2-2-2- رجم یا سنگسار 22
2-2-3- تازیانه 22
2-2-4-تازیانه و تراشیدن سر و تبعید 22
2-2-5-پنجاه شلاق 22
2-3- حد و تعزیری بودن كیفر رجم 22
2-3-1- مفهوم حد 23
2-3-2- مفهوم تعزیر در فقه امامیه 24
2-4- منابع استنادی کیفر رجم 27
2-4-1-منابع و ادله 27
2-4-2-حد یا تعزیری بودن کیفر رجم 33
2-5- تاریخچه زنا 35
2-5-1- زنا قبل از اسلام 35
2-5-2- زنا با محارم : 37
2-5-2-1-رابطه ی مرد با دخترش 37
2-5-2-2-رابطه با عروس 37
2-5-2-3-رابطه با زن پدر 37
2-5-2-4- هتک ناموس به عنف: 38
2-5-3- رابطه ی زن شوهر دار با مرد اجنبی: 38
2-5-4-مقررات مربوط به زنا و نزدیکی با شخص 39

پایان نامه و مقاله

2-5-5-قوانین هیتی ها مربوط به آمیزش با حیوانات 40
2-6- زنا بعد از اسلام 42
فصل سوم: شرایط و ادله اجرای رجم 47
3-1-ادله اجرای حکم رجم: 48
3-1-1-روایات 48
3-2-شرایط زانی و زانیه 51
3-2-1-بالغ و عاقل بودن 51
3-2-2-مختار بودن 53
3-2-3-آگاه بودن به موضوع و حکم 55
3-2-4-احصان و شرایط آن 56
3-2-4-1- احصان در فقه امامیه 56
3-2-4-2- شرایط احصان 58
3-3-مصادیق زنای مستوجب کیفر رجم 61
3-3-1- زنای مرد محصن 61
3-3-2- زنای زن محصنه با مرد بالغ 61
3-4- ادله‌ی اثبات زنای مستوجب رجم 64
3-4-1-اقرار 65
3-4-1-1- تعریف اقرار و کمیت و کیفیت آن 65
3-4-1-2- شرایط مقر 68

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

3-4-1-3- انکار بعد از اقرار 69
3-4-1-4- توبه ی بعد از اقرار 71
3-4-2-شهادت شهود 72
3-4-3- تعریف شهادت و کمیت و کیفیت آن 73
3-4-3-1- علت عدم تساوی تعداد گواه زن نسبت به مرد 76
3-4-3-2- شرایط شهود 77
3-4-3-3-  تأثیر توبه قبل و بعد از شهادت شهود 79
3-4-3-4- علم قاضی 80
3-5-جهات تشدید مجازات کیفر زنا 83
3-5-1- تکرار و تعدد زنا قبل از اجرای حد 83
3-5-2-زنا در زمان ها و مکان های متبرکه 84
3-5-3-زنای زانی یا زانیه مسن دارای شرایط احصان: 85
3-6-بررسی حقوقی سنگسار در قوانین مختلف 86
3-7-مجازات سنگسار در قانون مجازات اسلامی 1392 89
3-8-نظر مراجع معظم در خصوص تغییر در قانون جدید: 92
3-9-برخی دیدگاه‌های مخالف 93
فصل چهارم: احکام رجم 95
4-1-کیفیت اجرای رجم 96
4-1-1-كیفیت تعدد جهت اجرا 96
4-1-2- طریقه ی اجرای رجم 97
4-2-موارد سقوط کیفر رجم 100
4-2-1- فوت محکوم علیه 100
4-2-2- توبه 101
4-2-3-فرار شهود و محکوم علیه 103
4-3-موانع اجرای رجم 105
4-3-1-ایام بارداری و نفاس زانیه : 105
4-3-2-توقف اجرای حد در سرزمین دشمن و درحرم 111
4-4-نقش زمان و مكان در اجرای مجازات رجم 113
4-4-1- تأخیر در اجرای حد 113
4-4-2- عدم اجرای حد 114
4-5- دیدگاه موافقین و مخالفین در رابطه با اجرای كیفر رجم 117
4-6-گزینه ای به جای سنگسار: 123


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *