1-5-4-حقوق مصر. 32
1-6- مفهوم وعده در ترکیب وعده نکاح. 33
1-6-1- حقوق ایران. 34
1-6-1-1- دیدگاه فقهای امامیه. 34
1-6-1-2- دیدگاه حقوقدانان. 35
1-6-2-حقوق مصر. 36
1-6-3- حقوق انگلیس… 36
1-7- ماهیت حقوقی وعده یک جانبه انعقاد قرارداد. 36
1-7-1- حقوق ایران. 37
1-7-1-1-دیدگاه قانونگذار. 37
1-7-1-2-دیدگاه فقهای امامیه. 37
1-7-1-3- دیدگاه حقوقدانان. 38
1-7-2- حقوق مصر. 39
1-7-3- حقوق انگلیس… 40
1-8- ماهیت حقوقی وعده دوجانبه انعقاد قرارداد. 41
1-8-1-حقوق ایران. 41
1-8-1-1-دیدگاه قانونگذار. 42
1-8-1-2-دیدگاه حقوقدانان. 42
1-8-2- حقوق مصر. 43
1-8-3-حقوق انگلیس… 44
1-9- آثار وعده انعقاد قرارداد. 45
1-9-1- رابطه وعده انعقاد قرارداد با قرارداد اصلی.. 45
1-9-1-1- حقوق ایران. 45
1-9-1-2- حقوق مصر. 46
1-9-1-3- حقوق انگلیس… 46
1-10- حقوق و تکالیف ناشی از وعده انعقاد قرارداد. 46
1-10-1- حقوق ایران. 47
1-10-2- حقوق مصر. 48
1-10-3- حقوق انگلیس… 49
1-11- نحوه وقوع وعده انعقاد قراردادهای تشریفاتی.. 49

پایان نامه و مقاله

1-11-1- حقوق ایران. 50
1-11-2- حقوق مصر. 50
1-11-3-  حقوق انگلیس… 51
فصل دوم : ماهیت حقوقی نامزدی
2-1- اصطلاح شناسی.. 53
2-2- ماهیت حقوقی وعده نکاح. 54
2-2-1- حقوق ایران. 54
2-2-2- حقوق انگلیس… 56
2-2-3- حقوق مصر. 56
2-3- بررسی لزوم یا جواز وعده نکاح. 57
2-3-1- حقوق ایران. 57
2-3-1-1- دیدگاه فقهای اسلام. 61
2-3-2- حقوق انگلیس… 62
2-3-3- حقوق مصر. 62
2-4- آثار وعده نکاح. 63
2-4-1- حقوق ایران. 63
2-4-1-1- دیدگاه فقهای امامیه. 64
2-4-1-2- دیدگاه فقهای اهل تسنن.. 64
2-4-2- حقوق انگلیس… 65

یک مطلب دیگر :

2-4-3- حقوق مصر. 65
2-5- رضایی (قصدی) یا تشریفاتی بودن عقد نکاح و تأثیر آن بر نحوه وقوع وعده نکاح. 66
2-5-1- حقوق ایران. 66
2-5-2- حقوق انگلیس… 66
2-5-3- حقوق مصر. 67
2-6-میزان موانع در روابط نامزدی.. 68
2-6-1- میزان روابط جنسی میان نامزدها از دیدگاه فقهای اسلام. 68
2-6-2- حقوق مصر. 69
2-6-3- حقوق انگلیس… 69
فصل سوم : آثار بهم خوردن نامزدی(امکان مطالبه خسارت)
3-1- بر هم خوردن وعده نکاح یا نامزدی.. 71
3-2- آثار به هم خوردن وعده  نکاح (امکان مطالبه خسارت) 72
3-2-1- درحقوق ایران(قبل از حذف ماده1036 قانون مدنی) 72
3-2-2- در حقوق ایران(بعد از حذف ماده1036 قانون مدنی) 74
3-2-3- آثار به خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت) از دیدگاه فقهای اسلام. 76
3-2-3-1- نظر فقیهان معاصر. 79
3-2-3-2- دادگاههای مخالف جبران خسارت.. 80
3-2-3-3- دادگاههای موافق جبران خسارت.. 80
3-2-4- آثار به هم خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت) در حقوق انگلیس… 82
3-2-4-1-اقامه دعاوی (مرهم دل) 83
3-2-4-2-انتقادات وارده بر دعاوی مرحم دل و تصویب قوانین ضد مرحم دل. 85
3-2-5- آثار به هم خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت) در حقوق مصر. 86
3-3-مبانی مطالبه خسارت.. 89
3-3-1- قراردادی یا غیر قراردادی بودن مبنای مسولیت.. 90
3-3-1-1-حقوق  ایران. 90
3-3-1-2- حقوق انگلیس… 90
3-3-1-3- حقوق مصر. 91
3-3-2- قاعده غرور. 92
3-3-2-1- رابطه تسبیب با قاعده غرور. 93
3-3-3-  تعهد غیر قابل انکار. 94
3-3-4- تطبیق قاعده غرور با قاعده تعهد غیرقابل انکار. 97
3-3-5-  تئوری فریب (تدلیس) 97
3-3-5-1- حقوق ایران. 98
3-3-5-2- حقوق انگلیس… 98
3-3-5-3- حقوق مصر. 99
3-3-6- تئوری سوء استفاده از حق. 99
3-3-6-1-حقوق ایران. 100
3-3-6-2- حقوق انگلیس… 100
3-3-6-3- حقوق مصر. 101
3-3-6-4-اثبات تقصیر در دعاوی مطالبه خسارت(بر مبنای تئوری سوء استفاده از حق) 102
فصل چهارم : ماهیت و وضعیت حقوقی هدایا
4-1- ماهیت حقوقی هدایا 105
4-1-1- حقوق ایران. 105
4-1-1-1- دیدگاه قانون گذار. 105
4-1-1-2- دیدگاه های فقهای اسلام. 105
4-1-1-3- دیدگاه حقوقدانان. 108
4-1-2- حقوق انگلیس… 109
4-1-3- حقوق مصر. 109
4-2- امکان استرداد هدایا 109
4-2-1- حقوق ایران. 110

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *