2-4-3: ماهیت قراردادهای الكترونیك ………………………………………………………………………………………..            34
2-5: امضای الکترونیکی  …………………………………………………………………………………………………………………. 36
2-5-1: تعریف   ………………………………………………………………………………………………………………………  36
2-5-2: امضای الکترونیک مطمئن  ……………………………………………………………………………………………..            37
2-6: پول الکترونیکی و ماهیت آن     …………………………………………………………………………………………………..  40
2-6-1: تعریف ……………………………………………………………………………………………………………………….   40
2-6-2: انواع پول …………………………………………………………………………………………………………………….  41
2-6-3: پرداخت بها به صورت الکترونیکی  …………………………………………………………………………………..          42
2-7 شرایط اساسی صحت معاملات …………………………………………………………………………………………………….           44
2-7-1در بیع الکترونیکی  …………………………………………………………………………………………………………..            44
2-7-2: توافق دو اراده در بیع الکترونیکی …………………………………………………………………………………….           46
2-8: اعتبار داده پیام‌ها  در ایجاد ماهیت حقوقی  ………………………………………………………………………………….           49
2-8-1: ایجاب و قبول از طریق داده پیام‌های الكترونیك ………………………………………………………………..          52
2-8-2: تفكیك بین ایجاب و دعوت به معامله  ………………………………………………………………………………         54

پایان نامه

2-8-3: مقررات ایجاب و قبول از طریق داده پیام‌ها ……………………………………………………………………….          55
2-8-4: بیان اراده از طریق داده پیام در انواع عقود  ……………………………………………………………………….          60
2-8-5: عقود رضایی   ………………………………………………………………………………………………………………. 60
2-8-6: عقود تشریفاتی ………………………………………………………………………………………………………………            61
2-8-7: تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی ………………………………………………………………………           63
2-8-8: فقدان قصد و رضا  ……………………………………………………………………………………………………….  63
2-8-9: اهلیت طرفین  ………………………………………………………………………………………………………………. 64
2-9: موضوع معین مورد معامله  …………………………………………………………………………………………………………            65
2-10: مشروعیت جهت معامله ……………………………………………………………………………………………………………           71
2-11: زمان و مکان بیع الکترونیکی   ……………………………………………………………………………………………………..         72

یک مطلب دیگر :

2-11-1: زمان بیع الکترونیکی   …………………………………………………………………………………………………..           74
2-11-1-1: زمان ارسال داده پیام‌ها    ………………………………………………………………………………………          74
2-11-1-2: زمان دریافت داده پیام‌ها   ………………………………………………………………………………….            74
2-11-1-3: مشخص کردن سیستم اطلاعاتی معین توسط مخاطب …………………………………………..         75
2-11-1-4 عدم مشخص کردن سیستم اطلاعاتی معین توسط مخاطب …………………………………….         75
2-11-2: مکان بیع الکترونیکی   …………………………………………………………………………………………………….          77
2-11-2-1: مكان ارسال و دریافت داده پیام‌ها  ………………………………………………………………………           77
2-11-2-2: مكان ارسال داده پیام‌ها                                                                                       78
2-11-2-3: مكان دریافت داده پیام‌ها  ………………………………………………………………………………….            78
2-12:  نتایج تعیین زمان و مكان تشكیل قرارداد  …………………………………………………………………………………            79
2-12-1: نتایج تعیین زمان تشكیل قرارداد  ………………………………………………………………………….           79
2-12-2: نتایج تعیین مكان تشكیل قرارداد  ……………………………………………………………………………….. 80
2-13: تعیین زمان و مكان تشكیل عقود غائبین  ……………………………………………………………………………            80
2-14: احکام خیارات در بیع الکترونیکی   …………………………………………………………………………….            82
2-14-1: خیار مجلس   ……………………………………………………………………………………………………………   83
2-14-2: خیار حیوان   …………………………………………………………………………………………………………………           84
2-14-3: خیار شرط    ………………………………………………………………………………………………………………..            84
2-14-4: خیار تأخیر ثمن   ……………………………………………………………………………………………………….  86
2-14-5: خیار رؤیت و تخلف وصف   …………………………………………………………………………………….. 86
2-14-6: خیار غبن  …………………………………………………………………………………………………………………   88
2-14-7: خیار عیب    ………………………………………………………………………………………………………………  89
2-14-8: خیار تدلیس  ………………………………………………………………………………………………………………  89
2-14-9: خیار تبعض صفقه  …………………………………………………………………………………………………….  91

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *