پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


یک مطلب دیگر :

ثبت سایت مپ در موتور های جستجو

چکیده  
فصل اول کلیات 1
الف – بیان مساله و سوال های تحقیق 3
ب- مرور ادبیات تحقیق 5
ج- فرضیه های تحقیق 6
د- روش  تحقیق 6
ه- تقسیم بندی 6
فصل دوم –اثر فسخ بر زمان انتقال مالکیت 7
مبحث اول  – تعریف فسخ 8
گفتار اول – خیار در لغت 8
گفتار دوم- خیار در اصطلاح حقوقی 8
گفتار سوم – خیار در فقه امامیه 9
مبحث دوم -ماهیت خیار فسخ 10
مبحث سوم- قلمرو خیار فسخ 11
گفتار اول – قلمرو خیار در فقه امامیه 11
گفتار دوم – قلمرو خیار در نظامات حقوقی 12
گفتار سوم – قلمرو خیار در حقوق مدنی 12
مبحث چهارم- مبنای حق خیار 13
مبحث پنجم- طبیعت خیار و زمان ایجاد خیار 15
گفتار اول – طبیعت خیار 15
گفتار دوم- زمان ایجاد خیار 16
مبحث ششم –  نقش دادگاه در اجرای خیار 17
مبحث هفتم – آثار فسخ در حقوق ایران 18
گفتار اول-انحلال عقد لازم و بازگشت آثار به جا مانده از آن 19
گفتار دوم-اجرای خیار در صورت تلف ،عیب و نقص مبیع 19
گفتار سوم – اجرای خیار در صورت انتقال منافع مورد معامله 20
گفتار چهارم – خصوصیات فسخ 21
مبحث هشتم -تعریف و ماهیت مالکیت 21
گفتار اول- تعریف مالکیت 21
بند اول – تعریف مالکیت  در فقه امامیه 21
بند دوم – تعریف مالکیت در حقوق مدنی ایران 22
گفتار دوم – ماهیت مالکیت 24
فصل سوم   اثر فسخ بر تصرفات مشتری در مبیع 26
مبحث اول – زمان انتقال مالکیت در بیع 27
گفتار اول – بیان قاعده کلی 28
گفتار دوم – وضعیت زمان انتقال مالکیت در بیع خیاری و بیع شرط 28
بند اول-  زمان انتقال مالکیت در بیع خیاری 28
الف – فقه امامیه 28
ب- قانون مدنی 29
بند دوم – زمان انتقال مالکیت در بیع شرط 30
الف-  انتقال مالکیت از زمان عقد 30
1-مالکیت عین 30
2-مالکیت منافع 31
ب- دامنه تصرفات مشتری 33
مبحث دوم – وضعیت تصرفات در اثنای مدت خیار 34
گفتار اول – گستره جواز تصرفات 35
گفتار دوم – نا ممکن شدن رد کالا و اعمال حق فسخ خریدار 38
بند اول- فقه امامیه 38
بند دوم – حقوق ایران 42
گفتار سوم –  تصرفات مشتری که باعث تغییرات جزئی شده است 43
بند اول –  تصرفات حقوقی قبل از اعمال حق فسخ 44
الف -انتقال در خیار شرط 44
1-انتقال اعیان در خیار شرط 44
2-انتقال منافع در خیار شرط 45
3-ایجاد حق برای ثالث در خیار شرط 46
ب- انتقال در خیارات  قانونی 46
1-انتقال اعیان در خیارات قانونی 46
2-انتقال منافع در خیارات قانونی 49
3-ایجاد حق برای ثالث در خیارات قانونی 51
ج- انتقال در معاملات با حق استرداد 52
1- انتقال اعیان در معاملات با حق استرداد 52
2-انتقال منافع در معاملات با حق استرداد کل 55
3-ایجاد حق برای ثالث در معاملات با حق استرداد 56
بند دوم – تصرفات مادی قبل از اعمال حق فسخ 57
الف- تصرفات موجب کاهش ارزش 57
ب- تصرفات موجب افزایش ارزش 59
1-افزایش ناشی از عمل خریدار 60
2-افزایش ناشی از افزودن عین 61
بند سوم – تصرفات منجر به تبدیل و مصرف کالا 62
فصل چهارم – نتیجه گیری و پیشنهادات 64
الف) نتیجه گیری 65
ب)پیشنهاد 66
فهرست منابع 67
     

چکیده انگلیسی

 

چکیده :

از آنجائیکه فسخ یکی از مسائل مهم حقوق قراردادی می باشد و آگاهی از احکام ، نحوه وقوع ، شرایط صحت و آثار فسخ ضرورت دارد و جهل در موارد یاد شده به حقوق ذینفع ثالث لطمه  وارد می آورد . بعضاً در  مواردی ممکن است در اثناء مدت  تنظیم قرارداد و فسخ چند معامله متوالی نسبت به مبیع صورت بگیرد . در این باره که آیا وجود خیار برای طرف قرارداد مانع از تصرف خریدار است یا اثری ندارد اختلاف نظر وجود دارد که منجر به لطمه به حقوق ثالث میگردد .

مستفاد از بند 1 ماده 362 قانون مدنی، یکی از آثار بیعی که بطور صحیح واقع می شود، این است که به مجرد وقوع بیع ، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شودالبته در صورتی که مبیع عین معین باشد و قابلیت تملیک را دارا باشد چرا که در بیع کلی، تحقق تملیک منوط به تعیین مصداق مبیع یا تسلیم آن است . باتوجه به این بند از ماده مذکور خریدار مالک مبیع بوده و می تواند در آن هر گونه تصرفی بنماید مگر در مواردی که مانعی قانونی یا قراردادی و توافقی در این راه وجود داشته باشد. به عبارتی بهتر در حقوق ما قاعده بر این است که در عقد بیع به صورت مطلق، ملکیت تام مشتری نسبت به مبیع مستقر است و مشتری میتواند با علم به وجود خیار بایع، هرگونه تصرف تلف یا ناقل در مبیع نماید. و  مبیع را به شخص ثالث انتقال دهد و یا آنرا تلف نماید و وجود خیار فسخ برای متبایعین، یا وجود اجلی برای تادیه ثمن، مانع انتقال مبیع نباشد.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *