1-2-2 تاریخ پیدایش و تحول جرم رایانه‌ای ……………………………………………………….. .10
1-2-3 سابقه تقنین جرایم رایانه‌ای ……………………………………………………………………. 11
1-2-4 تاریخچه جرم جعل رایانه‌ای ………………………………………………………………….. 13
1-2-5 مبانی جرم انگاری جعل رایانه‌ای …………………………………………………………….. 13
1-2-6 لزوم تصویب قانون جرائم رایانه‌ای با در نظر گرفتن قوانین پیشین رایانه ای……….. 14
1-2-7 علل تصویب قانون جرائم رایانه ای با وجود قانون مجازات اسلامی…………………….17
فصل دوم: مقایسه ارکان جعل رایانه ای وسنتی
2-1 مقایسه رکن قانونی جعل رایانه‌ای وسنتی…………………………………………………………….21
2-1-1 عنصر قانونی جعل رایانه ای…………………………………………………………………………21
2-1-1-1 مواد 6و7 قانون جرایم رایانه‌ای………………………………………………………………………….22
2-1-1-2  ماده 68 قانون تجارت الكترونیك …………………………………………………………….23
2-1-1-3 ماده 131 قانون مجازات نیروهای مسلح …………………………………………………….23
2-1-2 ركن قانونی جرم جعل سنتی……………………………………………………………………….24
2-1-2-1 عنصر قانونی جرم جعل در قانون مجازات اسلامی ……………………………………….24
2-1-2-2 عنصر قانونی جعل در سایر قوانین …………………………………………………………..26
2-2 مقایسه رکن مادی جرم جعل رایانه‌ای وسنتی………………………………………………………27
2-2-1 عنصر مادی جعل رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای …………………………………………..28
2-2-1-1 مرتكب جرم ……………………………………………………………………………………….28
2-2-1-2 رفتار مرتكب ………………………………………………………………………………………28
2-2-1-3 موضوع جرم ……………………………………………………………………………………….29
2-2-1-4 وسیله ارتكاب جرم………………………………………………………………………………..29
2-2-1-5 طرق جعل …………………………………………………………………………………………30

پایان نامه

2-2-1-6 شرایط تحقق جعل رایانه‌ای …………………………………………………………………….31
2-2-2 عنصر مادی جرم جعل رایانه‌ای در قانون تجارت الكترونیك ………………………………33
2-2-2-1 مرتكب جرم ………………………………………………………………………………………33
2-2-2-2 رفتار مجرمانه ……………………………………………………………………………………….33
2-2-2-2-الف ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام …………………………………………………….34
2-2-2-2-ب مداخله در پردازش داده پیام و سیستم رایانه‌ای …………………………………………34
2-2-2-2-ج استفاده از وسایل كاربردی سیستمهای رمزنگاری تولید امضاء بدون
مجوز امضاءكننده……………………………………………………………………………………………..35
2-2-2-2-د تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاترالكترونیك……………………………………35
2-2-2-2-ه عدم انطباق وسایل كاربردی سیستمهای رمزنگاری تولید امضاء با نام دارنده در
فهرست مزبور……………………………………………………………………………………………….. …35
2-2-2-2-و اخذ گواهی مجعول ……………………………………………………………………… …36
2-2-2-3 موضوع جعل رایانه‌ای ………………………………………………………………………. …37
2-2-3 عنصر مادی جرم جعل رایانه‌ای در قانون مجازات نیروهای مسلح …………………… …39
2-2-3-1 مرتكب جرم ………………………………………………………………………………….. …39
2-2-3-2 رفتار مرتكب………………………………………………………………………………….. …39
2-2-3-3 موضوع جرم ………………………………………………………………………………….. …40
2-2-4 ركن مادی جرم جعل سنتی …………………………………………………………………… …40
2-2-4-1 موضوع جعل …………………………………………………………………………………. …41

یک مطلب دیگر :

2-2-4-1-الف مفهوم نوشته و سند …………………………………………………………………… …41
2-2-4-1-ب سند ……………………………………………………………………………………….. …42
2-2-4-1-ج مهر …………………………………………………………………………………………. …42
2-2-4-1-د منگنه ………………………………………………………………………………………… .43
2-2-4-1-ذ تمبر …………………………………………………………………………………………. .44
2-2-4-1-و علامت ……………………………………………………………………………………… .44
2-2-4-2 رفتار مجرمانه جعل …………………………………………………………………………. .45
2-2-4-2-الف رفتار مجرمانه جعل مادی به نحو كلی …………………………………………… .45
2-2-4-2-ب رفتار مجرمانه جعل مادی به نحو جزیی …………………………………………… .46
– خراشیدن و تراشیدن …………………………………………………………………………………….. .47
– قلم بردن …………………………………………………………………………………………………… .48
– الحاق ………………………………………………………………………………………………………. .48
– محو كردن …………………………………………………………………………………………………. .48
– اثبات كردن ……………………………………………………………………………………………….. .48
– سیاه كردن …………………………………………………………………………………………………. .48
– الصاق كردن ………………………………………………………………………………………………. .49
– تقدیم یا تاخیر تاریخ سند ……………………………………………………………………………… .49
2-2-4-3 رفتار مجرمانه جعل معنوی ………………………………………………………………… .49
2-2-4-4 شرایط رفتار مجرمانه جعل و تزویر …………………………………………………….. 51
– قابلیت اضرار ……………………………………………………………………………………………… 51
– برخلاف واقعیت بودن …………………………………………………………………………………….52
2-3 مقایسه رکن معنوی جعل رایانه‌ای وسنتی ……………………………………………………… .53
2-3-1 ركن معنوی جرم در قانون جرایم رایانه‌ای …………………………………………………. 53
2-3-2 ركن معنوی جرم در قانون تجارت الكترونیك ……………………………………………. 55
2-3-2-1 سؤ نیت عام ………………………………………………………………………………….. 55
2-3-2-2 سؤ نیت خاص ………………………………………………………………………………. 55
2-3-3 ركن معنوی جرم در قانون مجازات نیروهای مسلح ……………………………………… 57
2-3-4 رکن معنوی جعل سنتی ………………………………………………………………………… 57
فصل سوم: مجازات وسایر مشترکات جعل رایانه ای وسنتی
3-1 مجازات جعل رایانه ای وسنتی……………………………………………………………………….60
3-1-1 مجازات جعل رایانه ای……………………………………………………………………………..60
3-1-2 نتیجه حاصل از جرم…………………………………………………………………………………62
3-1-3 مجازات جعل سنتی………………………………………………………………………………….63
3-2 مشتركات جرائم …………………………………………………………………………………………64
3-2-1 شروع به جرم……………………………………………………………………………………… .64
3-2-1 شروع به جرم جعل رایانه‌ای ………………………………………………………………….. .64
3-2-2 شروع به جرم جعل سنتی………………………………………………………………………. .64
3-2-2 تعدد و تكرار……………………………………………………………………………………… .67
3-2-2-1: تعدد وتکرار در جعل رایانه ای…………………………………………………………… .67
3-2-2-2 تعدد وتکرار در جعل سنتی ………………………………………………………………. .68
3-3 جرایم ملحق به جعل و تزویر ……………………………………………………………………. .69


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *