1-1-1- تعاریف و اصطلاحات. 9
1-1-2- تولید مثل. 10
1-1-3- تولید مثل انسان. 11
1-1-4- مفهوم شبیه سازی (کلونینگ). 12
1-1-5- مراحل شبیه سازی. 14
1-2- تاریخچه و بازتاب جهانی. 16
1-3-  بازتاب جهانی شبیه سازی. 17
1-3-1- عكس العمل‌ها و مجامع  بین المللی. 18
1-3-2- سوابق قانونگذاری. 19
1-3-2-1- در سطح ملی. 20
1-3-2-2- در سطح بین المللی. 21
1-3-2-3- مادة 11 قطعنامه پیوست این اعلامیه :. 21
1-4- مقایسة شبیه سازی با اهدای جنین و لقاح مصنوعی. 22
1-4-1- اهدای جنین. 22
1-4-2- لقاح مصنوعی. 25
1-4-2-1- تعریف لغوی و اصطلاحی لقاح مصنوعی:. 26
1-4-2-2- بررسی فقهی تلقیح مصنوعی. 26
1-5- آثار تلقیح مصنوعی از منظر حقوق. 29
1-5-1- منشأ انتساب فرزند به پدر. 30
1-5-2- منشأ انتساب فرزند به مادر. 31
1-5-3- نظر برگزیده در خصوص لقاح مصنوعی. 33
فصل دوم: تحلیل و ارزیابی شبیه سازی  انسان از نگاه فقه. 35

مقالات و پایان نامه ارشد

2-1- شبیه سازی از دیدگاه فقه. 36
2-1-1- دیدگاه علمای شیعه. 36
2-1-2- نظر علمای اهل سنت. 43
2-3- شبیه سازی از نظر اعتقادی و رد حرمت آن از لحاظ عقلی و نقلی   44
2-4- شبیه سازی از نظر اخلاق اسلامی. 46
2-4-1- دلایل موافقان. 46
2-4-2- دلایل مخالفان. 47
2-5-عدم تنافی شبیه‌سازی انسانی با خالقیت خداوند. 48
2-5-1-تبیین شبهه. 49
2-5-2- پاسخ به شبهه. 50

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

2-6-حکم فقهی شبیه‌سازی. 53
2-6-1- دیدگاه فقهای شیعه. 54
2-6-2-جواز مطلق شبیه‌سازی انسانی:. 55
2-6-3- جواز محدود شبیه‌سازی انسانی. 57
2-6-4-حرمت ثانوى شبیه‌سازی انسانی. 58
2-6-5-حرمت اوّلى شبیه‌سازی انسانی. 63
2-7-  جمع بندی مطالب فصل دوم. Error! Bookmark not defined.
فصل سوم:. 68
تحلیل شبیه سازی و مغایرت آن با خلقت آفرینش. 68
3-1- اهداف شبیه‌سازی انسانی. 69
3-2- مستندات قرآنی مخالفان شبیه‌سازی. 70
3-3- شبیه‌سازی و تناقض با خالقیت خداوند. 72
3-4- شبیه‌سازی و تضاد با اصل، سنت و قاعده‌ی زوجیت. 75
3-5- شبیه‌سازی و تناقض با سنت تنوع انسان‌ها. 77
3-6- شبیه‌سازی و اختلال در وضعیت قرابت و نسب افراد كلون شده   77
3-7- منشأ انتساب فرزند به مادر. 78
3-8- منشأ انتساب فرزند به پدر. 80
3-9- شبیه‌سازی و كرامت انسان. 81
فصل چهارم: تحلیل و ارزیابی شبیه سازی انسان از نگاه حقوق   82
4-1- احكام حقوقی طفل شبیه سازی شده:. 83
4-2- نگاهی به شبیهسازی در قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور   86
4-2-1-  تبیین قانون. 86
4-2-2- حكم كلی. 86
4-3- تكالیف زوجین گیرنده. 89
4-4- وظیفه نگهداری كودك. 89
4-5- تربیت كودك. 90
4-6- نفقه كودك. 90
4-7- رابطه نسبی فرزند شبیه سازی شده. 90
4-8- اهلیت افراد شبیه سازی شده. 92
4-8-1- اهلیت تمتع. 93
4-8-2- اهلیت استیفا. 95
4-8-2-1- صغار. 96
4-8-2-3- اشخاص غیر رشید. 97
4-8-2-4- مجانین. 98
4-9- تابعیت. 99
4-9-1- كلیات موضوع تابعیت. 99
4-9-2-تابعیت افراد بر دو نوع است:. 100
4-9-3- تابعیت بر اساس قوانین ایران. 102
4-9-3-1- با فرض مشروعیت نسب. 103
4-9-3-2- با فرض رضاعی بودن قرابت. 105
نتیــجه‌گیــری:. 109


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *