8-روش تحقیق.. 14
9-موانع تحقیق.. 14
فصل دوم-مفاهیم ، تعاریف و تاریخچه موضوع.. 15
بخش اول-مفهوم شناسی تحقیق.. 16
مبحث اول-تعریف قصاص…. 16
گفتار اول-تعریف قصاص در لغت… 16
گفتار دوم-تعریف قصاص در اصطلاح.. 16
مبحث دوم-تعریف دیه. 17
گفتار اول- تعریف دیه در لغت… 17
گفتاردوم- تعریف دیه دراصطلاح.. 18
مبحث سوم-مفهوم قصاص نفس… 18
گفتار اول- مفهوم قصاص نفس در لغت… 18
گفتار دوم- مفهوم قصاص نفس در اصطلاح.. 19
مبحث پنجم-مفهوم مسئولیت كیفری.. 21
گفتار اول-تفاوت مسئولیت كیفری و مسئولیت مدنی.. 23
گفتار دوم-مسؤولیت کیفری تا قرن هجدهم. 25
گفتار سوم-موضوعی بودن مسؤولیت کیفری.. 28
گفتار چهارم-مسؤولیت کیفری در دوران معاصر. 29
مبحث ششم-تعریف عفو. 32
گفتار اول-تعریف لغوی عفو. 32

پایان نامه

گفتار دوم-تعریف اصطلاحی عفو. 32
گفتار سوم-عفو در آیات… 33
گفتار چهارم-عفو در روایات… 34
گفتار پنجم-انواع عفو. 35
بند اول-عفو ممدوح و پسندیده 35
بند دوم-عفو مذموم و ناپسند. 35
گفتار ششم-آثار عفو. 36
بند اول- آثار دنیوی عفو. 36
بند دوم-آثار اخروی عفو. 38
بخش دوم-ادبیات و سوابق تحقیق.. 39
مبحث اول-پیشینه تاریخی قصاص…. 39
گفتار اول- قصاص و الواح دوازده‏گانه روم قدیم. 43
گفتار دوم- قصاص در قوانین بابل و آشور. 48
گفتار سوم- قصاص در قوانین مصر قدیم. 49
گفتار چهارم- قصاص نزد عرب قبل از اسلام. 50
گفتار پنجم- قصاص در تورات… 51
گفتار ششم- قصاص در انجیل.. 55
مبحث دوم-فلسفه تشریع قصاص در اسلام. 59
مبحث سوم-تئوری مهم در فلسفه قصاص…. 63
مبحث پنجم-تناسب میان جرم و کیفر در قصاص…. 76

یک مطلب دیگر :

مبحث ششم-انواع قتل.. 78
مبحث هفتم-شرایط اجرای قصاص…. 78
مبحث هشتم-ادله اثبات قصاص…. 80
مبحث نهم-صاحبان حق قصاص…. 81
مبحث دهم-عفو از حق قصاص…. 90
گفتار اول- عفو مجنى‏علیه. 91
گفتار دوم- عفو اولیاى دم. 92
گفتار سوم- عفو ولىّ امر یا حاكم. 93
مبحث یازدهم-نقش قصاص در تامین اهداف جزایی اسلام. 95
گفتار اول- قصاص و تأمین عدالت كیفرى.. 95
گفتار دوم- قصاص و حفظ نظم و امنیّت اجتماعى.. 104
بند اول- حیات ناشى از اجراى قصاص…. 112
بند دوم- حیات ناشى از تشریع قصاص…. 113
گفتار سوم- قصاص و پیش‏گیرى از انتقام فردى (تشفّى مجنى علیه یا اولیاى دم) 117
مبحث دوازدهم-قصاص مرد در برابر زن. 123
مبحث سیزدهم-شبهات و اشکالات مطروحه در بحث قصاص…. 124
فصل سوم-احکام قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 131
مبحث اول- احکام قصاص در قانون مصوب 1392. 132
مبحث دوم-قصاص مسلمان و غیر مسلمان در قانون مصوب 1392. 135
گفتار اول-قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم. 136
گفتار دوم-قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید. 137
مبحث سوم-تغییرات و تحولات قانون 1392 در باب قصاص نفس… 141
گفتار اول-شفاف سازی تعریف قتل عمد در قانون جدید. 142
گفتار دوم-اشتباه در هویت… 147
گفتار سوم-حذف قصاص از سقط جنین.. 147
مبحث چهارم -نقد قانون مجازات اسلامی باب قصاص نفس… 149
گفتار اول-مجازات برای نرساندن مصدوم به بیمارستان. 150
گفتار دوم-مجازات قاتلی که حق ابوت دارد. 151
گفتار سوم-مجازات جنایت عمدی نسبت به مجنون. 151
گفتار چهارم-ادبیات ناهمگون قانون جدید در بحث قصاص…. 152
گفتار پنجم-کیفر محور بودن قانون جدید در بحث قصاص…. 153
فصل چهارم-خاتمه. 153
-1نتیجه گیری.. 154
2-پیشنهادها و راهکارها 155
3-فهرست منابع و مآخذ. 156
الف-کتب… 156
3-1-کتب فارسی.. 156
3-2-کتب عربی.. 158
3-3-منابع اینترنتی.. 160
3-4-مقالات… 160

 
چکیده
قتل نفس اولین جرمی است که از دیدگاه قرآن در زمین واقع شده که از خوی تجاوزگری و خودمحوری انسان حاکی است و این عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است .بنابراین اگر از ابتدای حیات انسان قتل و ضرب و جرح بعنوان یک تهدید جدّی برای زندگی او به حساب آمده انسان‌ از ابتدا، دفاع از خود را یک حق دانسته و در مقابل این تهدید از خود عکس العمل نشان داده است عکس العمل انسانها در برابر این جرم در همه ادوار تاریخ متناسب با سطح آگاهی، فرهنگ و رشد عقلانی آنها متفاوت و متغیّر بوده است ولی بنظر می‌رسد مقابله به مثل اولین عکس العمل باشد که به صورت طبیعی مورد توجه انسان واقع شده با این تفاوت که این مقابله هیچ حد و مرزی نداشته، لذا در الواح دوازده گانه روم ودر مجموعه قوانین حمورابی و در شریعت حضرت موسی و عیسی قصاص وجود داشته و مورد قبول بوده است و در اسلام هم اصل قصاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است .نتایج نشان می دهد که در قرآن آیات زیادی وجود دارد که ناظر به اصل قصاص می‌باشند البته این آیات دو دسته هستند که دسته اول به اصل مقابله به مثل به صورت کلی دلالت دارند و دسته دوم آیاتی که مستقلاً به خود مسئله قصاص مربوط می‌شود.در این پایان نامه سعی خواهیم کرد تا بررسی کامل و همه جانبه ای از قصاص در اسلام و قوانین موجود داشته باشیم.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *