1-2-2- تملیکی- عهدی.. 34
2-2-2- معوض- مجانی.. 35
3-2-2- مستمر- آنی(فوری) 35
4-2-2- عقد آزاد(با اراده آزاد) 36
5-2-2- عدم وجود محدودیت در اطراف عقد صلح.. 38
گفتار دوم: مبنای عقد صلح.. 40
بند 1- مبنای شرعی.. 40
1-1- کتاب… 41
1-2) سنت… 43
1-1-2- روایات عام. 43
2-1-2- روایات خاص…. 44
3-1- اجماع. 45
4-1- عقل و سیره عقلا.. 46
بند2- مبنای نظری.. 49
مبحث دوم: مفهوم و مبنای قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح(ماده 758ق.م) 56
گفتار اول: تعریف و ضابطه ی قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح.. 56
بند1) شرایط خاصه. 57
1-1- شرایط عام صحت معاملات… 58
2-1- شرایط خاصه معاملات… 59
بند2- احکام خاصه. 63
بند3) معامله. 66
1-3- تعریف و مفهوم معامله. 66
2-3- «معامله» در ماده 758 قانون مدنی.. 69
گفتار دوم: مبنای قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح.. 71
بند1) اصالت و فرعیت عقد صلح.. 71
1-1- نظریه تفریع، اهل سنت… 72
2-1- اصالت عقد صلح از دید فقهای شیعه. 77
3-1- موضع قانون مدنی ایران. 80
بند 2) ضرورت استقلال عقد صلح.. 80

مقالات و پایان نامه ارشد

1-2- محدود بودن شمار عقود معین.. 81
2-2- قول مشهور بر عدم اعتبار شروط ابتدایی.. 83
 
فصل دوم: شرایط و احکام خاصه غیر قابل اجرا در عقد صلح
گفتار اول: ضابطه ی تمیز عقود قابل جایگزینی.. 90
بند1) انتخاب ضابطه برای تعیین عقود قابل جایگزینی.. 90
1-1- عقود لازم. 92
2-1- عقود متضمن حق و تکلیف… 92
3-1- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی.. 93
4-1- عقود مغانبه. 95
بند2- عقود غیرقابل جایگزینی به وسیله ی عقد صلح.. 96
1-2- عقود مرتبط با نظم عمومی.. 96
2-2- عقود مسامحه. 99
گفتار دوم: انواع اعمال حقوقی قابل جایگزینی.. 100
بند1- عقود معین.. 101
1-1- عقود تملیکی.. 101
1-1-1- عقد بیع. 101
الف) بیع کالی به کالی (صلح کالی به کالی) 102
ب) بیع خیاری.. 103

یک مطلب دیگر :

ج) بیع صرف… 104
2-1-1- عقد معاوضه. 105
3-1-1- عقد اجاره 106
4-1-1- عقد شرکت… 108
2-1- عقود عهدی.. 110
1-2-1- عقد مضاربه. 110
2-2-1 عقد مزارعه. 112
3-2-1- عقد مساقات… 113
4-2-1- ایجاد ضمان تضامنی.. 113
5-2-1- عقد حواله. 114
3-1- اقاله. 115
بند2) عقود نامعین.. 116
1-2- مشروع باشد. 119
2-2- خلاف قانون نباشد. 119
3-2- مخالف نظم عمومی نباشد. 120
بند3 ) ایقاعات… 121
مبحث دوم: قواعد اجرا ناپذیر عقود معین در عقد صلح.. 123
گفتار اول: مصادیق قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح.. 123
1-1 مقدورالتسلیم بودن. 124
2-1- وجود علم تفصیلی.. 124
3-1- تعیین مدت… 126
1-3-1- لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه. 126
2-3-1- لزوم تعیین مدت در عقد مساقات… 126
4-1- قبض…. 126
4-2- لزوم قبض در بیع صرف… 127
5-1- نوع سرمایه؛ وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه. 127
6-1- لزوم وجودِ سه طرف برای انعقاد قرارداد. 128
7-1 ممنوعیت درج شرط فزونی یا کاستی.. 129
بند2) احکام خاصه. 129
1-2- احکام خاصه در مرحله ی اجرای عقد. 129
1-1-2- موارد فسخ.. 129
2-1-1-2- خیار غبن.. 130
2-1-2- جواز عقد. 131
1-2-1-2- جایز بودن عقد شرکت… 131
2-2-1-2- جایز بودن عقد مضاربه (ماده 550 ق.م) 132
3-1-2- پیش بینی یک حق استثنایی برای شریک مال مشاع. 132
4-1-2- ممنوعیت تفاسخ عقد به غیر از جنس عوضین.. 132
2-2- احکام خاصه در مرحله ی انحلال  قرارداد. 132
1-2-2- تاثیر فوت و جنون و سفه در انحلال عقود جایز. 133
2-2-2- امکان درخواست تقسیم مال مشاع در هر زمان توسط شرکا در عقد شرکت   133
3-2-2- تلف مبیع در زمان خیار مختص به مشتری.. 134
گفتار دوم: مبنای احکام خاصه در عقود معین.. 134
بند 1) قاعده لاضرر. 135
1-1- خیار غبن (مواد 416 به بعد ق.م) 135
5-1-1- عقد مضاربه؛ 137
6-1-1- عقود مزارعه و مساقات؛ 137
2-1- خیار تأخیر ثمن در عقد بیع (ماده 402 ق.م) 137
3-1- حق شفعه در عقد بیع(ماده 808ق.م) 138
بند2) سنت های تاریخی.. 139
1-2- خیار مجلس در عقد بیع (ماده 397ق.م) 139

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *