بند چهارم:سفارش احداث طرح و پروژه ای با ویژگی های خاص… 17
بند پنجم: سفارش ساخت برای انجام معامله 17
گفتار پنجم:دیدگاه های فقهی و حقوقی درباره عقد استصناع. 18
بند اول: فقها و حقوق دانان عامه 18
بند دوم:فقهای امامیه 32
بند سوم: حقوق ایران. 45
مبحث دوم : ابزار های مالی (صکوک) 52
گفتار اول: تعریف ابزارهای مالی (صکوک) 52
بند اول: تعریف لغوی. 53
بند دوم: تعریف اصطلاحی. 53
گفتار دوم: انواع ابزارهای مالی. 55
بند اول: ابزارهای مالی غیرانتفاعی. 55
بند دوم: ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ های سود غیرمعین. 56
بند سوم: ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ های سود معین. 57
گفتار سوم: نقش ابزارهای مالی. 57
بند اول: تامین منابع مالی. 58
بند دوم: کسب منفعت برای دارندگان سرمایه 58
بند سوم:امکان استفاده از سرمایه های کوچک.. 58
بند چهارم: رونق اقتصادی. 58
بند ششم: ابزار سیاست های پولی. 59
مبحث سوم: اوراق استصناع. 59
گفتار اول : تعریف اوراق استصناع. 59
گفتار دوم: اطراف اوراق استصناع. 60
گفتار  سوم: ویژگی های اوراق استصناع. 61
گفتار چهارم: مدل های عملیاتی اوراق استصناع. 62
بند اول : اوراق استصناع مستقیم. 62
بند دوم: اوراق استصناع موازی (غیر مستقیم) 63
بند سوم: اوراق استصناع و اجاره به شرط تملیک.. 63
بند چهارم: اوراق استصناع و اجاره عادی. 64
بند پنجم : اوراق استصناع و اجاره با اختیار فروش.. 65
بند ششم : اوراق استصناعی و فروش اقساطی. 65

پایان نامه

گفتار چهارم: حکم فقهی مبادله اوراق استصناع. 66
بند اول: تشکیل موسسه ناشر اوراق. 66
بند دوم: واگذاری اوراق به سرمایه گذاران. 66
بند سوم : قرارداد ساخت کالا. 66
بند چهارم: معامله اوراق استصناع. 67
فصل دوم: اوراق استصناع(موازی) 68
مبحث اول : تبیین موضوعی. 69
مبحث دوم: انتشار اوراق استصناع. 71
گفتار اول: شرایط ناشر اوراق. 71
بند اول : دارا بودن شخصیت حقوقی. 72
بند دوم: اخذ مجوز انتشار 73
بند سوم: دارا بودن وضعیت مالی مطلوب.. 73
گفتار دوم: احکام و آثار انتشار اوراق. 74
بند اول: معین بودن سود و سررسید اوراق. 74
بند دوم: امکان فروش اوراق. 75
بند سوم: قابلیت تعویض یا تبدیل به سهام 75
بند چهارم:مصرف در غیر طرح مربوط. 75
بند پنجم: مالکیت ورقه سهام 76
بند ششم: رابطه ناشر و خریداران اوراق(خرید و فروش دین) 76

یک مطلب دیگر :

بند هفتم:تضمین اوراق. 76
بند هشتم: بانام و بی نام بودن اوراق. 78
بند نهم: رهن اوراق. 78
بند دهم: سایر احکام و آثار 79
مبحث سوم: نقش حقوقی شرکت تأمین سرمایه 80
گفتار اول: رابطه واسط و بانک عامل یا شرکت تأمین سرمایه 80
بند اول: شرایط صحت قرارداد 81
بند دوم: احکام و آثار قرارداد 82
گفتار دوم: رابطه بانک عامل یا شرکت تأمین سرمایه و سرمایه گذاران. 85
مبحث چهارم: بیع دین. 85
گفتار اول: شرایط صحت قرارداد: 86
بند اول: فقه عامه: 86
بند دوم: فقه امامیه 90
بند سوم: حقوق ایران. 94
گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 95
بند سوم: انتقال مالکیت.. 96
بند چهارم: الزام به تسلیم مبیع. 97
بند پنجم: الزام به تأدیه ثمن. 98
بند ششم: ضمان درک.. 98
بند هفتم: خیارات.. 99
مبحث پنجم: نقش حقوقی مؤسسه اعتبارسنجی. 99
گفتار اول: شرایط شکل گیری. 100
بند اول: دارا بودن شخصیت حقوقی تجاری. 100
بند دوم: ثبت شدن. 100
بند سوم: استقلال و بی طرفی. 101
بند چهارم: تعهد و تخصص… 101
گفتار دوم: وظایف.. 101
بند اول: تشکیل کمیته رتبه بندی. 101
بند دوم: انتشار گزارش رتبه بندی. 101
بند سوم: بازبینی رتبه بندی. 102
بند چهارم: تهیه گزارش نهایی. 102
گفتار سوم: ممنوعیت رتبه بندی. 102
گفتار چهارم: رابطه قراردادی. 103
مبحث ششم: نقش حقوقی مؤسسه امین. 103
گفتار اول: استقلال شخصیت و نحوه انتخاب.. 104
گفتار دوم: وظایف امین. 104
بند اول: مجوز برداشت وجوه 104
بند دوم: نظارت بر استرداد وجوه 105
بند سوم: نظارت بر وجود قرارداد و تطبیق آن. 105
بند چهارم: اظهارنظر نسبت به مصرف وجوه و ارائه گزارش.. 105
گفتار سوم: رابطه قراردادی امین و ناشر 105
فصل سوم: اوراق استصناع واجاره به شرط تملیک.. 107
مبحث اول: قرارداد تعهد به اجاره بین بانی و واسط. 109
گفتار اول: ماهیت قرارداد 109
گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 110
مبحث دوم:قرارداد بین واسط و سرمایه گذاران. 113
گفتار اول: ماهیت و شرایط صحت قرارداد 113
گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 114
مبحث سوم: عرضه اوراق استصناع در بازار ثانویه 116
گفتار اول: ماهیت قرارداد 117

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *