الف : جبران خسارات وارده به قربانیان: تحقق عدالت اصلاحی…………………………………………. 63
ب : بازدارندگی…………………………………………………………………………………………………….. 65
ج : سازش……………………………………………………………………………………………………………. 66
بند دوم : اشکال جبران خسارت………………………………………………………………………………….. 68
الف : اشکال رایج جبران خسارت: اعاده وضع سابق و پرداخت غرامت………………………………. 68
ب : اشکال خاص جبران خسارت: بازپروری، جلب رضایت و تضمین عدم تکرار ………………… 70
مبحث سوم : کشف حقیقت………………………………………………………………………………………… 73
بند اول : اهداف کشف حقیقت…………………………………………………………………………………… 74
بند دوم : ماهیت حق بر حقیقت………………………………………………………………………………….. 75

بخش دوم : تأثیر حقوق بین الملل کیفری در گذار به عدالت انتقالی……………………………………… 78
 فصل اول : سازوکارهای تحقق عدالت کیفری بین المللی………………………………………………….. 82
گفتار اول : محاکم بین المللی کیفری یا محاکم کیفری داخلی……………………………………………….. 85
مبحث اول : مزایای محاکم بین المللی کیفری………………………………………………………………….. 86
مبحث دوم : مزایای محاکم کیفری داخلی………………………………………………………………………. 94
گفتار دوم : روابط بین محاکم بین المللی کیفری و محاکم کیفری داخلی در جوامع انتقالی…………… 96
مبحث اول : روش ارجاع…………………………………………………………………………………………… 97
مبحث دوم : صلاحیت تکمیلی……………………………………………………………………………………. 100
 فصل دوم : ارزیابی اعمال نظریه های مجازات در جوامع انتقالی…………………………………………. 102
گفتار اول : ارزیابی نقش مکافات محور مجازات در جوامع انتقالی…………………………………………. 104
مبحث اول : تفکیک مسئولیت فردی از مسئولیت جمعی…………………………………………………….. 107
مبحث دوم : استحقاق اخلاقی مجرمان: عامل کلیدی مسئولیت کیفری فردی در نظریه مکافات…….. 114

پایان نامه و مقاله

گفتار دوم : ارزیابی اثر بازدارندگی مجازات در جوامع انتقالی……………………………………………….. 117
مبحث اول : شدت و قطعیت مجازات های بین المللی………………………………………………………. 119
بند اول : فقدان قدرت اجرایی مستقل محاکم بین المللی کیفری: مانعی در راه قطعیت مجازات های بین المللی    122
بند دوم : بازدارندگی عام پاسخی به ضعف شدت و قطعیت مجازات های بین المللی………………. 123
مبحث دوم : انگیزه ها و فرصت های ارتکاب جرایم بین المللی………………………………………….. 125
بند اول : انگیزه های آمران جرایم بین المللی………………………………………………………………….. 127
بند دوم : انگیزه های مباشران جرایم بین المللی………………………………………………………………. 128
بند سوم : فرصت ارتکاب جرایم بین المللی…………………………………………………………………… 130
گفتار سوم : ارزیابی نقش سازوکارهای کیفری در بازپروری اجتماعی……………………………………… 132
مبحث اول : مخاطبان پیام های ارسالی سازوکارهای کیفری بین المللی………………………………….. 133
بند اول : جامعه انتقالی……………………………………………………………………………………………… 133
بند دوم : جامعه بین المللی………………………………………………………………………………………… 137
مبحث دوم : گزینشی بودن رسیدگی ها در حقوق بین الملل کیفری………………………………………. 141
بند اول : عدالت فاتحان……………………………………………………………………………………………. 143
بند دوم : ماهیت و آثار سیاسی محاکم بین المللی کیفری در جوامع انتقالی…………………………….. 147
الف : آثار سیاسی تعقیب عاملان جرایم بین المللی در جوامع انتقالی…………………………………… 150
ب : فرصت طلبی سیاسی………………………………………………………………………………………… 152
گفتار چهارم : کارآیی سازوکارهای کیفری در پاسخگویی به نیازهای قربانیان……………………………. 154
مبحث اول : حق بر عدالت قربانیان………………………………………………………………………………. 155
بند اول : حق بر محاکمه منصفانه…………………………………………………………………………………. 157
بند دوم : تعارض حقوق قربانیان، جامعه انتقالی، جامعه بین المللی………………………………………. 158
مبحث دوم : تقابل نیازهای قربانیان با احراز مجرمیت متهمان………………………………………………. 160

بخش سوم : تأثیر ابتکارات ملی در گذار به عدالت انتقالی…………………………………………………. 165
 فصل اول : کمیسیون های حقیقت یاب…………………………………………………………………………… 167
گفتار اول : مهم ترین سازوکار کشف حقیقت…………………………………………………………………… 169
مبحث اول : ارتباط کمیسیون های حقیقت یاب با محاکم کیفری…………………………………………… 172
مبحث دوم : ارتباط کمیسیون های حقیقت یاب با برنامه های عفو عمومی………………………………. 175
بند اول : عفو عمومی: صلاحیت کمیسیون حقیقت یاب…………………………………………………….. 175

یک مطلب دیگر :

بند دوم : عفو عمومی: نتیجه گزارش کمیسیون حقیقت یاب……………………………………………….. 179
مبحث سوم : ارتباط کمیسیون های حقیقت یاب با سایر سازوکارهای عدالت انتقالی…………………. 181
گفتار دوم : کارآیی کمیسیون های حقیقت یاب در جوامع انتقالی…………………………………………… 184
مبحث اول : کشف حقیقت…………………………………………………………………………………………. 185
مبحث دوم : پاسخگویی به حقوق قربانیان………………………………………………………………………. 188
بند اول : بازپروری قربانیان………………………………………………………………………………………… 189
بند دوم : جبران خسارت…………………………………………………………………………………………… 192
مبحث سوم : اصلاحات……………………………………………………………………………………………… 194
مبحث چهارم : سازش……………………………………………………………………………………………….. 196
 فصل دوم : برنامه های عفو عمومی……………………………………………………………………………….. 201
گفتار اول : عفو های جامع…………………………………………………………………………………………… 203
مبحث اول : بازتاب عفوهای داخلی در محاکم بین المللی کیفری…………………………………………. 204
مبحث دوم : بازتاب عفوهای داخلی در دیوان بین المللی کیفری………………………………………….. 208
بند اول : منافع عدالت………………………………………………………………………………………………. 209
بند دوم : قابلیت پذیرش دعوا…………………………………………………………………………………….. 213
گفتار دوم : عفوهای مشروط و هدفمند…………………………………………………………………………… 214
مبحث اول : عفوهای مشروط به سازوکارهای غیرکیفری عدالت انتقالی………………………………….. 215
مبحث دوم : عفوهای هدفمند………………………………………………………………………………………. 216
 فصل سوم : سازوکارهای سنتی اجرای عدالت………………………………………………………………… 218
گفتار اول : عملکرد سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی………………………………….. 220
مبحث اول : تغییرات بنیادین برخی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی……………… 222
بند اول : تغییرات ساختاری در جهت محاکم کیفری…………………………………………………………. 225
بند دوم : نتایج متفاوت…………………………………………………………………………………………….. 228
الف : سازش: هدف فراموش شده………………………………………………………………………………. 228
ب : جبران خسارت دور از دسترس…………………………………………………………………………… 230
ج : کشف حقیقت محدود………………………………………………………………………………………… 232
مبحث دوم : ثبات اصول اساسی برخی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی…………. 233
بند اول : باورهای محلی مبنای سازوکارهای سنتی اجرای عدالت………………………………………… 234
بند دوم : مفهوم عدالت در سازوکارهای سنتی اجرای عدالت……………………………………………… 244
گفتار دوم : کارآیی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت…………………………………………………………. 248
مبحث اول : سازش…………………………………………………………………………………………………… 248
بند اول : تناسب با فرهنگ جامعه محلی……………………………………………………………………….. 249
بند دوم : جامعه محور بودن……………………………………………………………………………………….. 252
مبحث دوم : احراز مسئولیت ………………………………………………………………………………………. 253
مبحث سوم : کشف حقیقت………………………………………………………………………………………… 254
مبحث چهارم : جبران خسارت……………………………………………………………………………………. 255
 فصل چهارم : برنامه های جبران خسارت……………………………………………………………………….. 257
گفتار اول : انواع جبران خسارت……………………………………………………………………………………. 259
مبحث اول : جبران خسارات فردی………………………………………………………………………………. 259
بند اول : روش های اجرایی جبران خسارت فردی………………………………………………………….. 260
بند دوم : نتایج متفاوت روش های اجرایی مختلف………………………………………………………….. 262
مبحث دوم : جبران خسارات جمعی……………………………………………………………………………… 266

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *