پایان نامه و مقاله

 


یک مطلب دیگر :


چرا تورهای طبیعت‌گردی در انحصار مجردهاست؟


عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………. 1
مقدمه ………………………………………………………………… 2
الف: طرح مسئله و موضوعات اصلی پژوهش ………………………… 3
ب: پرسش­های پژوهش ……………………………………… 4
ج: فرضیات اصلی …………………………………………….. 4
د: اهداف پژوهش …………………………………………………………… 4
ه: سوابق تحقیق 5
و: سازمان دهی تحقیق ……………………………………………………….. 6
بخش اول: نظام­های اصلی حاکم بر ادله اثبات دعوی و راهبرد کلی حقوق ایران در این خصوص از گذشته تا امروز …………………………………………………………………………. 7
فصل اول: واژه شناسی و مشخصات اصلی نظام­های حاکم برادله اثبات دعوی در امور کیفری ….. 8
مبحث اول: واژه شناسی ……………………………………………………………. 8
گفتار اول: دلیل، اثبات و دعوی ………………………………………………. 9
گفتار دوم: تحصیل دلیل ……………………………………………… 12
گفتار سوم: ارزش اثباتی دلیل ………………………………………………… 14
گفتار چهارم: نتایج حاصل از اقامه­ دلیل …………………………………………………………………………….. 16
الف: قطع و یقین ومفهوم آن ………………………………………………………….. 16
ب: علم عرفی یا اطمینان و مفهوم آن …………………………………………………. 17
ج: لوث یا ظن و مفهوم آن …………………………………………………… 20
د: شک ومفهوم آن ………………………………….. 20
مبحث دوم: مشخصات اصلی نظام­های حاکم بر ادله­ی اثبات دعوی در امور کیفری ……………….. 21
گفتار اول: نظام ادله­ی قانونی …………………………………………………….. 21
الف: تغریف نظام ادله قانونی ……………………………………………….. 21
ب: تعین ادله قابل استفاده به موجب قانون ………………………… 22
ج: تعین ارزش اثباتی ادله به موجب قانون ……………………………. 22
د: موضوعیت داشتن ادله و الزام قاضی به صدور حکم براساس آنها ……………………………………… 23
گفتار دوم: نظام ادله معنوی یا اقناع وجدان قاضی ……………………………………. 25
الف: اصل آزادی استناد به هر گونه دلیل عقلایی …………………………….. 25
ب: اصل آزادی قاضی یا دادگاه در تعین ارزش اثباتی دلیل …………………………………………………… 25
ج: طریقیت داشتن ادله وآزد بودن قاضی در تصمیم گیری نهایی بر اساس قناعت وجدان …………. 26
گفتار سوم: نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق جزای اسلام یا فقه امامیه ……………………….. 27
الف: مفهوم علم قاضی ………………………………………………………………….. 27
ب: مفهوم حجیت بینه ………………………………………………………….. 28
ج: مفهوم حجیت اقرار …………………………………………………… 30
د: مفهوم حجیت قسامه و قسم ………………………………………………. 31
ه: جمع بندی و نتیجه گیری …………………………………………… 32
فصل دوم: راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری … 34
مبحث اول: حقوق قبل از انقلاب ……………………………………. 34
گفتار اول: شناسایی ضمنی نظام قناعت وجدانی و تسریع دکترین حقوقی بر حاکمیت این نظام در حقوق قبل از انقلاب ……………………………………………………………………………………………………… 34
گفتار دوم: نمودهایی از کاربرد نظام قناعت وجدانی در حقوق قبل از انقلاب ………………………… 35
مبحث دوم: حقوق بعد از انقلاب …………………………………………. 35
گفتار اول: قانون حدود و قصاص و معرفی ادله اثبات برای جرایم مختلف ……………………………. 36
گفتار دوم: مفهوم علم قاضی در قانون حدود و قصاص ………………………………. 36
گفتار سوم: تغییرات اندک در مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب1370 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ……………………………………………… 38
گفتار چهارم: دکترین حقوقی در مورد نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق بعد از انقلاب ……. 40
الف: جرایم تعزیری ……………………………………….. 40
ب: جرایم مستلزم حدود و قصاص ……………………………………. 41
 بخش دوم: قانون جدید مجازات اسلامی و تدوین بی­سابقه مقررات ادله اثبات در امور کیفری … 42
فصل اول: پذیرش صریح نظام ادله قانونی یا نظام فقهی اثبات دعوی در کلیه­ی جرایم ……………… 43
مبحث اول: قانون جدید مجازات اسلامی و حجیت اقرار و بینه …………………………………………….. 44
گفتار اول: موضوعیت داشتن اقرار ………………………………………… 44
گفتار دوم: موضوعیت داشتن بینه …………………………………… 45
مبحث دوم: قانون جدید مجازات اسلامی و کاربرد قسم و قسامه ………………………………………….. 46
گفتار اول: حجیت قسم در امور کیفری ………………………………… 46
گفتار دوم: حجیت قسامه و شرایط اقامه آن ……………………………… 47
مبحث سوم: علم قاضی در قانون جدید مجازات اسلامی …………………………. 48
گفتار اول: تعریف علم قاضی از نظر قانون جدید …………………………….. 48
گفتار دوم: تعارض علم قاضی با سایر ادله ………………………………….. 51
گفتار سوم: امکان استناد به علم شخصی ناشی از مشاهدات یا اطلاعات غیر قضایی قاضی ……….. 53
فصل دوم: نقد و ارزیابی نظام برساخته قانون جدید در ارتباط با ادله در امور کیفری ……………….. 53
مبحث اول: خطرات ناشی از موضوعیت قائل شدن برنظام اقرار ……………………………………………. 54
گفتار اول: ادله حجیت اقرار و ضعف آنها در برابر واقعیات مسلم اجتماعی، حقوق و روانشناختی 55
گفتار دوم: عدم قناعت وجدانی از اقرار و تکلیف قاضی در قانون جدید مجازات: مقایسه با
ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری ………………………………………..
59
گفتار سوم: تعارض اقرارها ……………………………………………… 62
گفتار چهارم: تعارض اقرار و بینه ………………………………… 67
گفتار پنجم: تعارض اقرار با امارات قضایی ……………………… 71
مبحث دوم: اشکالات ناشی از کنار گذاردن علم عرفی و جانشین کردن آن با مفهوم علم قاضی ……… 72
گفتار اول: عدم امکان حصول قطع و یقین مگر در موارد نادر ……………………………………………….. 72
گفتار دوم: لزوم و ضرورت تفکیک بین شبهه­های غیر عقلایی و شبهه­های عقلایی ………………….. 73
نتیجه گیری ……………………………………………………….. 76
پیشنهادات ……………………………………………………….. 77
منابع و ماخذ ……………………………….. 79
چکیده انگلیسی  

چکیده
ایجاد امنیت پایدار در جامعه همواره یکی از دغدغه‌هایی بوده که جامعه امروز و دستگاه قضایی با آن سر و کار دارد. از این رو مجازات افراد متخلف و تبهکار در دادگاه‌های صالح باعث شده تا دستگاه قضایی تمهیداتی را در این زمینه در نظر بگیرد. ادله به عنوان وسیلۀ اثبات واقعیت، در امور کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجا که در امور کیفری، ارتکاب جرم، باعث ایجاد اختلال در نظم و امنیت اجتماع می‌شود و هدف دعوای کیفری، کشف حقیقت و دستیابی به بزهکار واقعی برای اعمال مجازات است، علاوه بر دادستان یا شاکی، قاضی کیفری نیز در صورت لزوم باید به تکمیل ادله و حتی تحصیل دلیل جدیدی که در سرنوشت محاکمه مؤثر است، بپردازد و همین امر، بیانگر تفاوت نقش دادرس کیفری و حقوقی است. گرچه اصولاً برخی مشترکات میان ادله اثبات کیفری و مدنی وجود دارد اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصر به فردی است که آن را از ادله اثبات مدنی متمایز می­سازد. منصوص کردن ادله اثبات دعوی کیفری می­بایست از منظر ارتباط آن با جرم و مجازات و برخورد با حقوق و آزادی های فزدی و اجتماعی افراد جامعه از سوی مقنن صورت گیرد. در بحث ادله اثبات دعوی ابتدا به مفهوم هر یک از این واژگان می‌پردازیم. ادله به معنای آن آشکار ساختن صحت موضوعی است که مبنای یک حق مورد ادعا باشد آن هم به کمک وسایلی که قانون تجویز کرده باشد نه هر وسیله. اثبات به معنای چیزی که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می­نمایند و دعوی به معنای طلب و درخواست و یا خواسته آمده است که نتیجه حاصله از اقامه دعوی ممکن است موجب بوجود آمدن قطع و یقین یا علم عرفی و اطمینان یا لوث و ظن یا شک برای قاضی شود. دو نظام حاکم در بحث ادله اثبات، نظام ادله قانونی که در آن دلایل احصاء شده است و نظام ادله معنوی که قاضی یا دادگاه در تعین ارزش اثباتی دلیل آزادانه عمل می­کنند.
کلید واژگان: ادله، اثبات، دعوی.
مقدمه
کشف جرم از راه­های اصولی و یکی از مهمترین کارهای دادسرا بعد از دستگیری مجرم است. بنابراین هر چه کشف جرم از راه های علمی و قانونی و شرعی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‌شود و هم تاثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی رود، چون حکومت با اعمال مجازات، برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد.
قبل از صدور حکم دادگاه، کشف جرم و جمع آوری ادله در جهت اثبات مجرمیت یا احراز برائت متهم توسط دادسرا از مهمترین مراحل رسیدگی­های کیفری است و اینجاست که، اهمیت و شناخت و احصا ادله اثبات به خوبی روشن می‌شود.
طبیعت زندگانی بشر اقتضا دارد که برای برقراری نظم و ایجاد عدالت، زیر بنا و احساس زندگی فردی و اجتماعی بر اساس قوانین و دستوراتی استوار باشد تا افراد جامعه در مرافعات و منازعات بین خود بتوانند با مراجعه به مراجع ذیصلاح و با تمسک به قوانین از حق خود دفاع نمود و به حق خود دست یافته، متجاوزین به حقوق اجتماعی را از تجاوز باز دارد.
اسلام برای تحقق این نیاز قبل از هر چیزی به بازسازی روحی و معنوی انسانها توجه نموده، و با ارائه دستورات و رهنمودهای اخلاقی تلاش دارد که انسانها را به گونه ای پرورش داده و تربیت نماید که اساساً تعدی و تجاوز رخ ننماید. اما اسلام تنها به ارائه رهنمودهای اخلاقی بسنده نکرده است، زیرا بسیارند افرادی که بخاطر عدم پایبندی به دستورات دینی، محدودۀ آزادی و حقوق فردی و اجتماعی خود را رعایت ننموده و موجب تضییع حقوق دیگران می­شوند، آزادی دیگران را سلب کرده و به مالکیت دیگران تجاوز می‌کنند، یا اصول اعتقادی و آداب رسوم اجتماعی را زیر پا می­گذارند و موجب بروز هرج و مرج می­گردند.
از این رو اسلام با ارائه قوانین حقوقی و قضایی شیوه­ی برخورد با این گونه افراد و کیفیت ممانعت از تجاوزات و رسیدن مظلوم به حق خویش را، راه­ها و شیوه های تدوین نموده است که مجموع این قوانین و شیوه ها در رسیدگی به دعاوی بین افراد جامعه در قالب «ادله یا طریق اثبات دعاوی کیفری» بیان گشته است.
در بحث های فقهی و حقوقی عموماً برای معرفت و شناخت دعاوی کیفری که تعریف آن خواهد آمد، در مورد راه ها و شیوه هایی که موجب اثبات دعاوی کیفری می‌شود ادله اثبات دعاوی کیفری یا طریق اثبات دعاوی کیفری تعبیر می‌کنند و برای هر یک از اجزا این عنوان معانی و تعارض را بیان کرده اند.
ادله اثبات دعاوی کیفری در مراجع قضایی یکی از مسائل مهم به شمار می‌رود که در صورت کامل و دقیق بودن، هم مدعی را در رسیدن به حق خویش یاری می‌نماید و هم اینکه امر قضاوت را برای دادرس سهل و آسان خواهد نمود و امکان خطا و اشتباه را در صدور و اجرای حکم به حداقل ممکن خواهد رساند، از این رو بررسی بیشتر آن شاید موجب تکامل این موضوع، و رفع ابهامات احتمالی آن خواهد شد.
اكنون پیش از ورود در مباحث اصلی، لازم است نخست اهداف و ضرورت این پژوهش و طرح پرسش­ها و فرضیات، بیان سابقه تحقیقات، روش تحقیق و سرانجام، تقسیم‌بندی مطالب مبادرت نماییم.
الف: طرح مسئله و موضوعات اصلی پژوهش
ادله جمع دلیل است و دلیل عبارت است: ازآن چیزی که بدان استدلال می­شود. دراصطلاح عرفی به چیزی گفته می­شود، که امری را اثبات نماید. ادله اثبات دعوی: از جنبه ارزشی که برای صاحب آن در اثبات دعوا دارا می­باشد جزء حقوق مدنی به شمار می­رود.ازآنجایی که تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوق، بویژه حقوق کیفری است. آثار تحصیل دلیل اهمیت بسیاری دارد که در برخی موارد به دلیل نقض در تحصیل دلایل، ممکن است شخص ماه ها ویا حتی سالهای متمادی در بازداشت به سر برد.
ب: پرسش­های پژوهش

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *