گفتار سوم: شدت انرژی………………………………………………………………………………………………….31
گفتار چهارم: ضریب انرژی…………………………………………………………………………………………………33
گفتار پنجم: سهم هزینه انرژی در کل هزینه های خانوار………………………………………………………………34
فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………..35
تحلیل حقوقی جرایم مرتبط با تولید، مصرف و انتقال انرژی…………………………………………………………….35
مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده جرائم علیه تاسیسات و شبکه انتقال انرژی……………………………………..36
گفتار اول: روند تولید انرژی برق آبی در ایران…………………………………………………………………………….36
بند 1: قبل از ساخت………………………………………………………………………………………………………..37
بند 2: دوران ساخت…………………………………………………………………………………………………………37
بند 3: پس از ساخت………………………………………………………………………………………………………..38
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده جرایم علیه تاسیسات منابع آبی……………………………………………………38
بند 1: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………………………….39
بند 2: اجزای عنصر مادی……………………………………………………………………………………………………42
بند 3: عنصر معنوی………………………………………………………………………………………………………….50
گفتار سوم: عناصر تشکیل دهنده جرم علیه مواد نفتی………………………………………………………………..58
بند 1: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………………………….58
بند 2: عنصر مادی……………………………………………………………………………………………………………60
بند 3: عنصر معنوی………………………………………………………………………………………………………….67
گفتار چهارم: عناصر تشکیل دهنده جرم علیه نیروی برق………………………………………………………………68
بند 1: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………………………….68
بند 2: عنصر مادی……………………………………………………………………………………………………………68
بند 3: عنصر معنوی………………………………………………………………………………………………………….75
بند 4: مجازات………………………………………………………………………………………………………………..76
مبحث دوم: حیثیت جرم و کیفیات مخففه و مشدده و برخی ابعاد شکلی آن……………………………………….77

پایان نامه

گفتار اول: حیثیت جرم………………………………………………………………………………………………………77
گفتار دوم: تخفیف مجازات………………………………………………………………………………………………….78
بند 1: تعریف لغوی و اصطلاحی تخفیف…………………………………………………………………………………..78
بند 2: جهات تخفیف…………………………………………………………………………………………………………79
بند 3: انواع تخفیف…………………………………………………………………………………………………………..81
بند 4: محدوده اعمال کیفیات مخففه……………………………………………………………………………………..81
گفتار سوم: تشدید مجازات………………………………………………………………………………………………..82
بند 1: تعریف تعدد جرم……………………………………………………………………………………………………..83
بند 2: انواع تعدد جرم……………………………………………………………………………………………………….85
بند 3: تکرار جرم……………………………………………………………………………………………………………..89
گفتار چهارم: مرجع صالح به رسیدگی……………………………………………………………………………………91
بند 1: تعریف صلاحیت………………………………………………………………………………………………………91
بند 2: انواع صلاحیت………………………………………………………………………………………………………..92
فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………96
عوامل و تاثیرات موثر در ارتکاب جرم علیه منابع انرژی………………………………………………………………….96
مبحث اول: عوامل ارتکاب جرایم علیه تاسیسات انرژی آب، برق و نفت……………………………………………..97
گفتار اول: عوامل درون سازمانی…………………………………………………………………………………………97
بند 1: بروکراسی اداری……………………………………………………………………………………………………97
بند 2: ضعف مالی………………………………………………………………………………………………………….97
بند 3: عدم برخورد قاطع با متخلفین…………………………………………………………………………………….97
بند 4: عدم انعطاف قانون حریم خطوط انتقال………………………………………………………………………….97
بند 5: نرخ تصاعدی هزینه برق…………………………………………………………………………………………..98
گفتار دوم: عوامل برون سازمانی………………………………………………………………………………………..98
بند 1: مشکلات اقتصادی و اجتماعی…………………………………………………………………………………..98
بند 2: نظام اقتصاد شهری و منطقه ای………………………………………………………………………………..98
بند 3: قطعه بندی های بزرگ زمین…………………………………………………………………………………….98
بند 4: فقر مالی…………………………………………………………………………………………………………..99
بند 5: فقر فرهنگی………………………………………………………………………………………………………99

یک مطلب دیگر :

بند 6: عدم هماهنگی سازمان های مدیریت شهری……………………………………………………………….100
مبحث دوم: پیامدهای منفی استفاده غیرمجاز از انرژی……………………………………………………………100
گفتار اول: تاثیرات مخرب مستقیم…………………………………………………………………………………….100
بند 1: تاثیرات اقتصادی…………………………………………………………………………………………………100
بند 2: خطرات جانی……………………………………………………………………………………………………101
بند 3: تلفات انرژی……………………………………………………………………………………………………..101
بند 4: تاثیرات فنی……………………………………………………………………………………………………..101
گفتار دوم: تاثیرات مخرب غیرمستقیم……………………………………………………………………………….101
بند 1: تاثیرات اجتماعی……………………………………………………………………………………………….101
بند 2: تاثیرات فرهنگی………………………………………………………………………………………………..102
بند 3: بروز خسارات جبران ناپذیر به صنعت برق……………………………………………………………………102
بند 4: ایجاد وقفه در ارائه خدمات اداری برق……………………………………………………………………….102
پیشنهادهایی جهت مقابله با معضل استفاده غیرمجاز انرژی……………………………………………………102
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….105
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………107
پیوست………………………………………………………………………………………………………………….114
چکیده:
گسترش روز افزون انشعابات غیرمجاز آشکار و پنهان و خسارات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از برقراری اینگونه انشعابات باعث گردیده که طی سال­های اخیر کشور، نگاه ویژه ای به این گونه انشعابات داشته باشد و برخورد با عاملین برقراری این مساله با انسجام بیشتری مورد پیگیری قرار گیرد. سرقت شبكه­ های توزیع انرژی یكی از مصادیق سرقت اموال دولتی است كه علاوه بر وارد آوردن خسارات بسیار سنگین به دولت به دلیل وابستگی بسیار زیاد زندگی امروزه به انرژی، امنیت و آسایش عمومی را نیز به مخاطره می اندازد.
در این پژوهش ضمن تشریح حقوقی جرایم ارتکابی، علل بروز انشعابات غیر مجاز و بررسی تاثیر این پدیده بر تلفات شبکه تولید و توزیع، پیامد های منفی آن و در آخر شیوه­ های پیش گیری از این پدیده نا هنجار، در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می­گیرد.
مقدمه:
مصرف انرژی یکی از معیار­های مناسب برای تعیین سطح پیشرفت و کیفیت زندگی در یک کشور است. تداوم عرضه انرژی و امکان دستیابی بلند مدت به منابع، نیازمند یک برنامه ریزی جامع انرژی است. به همین دلیل برنامه ریزی انرژی از ضرورت­های غیر قابل انکار اقتصادی، ملی و استراتژیک محسوب می­شود. موضوع انشعابات غیر مجاز مساله­ی پیچیده با ابعاد گوناگون است كه چند دهه صنعت كشور را آزار داده است. برخورد با این پدیده نیازمند اتخاذ تدابیری جدی، سنجیده و منطقی همچنین استمرار روند استراتژی­های اتخاذ شده و در صورت نیاز اصلاح و بازنگری درآنهاست.
انشعابات غیر مجاز ضمن ایجاد اثرات مخرب باعث عدم تعادل مالی در کشور می­شود. با توجه به تبعات منفی سرقت و استفاده غیر مجاز انرژی و هزینه­ های مادی و معنوی ناشی از جرم، در مجموع باعث نارضایتی عمومی و احساس ناامنی در سطح جامعه می شود. ضرورت دارد جهت جلوگیری از به مخاطره افتادن امنیت و آسایش عمومی و جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان هنگفت به شركت­های تولید، توزیع و انتقال انرژی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مناسب در جهت پیشگیری از وقوع این جرم اقدام به عمل آید.
در گذشته این تفكر وجود داشت كه با شدت عمل و مجازات­های سنگین می توان از گسترش جرم جلوگیری كرد، اما مطالعات دهه ­های اخیر و اطلاعات گردآوری شده از سراسر جهان، ناكامی سیستم عدالت كیفری را در حل مشكل جرم و مهار جرائم و بی نظمی نمایان می سازد. بنابراین در طول زمان برای برخورد با جرم و ناهنجاری و بی نظمی تدابیری اتخاذ شده است.
بر این اساس دیگر بار دانشمندان توجه خود را به پیشگیری از جرم معطوف داشتند، زیرا پیشگیری بسیار آسان تر و كم هزینه تر از اصلاح یا درمان و مجازات است. با توجه به این كه در قانون ناجا مصوب 27 تیرماه 1369، در بند 8 از ماده 4، یكی از وظایف نیروی انتظامی، پیشگیری از وقوع جرم عنوان شده، انتظار عمومی آن است كه پلیس نیز زمینه­های وقوع جرم را شناسایی، پیش بینی و جهت پیشگیری از آن اهتمام ورزد.
مقالات و پایان نامه­هایی مرتبط با این موضوع در سال­های قبل نگاشته شده است که تعدادی از آنها به شرح ذیل است:

  • نقد و بررسی ماده 660 قانون مجازات اسلامی،که در سال 1380 توسط علی اکبر جلیل پیران جمع آوری شده است.
  • بررسی مقررات کیفری ناطر بر نیروی برق که در همان سال توسط محمد جواد حیدری قادیکلایی نگاشته شده است.
  • بررسی ماده 660 قانون مجازات اسلامی است در سال 1382 توسط مجید ناظمی تدوین گشته است.
دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *