2-2-5 تعهدات طرفین قرارداد 21
2-2-6 انواع قراردادها: 21
2-2-6-1 بیع(لازم) 21
2-2-6-2 انواع بیع- 23
2-2-6-2مضاربه (جایز) 27
2-2-6-3 قرارداد قرض(لازم) 28
2-2-6-4 جعاله (جایز) 29
2-2-6-5 شرکت (جایز) 31
2-2-6-8 مزارعه- 35
2-2-6-9 مساقات– 36
2-2-7 شرایط ضمن قرارداد 37
2-3بانکداری اسلامی- 40
2-3-1 نظام بانكداری مبتنی بر بهره (بانکداری متعارف) 40
2-3-2 انواع سپرده در بانكدارى بدون ربا 41
2-3-3 اثرات جایگزینى بانکداری بدون ربا به جای بانکداری متعارف(ربوی) 44
2-5-3-1کاهش هزینه‏هاى تولید- 44
2-3-3-2 افزایش سرمایه‏گذارى- 45
2-3-3-3 افزایش تولید و عرضه کل- 47
2-3-3-5 بالا رفتن سطح اشتغال- 47
2-3-3-5 کاهش سطح عمومى قیمت‏ها 47
2-3-3-6 عادلانه‏تر شدن توزیع درآمد- 49
2-3-3-7 ثبات بیش‏تر اقتصادى- 49
2-3-3-8 بالا رفتن سطح عمومى رفاه 50
2-3-3-9 همسویى منافع- 50
2-3-3-10تطابق با عدل و قسط- 50
2-3-3-11 ارزش یافتن نیروى انسانى- 51
2-4 اصول حاكم بر بانكداری اسلامی- 52
2-4-1 نفی غرر 53
2-4-2 اصل لزوم در عقود 54
2-4-3 نفی اکل مال به باطل- 55
2-4-4 نفی ضرر 57
2-4-5 اصل العقود تابعه للقصود 58
2-4-6اصل ثبات مالکیت یا اصل تبعیت نما از اصل- 58
2-4-7 مکاسب محرمه- 59
2-4-8 ریسک و بازده 60
2-4-9 نفی اتلاف– 61
2-4-10 نفی ربا 62
2-4-11 نفی حیله برای فرار از احکام شرعی- 63
فصل سومروش تحقیق
3-1مقدمه- 67
3-2روش تحقیق- 67
3-2-1روش تحقیق- 68
3-3جامعه آماری- 69
3-3-1 جامعه آماری: 69
3-4 نمونه آماری- 69
3-4-1 نمونه آماری تحقیق- 69
3-5 متغیر- 70
3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات– 70
3-7 روایی و پایایی پرسشنامه- 71
3-8 روشهای تجزیه و تحلیل داده‌ها 72
فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه- 74
4-2 بخش اول (تحلیل تئوری یافتهها) 74
4-3 جدول کارایی قراردادها برای اصل متن عقود اسلامی: 75
4-4 جدول شروط کارایی قراردادهای بانکی از نظر اسلام: 75
4-5 جدول سنجش رعایت یا عدم رعایت اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی در قراردادهای بانکی: 75

پایان نامه

4-6 جدول کارایی برای قراردادهای بانکی: 76
4-7شرایط کارایی قراردادها از نظر اسلام 76
4-8 اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 77
4-9 اصول کارایی قراردادها 78
4-10شرایط کارایی قراردادها از نظر اسلام 79
4-11 اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 80
4-12 اصول کارایی قراردادها 80
4-11غربالگری دادهها 139
4-12توصیف آماری ویژگیهای جمعیتشناختی شرکت کنندگان- 139
4-13توصیف آماری متغیرهای پژوهش– 142
منبع: محقق- 144
4-14بررسی فرضیات پژوهش– 144
4-14-1 فرضیه اول- 144
منبع: محقق- 145
4-14-2 فرضیه دوم 146
منبع: محقق- 147
4-14-3فرضیه سوم 148
منبع: محقق- 149
فصل پنجمنتیجه گیری
5-1مقدمه- 150
5-2 یافته های پ‍ژوهش– 150
5-2-1 یافته های پ‍ژوهش در سوال اول- 151
5-2-2 یافته های پ‍ژوهش در سوال دوم 151
5-2-3 یافته های پ‍ژوهش در سوال سوم 151
5-3 بحث– 152
5-4 پیشنهادات– 153
5-5 محدودیت‌های‌‌پژوهش– 156
5-5-1 محدودیتهای خارج از اختیار محقق- 157

یک مطلب دیگر :

5-5-2 محدودیتهای در اختیار محقق- 157
منابع- 158
ضمائم- 162
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                  صفحه
جدول2-1عقلانیت،هزینه مبادله،و دکترین های تنظیمی حقوق قراردادها 16
جدول2-2اصول کارایی قراردادها 17
جدول 2-3شرایط  قراردادهای اسلامی- 39
جدول 2-4اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 66
جدول 3-1 انطباق سؤالات پرسشنامه با فرضیات پژوهش– 70
جدول 3-2 مقیاس پنج درجه ای لیكرت– 71
جدول 3-3 محاسبه آلفای کرونباخ- 72
جدول 4-1 عقد مضاربه- 84
جدول4-2 قرارداد مضاربه- 88
جدول4-3 قرارداد مضاربه- 90
جدول4-4 قرارداد مضاربه- 92
جدول 4-5 عقد قرضالحسنه- 95
جدول 4-6 قرارداد قرضالحسنه- 97
جدول4-7عقد قرضالحسنه- 98
جدول 4-8 قرارداد قرضالحسنه- 99
جدول 4-9 عقد شرکت– 101
جدول 4-10 قرارداد مشارکت مدنی- 105
جدول 4-11 قرارداد مشارکت مدنی- 107
جدول 4-12 قرارداد مشارکت مدنی- 109
جدول 4-13 عقد بیع- 112
جدول 4-14 قرارداد بیع- 114
جدول 4-15 قرارداد بیع سلف– 116
جدول 4-16 قرارداد بیع سلف– 118
جدول 4-17 قرارداد فروش اقساطی- 121
جدول 4-18 فروش اقساطی- 122
جدول 4-19 قرارداد فروش اقساطی- 123
جدول 4-20 عقد جعاله- 126
جدول 4-21 قرارداد جعاله- 129
جدول 4-22 قرارداد جعاله- 131
جدول 4-23 قرارداد جعاله- 133
جدول4-24 عقد مساقات– 136
جدول4-25عقد مزارعه- 138
جدول 4-26آمارههای توصیفی سن شرکت کنندگان- 139
جدول 4-27 اطلاعات مربوط به هرگویه- 142
جدول 4-28نتایج حاصل از برآورد سوال اول- 145
جدول 4-29نتایج حاصل از برآورد سوال دوم 147
جدول 4-30 نتایج حاصل از برآورد سوال سوم 148
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                  صفحه
نمودار 4-1 تحصیلات شرکت کنندگان- 140
نمودار 4-2 درصد فراوانی مشاغل شرکت کنندگان- 140
نمودار 4-3  درصد فراوانی جنسیت شرکت کنندگان- 141

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *