1-6- اهداف تحقیق   9
1-7- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق   10
1-8- روش تحقیق   11
1-9- ساختار تحقیق   11
فصل دوم: ماهیت، ارکان و شرایط تعهد به ضرر ثالث
2-1- مفهوم تعهد   14
2-1-1-تعریف تعهد   14
2-1-2- اوصاف اصلی تعهد   16
2-1-2-1-تعهد رابطه حقوقی است   16
2-1-2-2-تعهد رابطه حقوقی الزام اور است   17
2-1-2-3-تعهد به معنی خاص التزام مالی است   17
2-1-3- موضوع تعهد   18
2-1-4- شرایط موضوع تعهد   19
2-1-4-1-انتقال مال   19
2-1-4-2-ملک بودن موضوع تعهد   20
2-1-4-3-آزاد بودن موضوع تعهد   20
2-2- اصل نسبی بودن قراردادها   21
2-2-1- تعریف و مفهوم قرارداد   22
2-2-2- تعریف اصل نسبی بودن قراردادها   24
2-2-3- استثناهای اصل نسبی بودن قراردادها   25

پایان نامه

2-2-3-1- رابطه تعهد به نفع ثالث و اصل نسبی بودن قراردادها   26
2-2-3-2- رابطه تعهد به ضرر ثالث و اصل نسبی بودن قراردادها   31
2-2-3-3- رابطه معامله فضولی و اصل نسبی بودن قراردادها   33
2-3- تعریف و ماهیت تعهد به ضرر ثالث   39
2-3-1- تعریف ضرر   39
2-3-1-1-معنای لغوی ضرر وزیان   39
2-3-1-2-معنای فقهی و حقوقی ضرر   39
2-3-2- مفهوم شخص ثالث   40
2-3-2-1- قائم مقام قانونی   41
2-3-2-2- قائم مقام عام و قائم مقام خاص   42
2-3-3- مفهوم و ماهیت تعهد به ضرر ثالث   45
2-3-3-1- تعهد به ضرر ثالث در فقه   46
2-3-3-2- تعهد به ضرر ثالث در قانون مدنی   49
2-4- ارکان تعهد به ضرر ثالث   51
2-4-1- ایجاد تعهد به وسیله متعهد   51
2-4-2- ایجاد تعهد برای متعهد   52
2-4-3- نوع تعهد متعهد   53
2-5- شرایط ایجاد تعهد به ضرر ثالث   53
2-5-1- تبعی بودن تعهد به ضرر ثالث نسبت به عقد اصلی   54

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

2-5-2- کار مورد تعهد باید ناظر به شخص ثالث باشد   55
2-5-3- قصد و اراده تعهد به ضرر ثالث   57
2-5-4- معین بودن شخص ثالث   57
2-5-5- اجازه تعهد توسط ثالث   59
فصل سوم: نهادهای مشابه و انواع تعهد به ضرر ثالث
3-1- انواع تعهد به ضرر ثالث   61
3-1-1- انواع تعهد از لحاظ متعهد   61
3-1-1-1- شرط فعل بر ثالث   61
3-1-1-2- شرط بر طرف قرارداد   62
3-1-2- انواع تعهد از لحاظ مفاد تعهد   63
3-1-2-1- تعهد به وسیله   63
3-1-2-2- تعهد به نتیجه   64
3-1-2-3- تضمین فعل ثالث   65
3-2- نهادهای مشابه تعهد به ضرر ثالث   66
3-2-1- عقد ضمان   66
3-2-1-1- ضمان از اعیان   66
3-2-1-2- ضمان عهده   67
3-2-1-3- ضمانت حسن اجرای قرارداد   69
3-2-1-4- ضمانت نامه های بانکی   69
3-2-2- عقد کفالت   72
3-2-3- تعهد به ضرر ثالث و عقد معلق   74
3-2-4- مقایسه تعهد به ضرر ثالث و تبدیل تعهد   77
فصل چهارم: آثار حقوقی متعهد به ضرر ثالث
4-1- آثار تعهد به ضرر ثالث   82
4-1-1- اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث   85
4-1-2- اثر بطلان تعهد نسبت به اشخاص ثالث   86
4-2- اجازه یا رد ثالث   88
4-2-1- اجازه ثالث   91
4-2-1-1- اثر صدور اجازه توسط ثالث   92
4-2-1-2- اثر تحقق و عدم تحقق فعل موعود   93
4-2-2- رد ثالث   95
4-2-2-1- رد ثالث به قصد اضرار به متعهد   99
4-2-2-2- ضمانت اجرای رد ثالث پس از قبول   101
4-2-2-3- رجوع از تعهد قبل از قبول   104
4-2-2-4- فسخ شرط در تعهد به ضرر ثالث   107
4-2-3- خسارات قابل مطالبه   109
4-3- روابط حقوقی ناشی از قرارداد   114
4-3-1- رابطه بین طرفین قرارداد اصلی   114
4-3-2- رابطه متعهدله و شخص ثالث   115
4-3-3- رابطه بین متعهد و شخص ثالث   115
منابع و ماخذ   120


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *