گفتار سوم : آثار رضاع. 21
مبحث سوم: مادر خواندگی. 24
مبحث چهارم :  نسب بدون نکاح. 27
گفتار اول : اقسام 27
الف : نسب ناشی از شبهه. 28
ب : نسب ناشی از زنا 27
گفتاردوم : آثار حقوقی. 30
الف : منع نکاح. 30
ب :ارث.. 31
ج : حضانت.. 31
مبحث پنجم : مادر در لقاح مصنوعی. 33
گفتار اول: تعریف.. 33
گفتار دوم: ماهیت حقوقی. 35
الف:  تلقیح با نطفه شوهر. 36
ب : تلقیح با نطفه غیر. 37
مبحث ششم : همانند‌سازی.. 38
گفتار اول: تعریف.. 38
گفتار دوم :ماهیت حقوقی. 40
مبحث هفتم:  مادر اجاره ای.. 44
گفتار اول : تعریف.. 44
گفتار دوم : ماهیت حقوقی. 45
فصل دوم :روابط شخصی مادر با اعضای خانواده 52
مبحث اول : بارداری و رضاع. 54
گفتار اول  : بارداری.. 54
گفتار دوم : رضاع. 58
مبحث  دوم : حضانت.. 64
گفتار اول : ماهیت حقوقی حضانت.. 65
الف : حق یا تکلیف بودن حضانت.. 66
ب  : اولویت در حضانت.. 68
ج : پایان حضانت.. 71
د :  حق ملاقات با طفل. 71
گفتار دوم :  انتقال حضانت.. 74

پایان نامه و مقاله

الف : انحطاط اخلاقی پدر یا مادر. 76
ب : جدایی والدین. 76
ج : فوت پدر و مادر. 77
د : شوهر کردن مادر. 78
ه : جنون مادر یا پدر. 80
و : کفر مادر یا پدر. 81
ز :  عدم مواظبت از طفل. 82
ح  :  بیماری مسری.. 84
گفتار سوم : تربیت فرزند 84
الف : رابطه تربیت و حضانت.. 87
ب : تنبیه  فرزند 89
مبحث سوم :  صلاحیت های قانونی مادر. 91
گفتار اول :  قیمومت مادر. 91
گفتاردوم :  ولایت مادر. 94
گفتار سوم :  ادارۀ اموال فرزند 99
گفتار چهارم : تابعیت.. 100
الف : تابعیت سیاسی. 100
ب : تابعیت نسبی. 107
فصل سوم:روابط مالی مادر با اعضای خانواده 109

یک مطلب دیگر :

مبحث اول : ارزش مالی کار مادر. 111
گفتار اول : ارزش مالی کار در خانه. 111
الف : اجرت شیردادن. 116
ب : اجرت حضانت.. 118
گفتار دوم : ارزش مالی کار مادر در بیرون خانه(اشتغال) 119
الف  : امکان عرفی اشتغال مادر. 122
ب : پیامدهای اشتغال مادران. 126
ج  : ارتباط شغل مادر وسلامت نوزاد 128
مبحث دوم :  مسائل صرفا مالی مادر. 132
گفتار اول  :  نفقه. 132
الف : نفقۀ فرزند 133
ب : نفقۀ مادر. 137
گفتار دوم : ارث  مادر. 138
نتیجه گیری.. 141
فهرست  منابع. 143
الف. کتاب های فارسی. 143
ب. کتاب های عربی. 146
ج. مقالات.. 147
اسناد و قوانین. 148

مقدمه
شکی نیست که نهاد خانواده زیر بنایی ترین نهاد اجتماعی است و از نظر منزلت، شرافت و ارزش محوری می تواند دارای موقعیت ممتاز باشد و سرآمد ارزش ها قرار گیرد.رشد، بقا و سلامت جسم و جان وابسته به استواری خانواده و وظیفه شناسی مادر و پدر است. و در معارف دینی نیز تشکیل این نهاد به عنوان یک حقیقت مقدس بین خود افراد بشر و بنای عشق ومهربانی و آرامش و سکون و به عنوان آیت بزرگ الهی معرفی گردیده است.نقش شخصیت، اخلاق، عزت وعفت مادر بر استحکام این بنای بنیادین ، بر هیچ کس پوشیده نیست.
“مادری ” گوهری ترین بخش حیات زنان  است و ادیان الهی بر تعظیم جایگاه رفیع مادر در کنارپدر سفارش های زیادی نموده اند . تا آن جا که قرآن کریم امر به نیکوکاری به پدر ومادر را درکنار امر به عبودیت ونهی از شرک خداوند ذکر کرده است.[1] ؛زنان ،بیش از نیمی از جمعیت کشور ایران و “مادران “،سهم عمده ای از این جمعیت را تشکیل می دهند. با توجه به نقش ویژۀ مادر در خانواده و اجتماع، مسألۀ حمایت از مادری در نظام حقوقی ایران، حائز اهمیت است. در مورد جایگاه اخلاقی مادر و اهمیت مقام وی سخن فراوان است اما آنچه که از منظر حقوق خصوصی باید به آن پرداخته شود ، جایگاه حقوقی مادر و احیانا کاستیهای آن است.

1.تعریف مسئله
در فضای أسف بار تمدن جدید،به دشواری می توان از «مادری» ، تعریف روشنی ارائه نمود. در دنیای جدید، بحران خانواده از هنگامی شروع شد که کار اصلی مادران یکی پس از دیگری از آنان بازستانده شد و به بخش ها و مراکز سوداگر سپرده شد، لذا امروزه از نقش مادری تعریف ناخوشایندی در ذهن «زن مدرن» بر جای مانده است. در عصر کنونی، مادر کسی است که از چرخه اقتصاد و پیشرفت بیرون مانده و هیچ مشارکتی در آن ندارد و کاری بیش از آشپزی و نظافت خانه برای وی نمانده است.
زنان نیمی از جنس بشر و در کشور ما ایران بیش از این نصف را شامل می شود و این در حالی است که شاخصه اصلی و مشترک غالب این جنس عنوان مادری آنهاست.امروزه برقراری تعادل بین کارکرد مادری و سایر کارکردهای حقوقی زن به عنوان یکی از سؤالات جدی و مطالبات حقوقی جوامع تبدیل شده است. توسعه ی پر شتاب جوامع و سرعت رو به تزاید جوامع سنتی به سمت تمدن های جدید ایجاب می کند تا نقش مادر و کارکردهای حقوقی و حمایت های خاص حقوق به گونه ای دقیق تبیین گردد تا این قشر عظیم از فعالان عرصه تمدن بشری در زیر چرخ های تمدن نوین صنعتی خرد نشود.

  1. 2. پیشینه تحقیق:

در واقع هیچ پژوهش مستقلی در خصوص این موضوع به عمل نیامده است ولی با توجه به نقش حساس مادر و نقش اجتماعی که زن شایستۀ ایفای آن است مسألۀ حمایت از مادری در نظام حقوقی حائز اهمیت است که نیاز است مورد پژوهش های علمی قرار بگیرد تا نارسایی ها شناسایی شود.
آنچه در مورد پیشینۀ این پژوهش در دسترس است را می توان در قالب دسته بندی زیر ارائه کرد:
الف) منابع مربوط به حقوق خانواده که از نمونه آنها می توان به کتاب دکتر کاتوزیان ، دکتر صفایی و امامی ، دکتر گرجی و آیت الله موسوی بجنوردی اشاره کرد.
ب) منابع مربوط به حقوق کودک که آثار دکتر صفایی و شیرین عبادی در این حوزه  ، از این جمله اند.
ج) منابع مرتبط با عنوان عام حقوق زن . در این حوزه می توان به کتاب های متعددی اشاره کرد که از جملۀ آنهاست : حقوق زنان داوود مهدی زادگان ، مهر انگیز کار و محمد حکیم پور
د) پژوهش ها و سمینارهایی که در حوزۀ حقوق زنان در ایران و از سوی نهادهای مرتبط چون مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری ، شورای فرهنگی اجتماعی زنان کشور ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان و… انجام شده است .
ه) منابع دست اول فقهی و متون فقهی امامیه که مستند قوانین فعلی ما به شمار می رود که ازجملۀ آنها می توان به کتابهایی چون شرایع الاسلام محقق حلی ،شرح لمعۀ شهید ثانی ، جواهر الکلام و تحریر الوسیله اشاره کرد.
ی) مواد قانونی ، معاهدات ، کنوانسیون ها ، مصوبات ، آیین نامه ها ، قانون اساسی، قانون مدنی ، قانون کار و …

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *