بند سوم) قصاص دندان………………………………………………………………………………21
بند چهارم) قصاص بینی……………………………………………………………………………..22
بند پنجم) قصاص زبان………………………………………………………………………………..22
مبحث سوم) شرایط و اهداف قصاص عضو………………………………………………………..23
گفتار اول) شرایط قصاص عضو………………………………………………………………………23
الف) مساوات کیفری:………………………………………………………………………………..24
ب) نارسایی سایر واکنش ها:………………………………………………………………………24
ج) تأمین منافع فرد و جامعه:………………………………………………………………………..25
گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام کیفری…………………………………………….26
الف) حفظ مصالح اجتماعی:…………………………………………………………………………26
ب) حفظ نظم اجتماع:………………………………………………………………………………..27
ج) اصلاح اخلاقی مجرم:……………………………………………………………………………..28
د) دفاع از حقوق اشخاص:…………………………………………………………………………..28
و) برقراری قسط و عدل:……………………………………………………………………………..28
ه) بازدارندگی:…………………………………………………………………………………………29
ی) تهذیب مجرم و کیفر گناه:……………………………………………………………………….29
(فصل دوم)…………………………………………………………………………………………….30
احکام و مسائل پیوند عضو جانی و مجنی علیه در ارتباط با قصاص عضو………………………30
مبحث اول) تبیین نظری و قلمرو حقوقی پیوند عضو………………………………………………31
مبحث دوم) پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی…………………………35

پایان نامه و مقاله

گفتار اول) پیوند عضو مجنی علیه، اقوال موافقان و مخالفان…………………………………….36
بند اول: نظر معتقدین به حرام بودن پیوند عضو:…………………………………………………..36
بند دوم: پیوند عضو باعث بطلان عبادات است:…………………………………………………..37
بند سوم: موافقان پیوند عضو:………………………………………………………………………37
گفتار دوم) احکام و مسائل فقهی – حقوقی پیوند عضو مجنی علیه…………………………..39
بند اول) بررسی فقهی وضعیت آثار پیوند عضو مجنی علیه……………………………………..39
الف) آثار پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص…………………………………………..41
ب) آثار پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای قصاص……………………………………………..43
1- قول و ادله موافقان:……………………………………………………………………………….44
2- قول و ادله مخالفان:……………………………………………………………………………….45
ارزیابی و اظهارنظر نهایی…………………………………………………………………………….46
بند دوم) آثار و احکام پیوند عضو مجنی علیه در قانون مجازات اسلامی………………………..46
1- نامعلوم بودن فلسفه تمرکز مقنن بر قصاص و پیوند گوش بر وجه حصر:…………………….47
گفتار اول) نگرش و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو مجدد جانی…………………………….50
بندل اول) قول و ادله مخالفان………………………………………………………………………..52
بند دوم) قول و ادله موافقان………………………………………………………………………….55
3- ارزیابی و اظهار نظر نهایی…………………………………………………………………………56
گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند عضو مجدد جانی در قانون مجازات اسلامی………………….58
فصل سوم)………………………………………………………………………………………………66
ملاحظات حقوق بشری در قصاص عضو و پیوند اعضا……………………………………………….66

یک مطلب دیگر :

مبحث اول) ارزیابی مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر……………………………………..67
گفتار اول) تبیین حقوق بشر مدار کیفر قصاص عضو………………………………………………..67
گفتار دوم) چالش های احتمالی فراروی قصاص عضو از منظر حقوق بشر………………………69
نگرانی در جهت احتمال سرایت و ازدیاد جراحات ناشی از اجرای کیفر قصاص:………………..71
2- بیم تلف شدن جانی در اثر اجرای کیفر قصاص:…………………………………………………71
(مبحث دوم) حدود اعتبار پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص از منظر موازین حقوق بشر…72
گفتار اول) ارزیابی حقوق بشری توانایی تصرف انسان در اعضایش………………………………72
گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امکان و جواز پیوند عضو جانی پس از قصاص………..74
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..77
منابع و مآخذ:……………………………………………………………………………………………80
چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………..83
چکیده:
محور بحث در پایان نامه حاضر دائر مدار، تبیین عناصر و شرایط قصاص عضو یا جرح و مسأله پیوند اعضا می باشد. لذا برآنیم که در ابتدا آگاهی مطلوبی راجع به کیفر قصاص بدست دهیم و سپس در ادامه حقوق و احکام مسأله پیوند عضو را برای مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر قصاص شفاف سازیم.
اجمالاً شایان ذکر است که در عرصه فقه و حقوق اسلامی و تبعاً نظام حقوقی ایران، راجع به اقتضائات و فلسفه کیفر قصاص و نیز اینکه آیا مثلاً جانی حق دارد بعد از اجرای عضو مقطوع خود را پیوند بزند یا خیر و نیز آیا اگر مجنی علیه قبل یا بعد از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی، عضو مقطوع خود را پیوند دهد، حقی برای جانی شکل می گیرد یا خیر در بین صاحبنظران اختلاف نظر محسوسی وجود دارد. برخی یکسره استمرار مقطوع العضو ماندن جانی را بخشی از فلسفه و غایت کیفر قصاص عضو می دانند و مدعی اند که جانی به هیچ عنوان پس از اجرای قصاص، حق پیوند مجدد عضو مقطوع خود را ندارد. استدلال ایشان این است که پیوند عضو جانی با فلسفه و هدف کیفر قصاص منافات و معارضه دارد و اساساً انرا بی اثر می سازد. در نقطه مقابل، برخی دیگر به چنین شرطی اعتقاد نداشته و مدعی اند که اقتضای انصاف، عدالت و موازین حقوق بشر و اصل تناسب جرم و مجازات این است که جانی متعاقب اجرای کیفر قصاص، حق پیوند عضو داشته باشد. استدلال ایشان این که است جانی حسب موازین اسلامی بر اعضا و جوارح خود تسلط داشته و پس از اجرای کیفر قصاص هم این حق وی استصحاب می شود، لذا بقا و اعتبار آن حقیقتی قابل دفاع است. در این بین، جهت گیری سیاست جنایی مقنن در تنها ماده قانون مجازات اسلامی– که به این امر اختصاص یافته است – به قول اخیر نزدیک تر بوده و تلویحاً بر حق پیوند عضو جانی پس از قصاص صحه گذاشته و نسبت به عضو مقطوع جانی برای هیچ کس حتی مجنی علیه حقی قائل نشده است.
با این تفاسیر، پایان نامه حاضر با مرور مبادی فکری کلان این دو حوزه، سعی می کند طی رویکردی تحلیلی، محتوا و عمق اندیشه ها و اقوال فقهی – حقوقی موجود در زمینه کیفر قصاص و مسأله پیوند اعضا را روشن سازد.
مقدمه
1- بیان مسأله
در قانون مجازات اسلامی بحث مبسوطی به مقوله کیفر قصاص عضو اختصاص یافته و مقنن طی آن مقررات کلانی را وضع نموده است. به موازات این مقوله در قانون مجازات اسلامی مقنن طی یک ماده قانونی موجز به مسأله پیوند عضو جانی پس از قصاص و نیز مسأله پیوند عضو مجنی علیه پیش از قصاص اشاره کرده و حکم هر کدام را روشن ساخته است. این در حالی است که این مباحث از اختلافی ترین موضوعات در نظام فقهی – حقوقی اسلام می باشند. لذا در پژوهش حاضر می خواهیم با شفاف سازی زمینه بحث در قلمرو فقهی – حقوقی، زوایای تاریک و روشن اجرای مجازات قصاص و عملی سازی فرایند پیوند عضو جانی و مجنی علیه را نمایان ساخته و این حقیقت را برجسته نماییم که ایا جهت گیری مقنن در قانون مجازات اسلامی نسبت به این مسائل، هم سو با مسلمات عقلی، شرعی و حقوق بشری موجود در این زمینه می باشد یا خیر بنابراین، مسأله بنیادین این پایان نامه، تبیین حدود و ثغور مجازات قصاص عضو، ارکان و شرایط ان و احکام و قواعد فقهی – حقوقی ناظر به مقوله پیوند اعضا در تعامل با این مجازات می باشد. در ادامه سعی خواهیم کرد که قلمرو تفکیک مفهومی و مصداقی فرایند پیوند عضو را از نهادهای مشابه ای چون دوختن پارگی، ترمیم شکستگی و … روشنم نماییم.
2- سوالات و فرضیه های تحقیق
در ارتباط با مسأله پژوهش، یکسری سوالات اصلی و فرعی فرارو می باشد که سعی داریم مستند به منابع فقهی – حقوقی موجود بدانها پاسخ دهیم. سوالات اصلی فرارو از قرار ذیل می باشند؛
– ضوابط و شروط اجرای مجازات قصاص عضو در عرصه نظام حقوقی اسلام و ایران به چه نحوی است؟
– حکم پیوند عضو قصاص شده از سوی جانی و اثر پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص بر بقا یا سقوط حق اعمال کیفر قصاص چیست؟
و اما سوالات فرعی فرارو عبارتند از:

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *