2-1-2- دیه در شرایع آسمانی…………………………………………………………………………………..32
3-1-2- دیه در نظام حقوقی غرب……………………………………………………………………………….36
4-1-2- دیه در نظام حقوقی ایران……………………………………………………………………………….38
1-4-1-2- پیشینه دیه قبل از انقلاب اسلامی ایران…………………………………………………………..38
2-4-1-2- پیشینه دیه بعد از انقلاب اسلامی ایران……………………………………………………………39
1-3- مبحث سوم: جایگاه دیه در حقوق کیفری ایران…………………………………………………………41
1-1-3- جایگاه دیه در حقوق کیفری ماهوی……………………………………………………………………41
2-1-3- جایگاه دیه در حقوق کیفری شکلی……………………………………………………………………42
2-2- مبحث اول: مفهوم مبانی………………………………………………………………………………….43
1-2-2- مفهوم مبانی در لغت……………………………………………………………………………………44
2-2-2- مفهوم مبانی در اصطلاح حقوقی………………………………………………………………………45
3-2-2- مفهوم مبانی در اصطلاح فقهی………………………………………………………………………..46
فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………..48
مبانی نظری، فقهی و قانونی توجیه کننده مسئولیت……………………………………………………….48

مقالات و پایان نامه ارشد

بیت المال مسلمین در قبال دیه غیرمسلمانان و بیگانگان…………………………………………………..48
1-2- طرح بحث……………………………………………………………………………………………………49
2-2- مبحث دوم: مبانی نظری و فقهی تعهد و مسئولیت بیت المال نسبت به پرداخت دیه غیرمسلمانان
و بیگانگان………………………………………………………………………………………………………….50
1-3-2- پایمال نشدن خون مسلمان……………………………………………………………………………51
2-3-2- قصور حکومت در ایجاد نظم……………………………………………………………………………..59
3-3-2- قاعده الضمان بالخراج……………………………………………………………………………………62
4-3-2- جنبه های عاطفی و سیاسی………………………………………………………………………….65
1-4-2- حقوق کیفری داخلی…………………………………………………………………………………….66
2-4-2- حقوق بین الملل………………………………………………………………………………………….67

یک مطلب دیگر :

5-2- مبحث چهارم: طرح دیدگاه ها……………………………………………………………………………..70
1-5-2- ادله فقهی موافقان مسئولیت بیت المال……………………………………………………………..71
2-5-2- دیدگاه دوم: ادله مخالفان مسئولیت بیت المال………………………………………………………77
3-5-2- دیدگاه سوم: ادله قائلین به تفصیل میان کافر ذمی و حربی……………………………………….80
4-5-2- دیدگاه منتخب (نظریه مختار)…………………………………………………………………………..83
فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………85
دیه غیرمسلمانان و بیگانگان…………………………………………………………………………………….85
از منظر دین اسلام و روایات……………………………………………………………………………………..85
1-3- ضرورت و اهمیت بحث……………………………………………………………………………………..86
2-3- مبحث اول: دیه غیرمسلمان و بیگانه از نگاه دین اسلام و روایات…………………………………….87
1-2-3- مقادیر و شرایط دیه غیرمسلمان و بیگانه…………………………………………………………….87
2-2-3- دیه اهل ذمه در روایات………………………………………………………………………………….90
نتایج و پیشنهادها………………………………………………………………………………………………110
الملخص………………………………………………………………………………………………………….112

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *