• تأمین خواسته دعاوی
  • ثبت مهریه غیرمنقول
  • درج اطلاعات
  • اخذ گواهینامه پزشک

بند دوم  : اذن پدر زوجه در ازدواج موقت طولانی مدت
گفتاردوم : آثار ازدواج موقت بلند مدت
بند اول : احکام ارث
بند دوم : احکام مهریه
بند سوم:حق مسکن
الف : تکلیف زوج نسبت به تامین منزل زوجه
ب: تکلیف زوجه برای اقامت در منزل زوج
ج:  ادلۀ وجوب تبعیت زن در انتقال به منزل شوهر
د: تصرفات زوجه در منزل زوج
ه: هزینه مسکن زوجه
بند چهارم: حق اشتغال
گفتار چهارم  : پایان ازدواج موقت طولانی مدت
بند اول : طلاق یا بذل مدت ؟
الف : ماهیت بذل مدت
ب: امكان توكیل به زن برای بذل مدت
ج : الزام شوهر به بذل مدت
د:  بذل مدت در قانون مدنی
بند دوم  : فوت یکی از زوجین
الف: اثر فوت یکی از زوجین
ب: عده در ازدواج موقت طولانی مدت

  1. تعریف عدّه
  2. مدت عده در نكاح منقطع
  3. مدت عدة وفات

فصل دوم : نفقه در ازدواج موقت طولانی مدت
مبحث اول  : نفقه و جایگاه آن در فقه و حقوق موضوعه
گفتار اول : تعریف ، جایگاه و ضرورت نفقه
بند اول : تعریف نفقه
بند دوم- معنای اصطلاحی نفقه:
الف- نفقه از نظر فقهای اسلام:
ب- نفقه از نظر قانون مدنی:
بند سوم – وضعیت  نفقه در  ازدواج موقت طولانی مدت
گفتار دوم- ادله ی وجوب نفقه :
بند اول:  ادله ی وجوب نفقه در قرآن کریم:
بند دوم : ادله ی وجوب نفقه در سنت:
بند سوم : ادله وجوب نفقه در ازدواج موقت بلند مدت
مبحث دوم- ویژگی ها و میزان نفقه زوجه در ازدواج موقت بلند مدت:

پایان نامه و مقاله

گفتار اول- ویژگی های نفقه زوجه:
بند اول :  تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب
بند دوم :  تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه:
بند سوم: حق مطالبه ی نفقه زمان گذشته توسط زوجه:
بند چهارم : تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر:
بند پنجم:  تبدیل شدن نفقه ی گذشته به دِین:
گفتار دوم- میزان نفقه زوجه
بند اول: از دیدگاه فقهای امامیه
بند دوم : دیدگاه فقهای اهل تسنن:
بند سوم : دیدگاه قانونی
گفتار سوم- بررسی فقهی و قانونی وضعیتهای خاص نفقه
بند اول:  در صورت بقاءِ رابطه زوجیت
بند دوم: در صورت انحلال نکاح
الف:نفقه زوجه در عده طلاق رجعی:
ب: نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح:
ج: نفقه زوجه در عده ی وفات:
گفتار چهارم : ضمانت اجرای نفقه زوجه
بند اول : ضمانت اجرای حقوقی
بند دوم : ضمانت اجرای کیفری
گفتار  پنجم  : نگاهی مختصر نفقه اقارب
بند اول : اقارب
الف : نفقه خویشان
ب : نفقه اولاد:
ج : نفقه پدر و مادر و اجداد
بند دوم : خصوصیات و شرایط تعلق نفقه به اقارب:
بند سوم   : ضمانت اجرای نفقه اقارب:
الف :ضمانت اجرای حقوقی
ب : ضمانت اجرای حقوقی

یک مطلب دیگر :

مبحث دوم : نحوه مطالبه نفقه در ازدواج موقت طولانی مدت
گفتار اول : نحوه مطالبه نفقه
بند اول  : اقدامات اولیه
بند دوم : دادگاه صالح
بند سوم : نحوه طرح دعوا
گفتار دوم : نحوه رسیدگی و صدور رای
بند اول : نحوه رسیدگی
بند دوم : صدور رای
گفتار سوم : نحوه اجرای حکم
بند اول : الزام به انفاق
الف :الزام به  پرداخت نفقه
ب : ضمانت اجرای الزام به پرداخت نفقه
بند دوم : تامین نفقه در موارد خاص
الف : نفقه در عده وفات
ب: نفقه زوجه در صورت صغیر بودن زوج :
ج : نفقه زوجه در صورت مجنون بودن زوج :
د: نفقه زوجه در صورت غایب مفقود الاثر بودن زوج :
مواخذ و منابع
چکیده
متعه یا نکاح منقطع یا ازدواج موقت که به صیغه نیز معروف است، نوعی از ازدواج در مذذه شیعه اسذت که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی با مهریهای معلوم، بین زن و مرد بسته می شود و با پایان آن رابطه زوجیت خود به خودمنقضی میشود. در میان مسلمانان در مورد جواز این ازدواج اختلاف نظر است . اهل سنت، اباضیه و زیدیان آن را حرام وشیعیان امامی آن را مشروع و صحیح می دانند. برخی در تعریف، متعه را ازدواج نمی دانند و معتقدند در شریعت اسلام هم ازدواج دو نوع تعریف نشده است. متعه یعنی تمتع، درحالیکه هدف از ازدواج، تشکیل خانواده است.متعه در قوانین ایران به پیروی از فقه امامیه به رسمیت شناخته شده است اما در کشورهای اسلامی دیگر و کشورهای غربی چنین نهادی وجود ندارد. چیزی که مسلم است مناقشات و ابهامات زیادی در مورد متعه وجود دارد که باید با تکیه بر فقه غنی شیعه به آنها پاسخ گفته شود .بدون شک یکی از راه های اثبات صحت متعه در اسلام امکان صیغه بلند مدت می باشد که راه آنهایی را که متعه را به علت دیدگاه صرفاً لذت جویانه تخطئه می کنند را می بندد چون هیچگاه در متعه بلند مدت دید لذت جویانه صرف قابل تصور نیست و هدف بیشتر تشکیل خانواده در قالب ازدواج موقت بلند مدت است.
بنابراین شایسته است ابتدا تعریف جامعی از متعه ارائه گردد و سپس لزوم و ضرورت چنین نهاد حقوقی بررسی گردد و در ادامه این نهاد با سایر نهادها از جمله نکاح دایم ، روابط نامشروع ، هم خانگی )پارتنر( ، مسیار ، مقایسه گردد . آنگاه به انواع آن از حیث مدت پرداخت و حقوق مترت بر ازدواج موقت بلند مدت از جمله ارث و نفقه را مورد بررسی قرارداد . و در این راه باید به نظر فقها تمسک جست و احکامی از قوانین موجود استباط کرد  و دلایل عقلی آن را بر شمرد.
کلمات کلیدی : متعه ، ازدواج موقت ، متعه بلند مدت ،  مسیار ، نفقه
مسئله و موضوع تحقیق
حوزه اصلی این نوشتار اختصاص به حقوق خانواده و موضوع نفقه در ازدواج موقت و بطور خاص ازدواج موقت بلند مدت از دیدگاه فقه و قوانین موضوعه دارد.
ضرورت تحقیق
با توجه به شناخت نادرست از ماهیت فقهی و حقوقی متعه (ازدواج موقت) در جامعه از این نهاد در جهت سازنده آن استفاده نمی گردد. همچنین قوانین ما در مورد برخی از احکام ویژ ه آن ناقص و مبهم و گاهاً ساکت است و در همین احکام در فقه اختلاف نظرهایی وجود دارد که ازدواج موقت بلند مدت یکی از این موارد است. در این خصوص قانون ما در مورد آن ساکت است و در فقه در اینکه آیا چنین نکاحی در حکم دایم است یانه اختلاف وجود دارد و در آثار علمای حقوقی نیز بسیار کم به این موضوع پرداخته شده است. بنابراین تحقیقی در این مورد نیاز بود که با تحلیل ابعاد این مساله شاید بتواند کمکی در حل ابهامات آن باشد.
روش تحقیق:
روش تحقیق کتابخانه ای بوده و سعی شده با مراجعه به کتابهای معتبر فقهی و کتابهای حقوقدانان و تماس با دفاتر مراجع عظام برای استعلام ابهامات ازدواج موقت بلند مدت و وضعیت نفقه در آن با فیش های تهیه شده از این تحقیقات و نتیجه گیری کلی از مفاد آنها و مقایسه نظرات مختلف به روش درست در برخورد با این پدیده مهم خانوادگی و اجتماعی که ریشه فقهی و وجهه حقوقی دارد دست یابیم.
اهداف تحقیق :
با توجه به مطالب پیش گفته اهداف تحقیق را می توان در موارد زیر خلاصه کرد .
-1 تبین ازدواج و اقسام و آثار آن بطور اجمالی و بررسی ویژه نکاح موقت (متعه) و ماهیت اصلی آن در فقه و حقوق
2- تقسیم بندی ازدواج موقت از حیث مدت به بلند به کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت .
3-  تبین نهاد نفقه از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه و نفقه در نکاح موقت کوتاه و بلند مدت .
4- واکاوی نظر فقها در مورد ازدواج موقت بلند مدت و نتایج و آثار نظرات مختلف در این مورد.
5- بررسی ضمانت اجراهای دریافت یا عدم دریافت نفقه و طریقه عملی مطالبه با توسل به مراجع قضایی و آیین رسیدگی وصدور و اجرای رای در این مورد.
سوالات تحقیق:

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *