )………………………………….. 119
مبحث سوم:  قصد تبعی در شروع به جرم…………………………………………………………………… 119
مبحث چهارم: قصد تبعی و صورمداخله درجرم (شركت ،معاونت)…………………………….. 122
الف) قصد تبعی  و تحقق آن در شركت در جرم:…………………………………………………… 122
ب) قصد تبعی و ظهور آن در معاونت…………………………………………………………………….. 123
عنوان                                                                                             صفحه
مبحث پنجم: تمییز  قصد تبعی (غیرمستقیم) از قصد مستقیم و شبه عمد
(قصد ماوراء العمد،قصد متجاوز یا متعدی) …………………………………………………………………. 124
الف) تمایز قصد تبعی از قصد مستقیم……………………………………………………………………. 124
ب) تمایز قصد تبعی از شبه عمد……………………………………………………………………………. 125
گفتار چهارم: اثبات قصد……………………………………………………………………………………………………… 129
مبحث اول: اثبات قصد مستقیم…………………………………………………………………………………….. 130
مبحث دوم: اثبات قصد تبعی…………………………………………………………………………………………. 132
الف) قصد تبعی شکلی ……………………………………………………………………………………………. 132
ب) قصد تبعی ماهوی …………………………………………………………………………………………….. 134
1.قصد تبعی مطلق:………………………………………………………………………………………………….. 135
2.قصد تبعی نسبی…………………………………………………………………………………………………… 135
ج) قصد تبعی( غیر مستقیم) در رویای‌رویی با قاعده‌ی درء…………………………………. 136
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………… 137
فهرست منابع و مآخذ
الف)منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………. 139
منابع عربی…………………………………………………………………………………………………………………………… 141
ج) منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………. 144
مقدمه

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *