4- اصل ممنوعیت برقراری محدودیتهای مقداری……………………………………………………………….. 14
5-تنظیم قواعد و مقررات صادراتی…………………………………………………………………………….. 14
6-کاهش عوارض گمرکی……………………………………………………………………………………………… 15
7-حفظ رفتار متفاوت و ویژه با کشورهای درحال توسعه………………………………………….. 15
گفتار چهارم: اهداف و وظایف و اعضای سازمان تجارت جهانی……………………………………………..16
الف- اهداف سازمان تجارت جهانی………………………………………………………………. 16
ب- وظایف سازمان تجارت جهانی………………………………………………………………………… 17
ج- اعضای سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………….. 17
1- اعضای اصلی………………………………………………………………………………………. 17
2-اعضای ناظر…………………………………………………………………………………….. 17
3-اعضای دوفاکتو……………………………………………………………………….. 18
4-عضویت موقت………………………………………………………………………………. 18
فصل دوم: اصول روابط و همکاری‌های بین المللی با تکیه بر ابزارهای توسعه تجارت
گفتار اول: ابزارهای توسعه و تحکیم همکاری بین المللی………………………………….. 19
الف- اسناد همکاری………………………………………………………………………….. 21
ب- سند موسس……………………………………………………………… 21
ج- معاهدات، موافقتنامه‌ها، قراردادها،یادداشت تفاهم‌های منعقده توسط سازمان‌ها……. 21

پایان نامه

گفتاردوم: موافقت نامه‌های کالایی سازمان تجارت جهانی………………………………………. 22
1- موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت…………………………………………………………… 33
2- موافقتنامه كشاورزی………………………………………………………………. 34
3- موافقتنامه منسوجات و پوشاك……………………………………………………………….. 35
4- موافقتنامه ضوابط سرمایه گذاری تجاری (TRIMs)……………………………………… 36
5- موافقتنامه موانع فنی فراراه تجارت…………………………………………………………….. 37
6- موافقتنامه در مورد اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی…………………………………….. 38
7- موافقتنامه، رویه‌های ضد دامپینگ (ضد قیمت شكنی)………………………………………. 39
8-موافقتنامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی…………………………………………………………. 40
9- موافقتنامه حفاظت‌ها………………………………………………………….. 41

یک مطلب دیگر :

10- موافقتنامه قواعد مبدا………………………………………………………………….. 42
11- موافقتنامه بازرسی پیش از حمل (PSI)…………………………………………………. 43
12- موافقتنامه رویه‌های صدور مجوز ورود (ILP)…………………………………………………………. 44
13- موافقتنامه‌های میان چند طرف………………………………………………………………. 45
گفتار سوم: موافقت نامه‌های غیر کالایی سازمان تجارت جهانی……………………………….. 48
الف – موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس)……………………………………………….. 48
۱ – اهمیت تجارت خدمات……………………………………………………………………. 48
۲ – تجارت خدمات در دور اروگوئه…………………………………………………….. 49
۳ – موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس)……………………………………………………………………….. 50
ب – موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)…………………………. 52
گفتار چهارم: موافقت نامه تعیین ارزش سازمان جهانی تجارت…………………………………………… 57
بررسی مواد 1 تا 8 موافقت نامه………………………………………………………………. 58
ماده اول (ارزش معاملاتی کالای وارده)…………………………………………………………. 58
ماده دوم (ارزش معاملاتی کالای مثل)……………………………………………………………… 59
ماده سوم (ارزش معاملاتی کالای مشابه)……………………………………………….. 60
ماده چهارم (جابجایی ترتیب کاربرد مواد 5 و 6 طبق درخواست واردکننده)…………………………. 61
ماده پنجم (ارزش تفریقی) :…………………………………………………….. 61
ماده ششم (ارزش محاسباتی)……………………………………………………………………….. 62
ماده هفتم (روش برگشتی و روش‌های ممنوعه برای تعیین ارزش‌های گمرکی)………………………….. 63
ماده هشتم (عناصری که باید به ارزش کالا اضافه شود)…………………………………… 63
فصل سوم: موافقت نامه‌های تجاری گروهی و آینده تجارت چند جانبه
گفتار اول: موافقت نامه‌های جدید زیر مجموعه سازمان تجارت جهانی…………………………… 66
الف: پیمان مشارکت فرا پاسیفیک………………………………………………………… 67
ب- موافقتنامة تجارتِ خدمات………………………………………………… 68
ج- موافقتنامة تجاری ضد اعمال متقلبانة اکتا………………………………………………. 69
حل و فصل اختلافات……………………………………………………. 70
مذاکرات سازمان تجارت جهانی…………………………………………………. 72
گفتار دوم: سیاست همگون سازی و همگرایی سازمان تجارت جهانی…………………… 72
گفتار سوم: چالش‌های فراروی سازمان تجارت جهانی و انتقادات وارد بر این سازمان………. 79
فصل چهارم: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن
گفتار اول: شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی و دلایل تمایل ایران به آن………………………. 85
گفتار دوم: مراحل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی………………………………….. 88

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *