الف) مفهوم و اهمیت سرزمین در حقوق جزای ماهوی… 20
ب) مفهوم و اهمیت سرزمین در حقوق جزای شکلی… 21
گفتار سوم: قلمرو حاکمیت…. 22
الف) قلمرو سرزمینی… 22

  1. قلمرو زمینی اصلی… 22
  2. قلمرو زمینی تحت اشغال.. 24

ب) قلمرو آبی(دریایی). 24
ج) قلمرو هوایی… 26
مبحث دوم: تحولات تاریخی… 31
گفتار نخست: در حقوق ایران.. 31
الف) در دوران قبل از انقلاب…. 31
ب) در دوران بعد از انقلاب…. 32
گفتار دوم: در حقوق لبنان.. 35
فصل دوم: مبانی، فواید و نتایج اصل صلاحیت سرزمینی… 36
مبحث اول: مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی… 36
گفتار نخست: مبانی… 36
الف) استقلال حاکمیت دولت ها 36
ب) حفظ نظم عمومی… 37
ج) درون مرزی بودن آنها 38
گفتار دوم: فواید و نتایج… 39
الف) تامین بهتر اهداف مجازات ها 39
ب) آئین دادرسی عادلانه تر و بهتر. 40
ج) تضمین بیشتر حقوق فردی… 42
د) تضمین نفع اجتماعی… 43
و) رعایت اصول قانونی بودن جرایم و مجازاتها 43
بخش دوم:نحوه تشخیص محل وقوع جرم، استثنائات اصل سرزمینی و در آمدی بر مطالعه انتقادی آن
فصل اول: چگونگی تعیین محل وقوع جرم و استثنائات وارد بر جنبة مثبت و منفی اصل صلاحیت سرزمینی. 46
مبحث نخست: کیفیت تشخیص محل جرم. 46
گفتار نخست: در جرایم آنی و مستمر. 46
گفتار دوم: در جرایم ساده و اعتیادی… 47
گفتار سوم: در جرایم ساده و مرکب…. 47
گفتار چهارم: در جرایم مطلق و مقید.. 48
گفتار پنجم: در شروع و معاونت در جرم. 50
مبحث دوم: استثنائات اصل صلاحیت سرزمین… 57

پایان نامه

گفتار نخست: استثناء وارد بر جنبه مثبت اصل صلاحیت سرزمینی… 57
الف) اشخاص دارای معصونیت جزایی… 58

  1. مقامات داخلی… 58

الف. مقام رهبری… 58
ب. رئیس جمهوری… 59
ج. قضات…. 60

  1. مقامات خارجی… 61

ب) کشتی ها و هواپیما های جنگی خارجی… 64
گفتار دوم: استثنائات وارد بر جنبه منفی اصل.. 68
الف) صلاحیت شخصی… 68
ب) صلاحیت واقعی… 71
ج) صلاحیت جهانی… 72
فصل دوم: تجزیه و تحلیل انتقادی اصل صلاحیت سرزمینی و نارسایی و كاستی‌ها در حقوق داخلی ایران. 76
مبحث اول: تحلیل انتقادی صلاحیت سرزمینی… 76
گفتار اول: بررسی انتقادی در عرصه بین المللی… 76
الف) اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها 76
ب) اصل صلاحیت سرزمینی و مساله عدالت: 78
ج) اصل صلاحیت سرزمینی و مقتضیات روابط بین الملل: 80
گفتار دوم: نارسایی ها در حقوق داخلی ایران.. 81
نارسایی ها در حقوق داخلی ایران) کاستی ها در حقوق داخلی ایران). 81
تاملی در مواد مربوط به صلاحیت سرزمینی در حقوق ایران.. 81
ب) اعتبار احکام کیفری بیگانه. 82
ج)احوال شخصی بیگانگان.. 86
د) تغییرات حاصل در قانون ایران و مشکلات ناشی از آن در مناسبات بین المللی… 87
ه) نگاهی به قانون مجازات اسلامی… 90
نتیجه گیری… 93

یک مطلب دیگر :

پیشنهادات…. 95
منابع: 97
چکیده:
معمولاً در حقوق جزای بین‌الملل چهار اصل كلی راهنمای قانونگذاران مختلف در اعلام صلاحیت كیفری است در این زمینه كه هر یك، دلایل و شرایط ویژه خود را دارد.
در حقیقت ما با چهار اصل سروكار داریم: 1- اصل صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی، 2- اصل صلاحیت شخصی قوانین جزایی، 3- اصل صلاحیت واقعی قوانین جزایی، 4- اصل صلاحیت جهانی (بین‌المللی)
از آنجا كه بحث پیرامون اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق جزا بین‌الملل موضوع بخش نخست و اصلی می‌باشد و موضوع این رساله بررسی تطبیقی این صلاحیت (سرزمینی) در حقوق كیفری ایران و لبنان می‌باشد. به همین جهت مطالب این رساله را به چند بخش تقسیم كرده و از جنبه‌های مختلف از جمله تعریف مفهوم تاریخچه، نتایج و استثنائات این اصل از دیدگاه هر دو كشور (ایران و لبنان) مورد بررسی قرار گرفته است.
صلاحیت سرزمینی عبارت است از صلاحیت كیفری دولت نسبت به جرائم ارتكاب یافته در قلمرو آن به عبارت دیگر یعنی اینكه جرم واقع شده در قلمرو حاكمیت یك كشور تابع قوانین آن كشور است.
اصل صلاحیت سرزمینی دارای 2 جنبه می‌باشد یك جنبه مثبت و یك جنبه منفی، جنبة مثبت آن این است كه اصولاً ‌كلیه اشخاصی كه در داخل قلمرو حاكمیت ایران مرتكب جرم شوند طبق قوانین ایران قابل محاكمه هستند مگر در موارد استثناء و جنبه منفی آن اینكه اصولاً افرادی كه خارج از قلمرو حاكمیت ایران مرتكب جرم شوند در ایران قابل محاكمه نیستند مگر در موارد استثناء
هم چنین در این رساله قلمرو حاكمیت یعنی (1- مرزهای زمینی، 2- مرزهای آبی: كشتی‌ها و 3- مرزهای هوایی) در هر دو كشور ایران و لبنان مورد بررسی و تطبیق قرار گرفته است. كه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با هم دارند كه به آنها اشاره خواهیم كرد.
در ادامه باید خاطرنشان كرد كه به استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی از جمله مصونیت سیاسی و پارلمانی كه در كشور ما محدود شده به ایفای وظایف نمایندگی، نیز پرداخته شده است.
با توجه به آنچه گفته شد، در این پایان‌نامه سعی بر آن است كه ضمن تعاریفی از مفهوم صلاحیت‌ها و بررسی چگونگی نحوة تشخیص محل وقوع جرم، به مسائل پیرامون آن از قبیل جرائم آنی و مستمر، جرائم ساده و مركب، جرائم مطلق و مقید و شروع و معاونت در جرم و از همه مهمتر به بررسی نحوه رسیدگی و تفاوت سیاست كیفری ایران و لبنان در ارتباط با این مسائل پرداخته شود.
واژگان كلیدی: صلاحیت سرزمینی، صلاحیت شخصی، صلاحیت واقعی، صلاحیت جهانی (بین‌المللی)
مقدمه :
الف) اهمیت تحقیق:
روابط اجتماعی در هر جامعه بیان گر میزان رشد و تعالی فرهنگ آن جامعه است. از این رو ارتباط میان ” روابط اجتماعی” و “فرهنگ ” انکار ناپذیر و غیر قابل تردید است. از میان پدیدهای اجتماعی، جرم،اهمیت خاص خود را دارد، زیرا امنیت جامعه، جان، مال و عرض افراد که از بنیان های زندگی اجتماعی می باشد مورد هجوم قرار می دهد. بر همین اساس حقوق جزاء بیشتر از سایر رشته های حقوقی با فرهنگ جامعه پیوند دارد.
حقوق جزاء یکی از رشته های حقوق داخلی می باشد از آن جا که بین رشته های مختلف حقوق ارتباط وجود دارد و حتی بین رشته های مختلف حقوق و دیگر رشته های علوم انسانی ارتباط و وابستگی وجود دارد لذا باید در جهت درک این ارتباط وابستگی تلاس کنیم.
بر خلاف حقوق جزا که رشته است داخلی، حقوق بین الملل همانطور که از عنوان این رشته بر می آید، یکی از رشته های علم حقوق است که جنبه خارجی و بین المللی دارد اما بین این دو رشته حقوق همانطور که گفتیم رابطه وجود دارد و زمانی که مباحث این دو رشته متفاوت حقوقی ارتباط تنگاتنگی با هم پیدا می کنند به نحوی که موضوع دو رشته و مرجع قانونگذاری و مساله نظم عمومی داخلی و نظم عمومی بین المللی دو جنبه از یک موضوع واحد را در بر می گیرند رشته ای جدید را بوجود می آورند که از آن به عنوان حقوق کیفری بین المللی یا حقوق بین المللی کیفری نام برده می شود هر چند که در گزینش عنوان این رشته جدید بین اساتید علم حقوقی و محققین اختلاف نظر وجود دارد ولی هر عنونی را که برای این رشته برگزینیم تفاوتی در اصل موضوع ایجاد نمی شود به این معنی که حقوق کیفری بین المللی یا حقوق بین الملل کیفری حلقه اتصال بین حقوق جزا و حقوق بین الملل می باشد البته منظور این نیست که حقوق کیفری بین الملل و حقوق بین الملل کیفری کاملاً به یک مفهوم می باشند بلکه صاحب نظران برای هر یک از ایندو اصطلاح تعاریفی. تقریباً متفاوت را آورده اند.
به عنوان مثال یکی از اساتید حقوق جزای ایران در این زمینه اعتقاد دارد که حقوق کیفری بین المللی عبارت است از همان مفاهیم کیفری داخلی که فراتر از مرز است اما حقوق بین المللی کیفری تنها آن جنبه از حقوق بین المللی است که جنبه کیفری دارد.
با این توضیحات معلوم می شود که حقوق جزا وقتی جنبه بین المللی به خود می گیرد اهمیت مساله بیشتر می شود در واقع مواد سوم تا هستم قانون مجازات اسلامی حقوق جزای بین الملل ایران را تشکیل می دهند این مواد شش گانه در واقع چهار اصل مهم حقوقی جزای بین المللی را شامل می شوند که تحقیق ما راجع به مواد سوم و چهارم قانون مذبور می باشد و به عبارت دیگر این دو ماده اصل صلاحیت سرزمینی را در بر می گیردند.
حقوق جزای بین الملل به یک تبعه اجرای بین المللی حقوق داخلی است و مسائل را بیان می کند که در آنها عنصر برون مرزی وجود دارد. و همین مساله برون مرزی بودن است که اهمیت موضوع را بیشتر نشان می دهد. برای مبارزه با جرم در سطح بین الملل سیاست کیفری باید بیش از بیش متحول شود و این مبارزه در داخل کشورها کافی به نظر می رسد و همان طور که این جرائم بین المللی است باید راههای مبارزه علیه آنها، سرکوبی آن و مجازات بزهکاران و سایر اقدامات نیز بین المللی شود.
ب) اهداف تحقیق:

  • اصولاً هر تحقیقی به صورت صحیح انجام گیرد دارای یک سری فرضیات خواهد بود و می توان گفت هدف محقق توصیف و پاسخگویی به فرضیات تحقیق و در نهایت ارائه پیش نهاد ها و راحل هایی می باشد. در این تحقیق نیز یک سری فرضیات مطرح شده و هدف این بوده که در جریان تحقیق این فرضیات تعریف و توصیف گردند و انتقاداتی مطرح شود و پیشنهاداتی در حد توان ارائه گردد.
  • بیان میزان هماهنگی حقوق موضوعه ایران با اصول مطرح شده در خصوص موضوع مورد تحقیق در حقوق کیفری لبنان.
  • بیان میزان هماهخنگی قوانین موضوعه ایران با اصول مطرح شده در خصوص صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری لبنان.
دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *