بند پنجم: مجهول نبودن…………………………………………………………………………………… 29
فصل چهارم: امکان تشریط در ایقاع…………………………………………………………………… 30
مبحث اول: امکان تشریط در ایقاع در فقه……………………………………………………………. 30
مبحث دوم: امکان تشریط در ایقاع در حقوق……………………………………………………….. 35
بخش دوم: تشریط در طلاق
فصل اول: تعریف و اقسام طلاق و آثار و ماهیت آن……………………………………………… 40
مبحث اول: مفهوم طلاق و رجوع………………………………………………………………………. 41
بند اول: مفهوم طلاق………………………………………………………………………………………. 40
بند دوم: مفهوم رجوع…………………………………………………………………………………….. 41
مبحث دوم: اقسام طلاق………………………………………………………………………………….. 43
بند اول: طلاق بدعی………………………………………………………………………………………. 44
بند دوم: طلاق سنی……………………………………………………………………………………….. 45
مبحث سوم: آثار طلاق……………………………………………………………………………………. 49
بند اول: آثار طلاق بائن…………………………………………………………………………………… 49
بند دوم: آثار طلاق رجعی……………………………………………………………………………….. 50
مبحث چهارم: ماهیت طلاق…………………………………………………………………………… 50
فصل سوم: تشریط در طلاق و رجوع…………………………………………………………………. 53
مبحث اول: خلع و مبارات………………………………………………………………………………. 53
بند اول: تشریط در خلع و مبارات…………………………………………………………………….. 53
بند دوم: آثار تشریط در خلع و مبارات……………………………………………………………….. 56
مبحث دوم: تشریط در طلاقساده ……………………………………………………………………… 60
بند اول: طلاق به عوض………………………………………………………………………………….. 60
بند دوم: شرط تعلیق و شرط خیار در طلاق ………………………………………………………… 63
مبحث سوم: تشریط در طلاق به وکالت………………………………………………………………. 65

پایان نامه و مقاله

بند اول: امکان توکیل………………………………………………………………………………………. 65
بند دوم: ماهیت طلاق به وکالت………………………………………………………………………… 66
بند سوم: درج عوض توسط وکیل…………………………………………………………………. 67
مبحث چهارم: تشریط در رجوع……………………………………………………………………… 68
بند اول: شرط اسقاط رجوع………………………………………………………………………….. 68
بند دوم: شرط عوض در رجوع……………………………………………………………………… 69
بخش سوم: تشریط در وصیت
فصل اول: مفهوم وصیت و اقسام آن………………………………………………………………….. 72
مبحث اول: مفهوم وصیت ………………………………………………………………………………. 72
بند اول: مفهوم لغوی………………………………………………………………………………………. 72
بند دوم: مفهوم اصطلاحی……………………………………………………………………………….. 73

یک مطلب دیگر :

مبحث دوم: اقسام وصیت ………………………………………………………………………………. 74
بند اول: وصیت تملیکی………………………………………………………………………………….. 74
بند دوم: وصیت عهدی…………………………………………………………………………………… 75
بند سوم: وصیت فکی…………………………………………………………………………………….. 77
فصل دوم: ماهیت وصیت ………………………………………………………………………………. 78
مبحث اول: وصیت تملیکی……………………………………………………………………………… 78
بند اول: وصیت تملیکی محصور……………………………………………………………………….. 78
بند دوم: وصیت تملیکی غیر محصور…………………………………………………………………. 82
مبحث دوم: وصیت عهدی………………………………………………………………………………. 83
مبحث سوم: وصیت فکی………………………………………………………………………………… 84
بند اول: وصیت به ابراء ………………………………………………………………………………….. 84
بند دوم: وصیت به وقف…………………………………………………………………………………. 84
فصل سوم: تشریط در وصیت…………………………………………………………………………… 86
مبحث اول: تشریط در وصیت تملیکی……………………………………………………………….. 86
بند اول: شرط عوض در وصیت تملیکی……………………………………………………………… 86
بند دوم: شرط تعلیق در وصیت تملیکی……………………………………………………………… 91
بند سوم: شرط نا مشروع…………………………………………………………………………………. 93
مبحث دوم: تشریط در وصیت عهدی………………………………………………………………… 94
بند اول: وصیت عهدی با شرط عوض………………………………………………………………… 94
بند دوم: وصیت عهدی با شرط نا مشروع……………………………………………………………. 95
بند سوم: تعیین مفاد وصیت…………………………………………………………………………. 96
بخش چهارم: تشریط در ابراء و اعراض
فصل اول: مفهوم ابراء و اعراض……………………………………………………………………….. 98
مبحث اول: مفهوم ابراء…………………………………………………………………………………… 98
مبحث دوم: مفهوم اعراض……………………………………………………………………………….. 98
فصل دوم: ماهیت ابراء و اعراض……………………………………………………………………… 100
مبحث اول: ماهیت ابراء…………………………………………………………………………………. 100
مبحث دوم: ماهیت اعراض……………………………………………………………………………… 101
فصل سوم: ابراء و مصادیق مشابه……………………………………………………………………… 102
مبحث اول: ابراء و بخشش طلب به مدیون…………………………………………………………. 102
مبحث دوم: ابراء و تبدیل تعهد………………………………………………………………………… 103
مبحث سوم: ابراء در ضمن عقد……………………………………………………………………….. 105
فصل چهارم: تشریط در ابراء و اعراض……………………………………………………………… 107
مبحث اول: تشریط در ابراء…………………………………………………………………………….. 107
بند اول: شرط عوض در ابراء ………………………………………………………………………. 107
بند دوم: شرط خیار در ابراء…………………………………………………………………………. 111
بند سوم: شرط فاسخ در ابراء ………………………………………………………………………. 114
بند چهارم: شرط تعلیق در ابراء ……………………………………………………………………. 116
مبحث دوم: تشریط در اعراض………………………………………………………………………… 117
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………… 118
منابع…………………………………………………………………………………………………………. 121

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *