فصل اول : كلیات تحقیق

1-1- تبیین مسأله پژوهشی و اهمیت آن…………….. 1

 

1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق……………………… 3

 

1-3- پیشینة تحقیق……………………………. 4

 

1-4- اهداف تحقیق…………………………….. 4

 

1-5- فرضیه‌ها وسوال…………………………… 5

 

1- 6- واژگان كلیدی…………………………… 5

1-7- روش تحقیق و مراحل آن…………………….. 6

1- 7-1- روش گرد آوری اطلاعات…………………… 6

 

1- 7- 2- جامعه آماری…………………………. 6

 

1- 7-3- روش نمونه برداری …………………….. 6

 

1- 7-4- ابزار تجزیه وتحلیل……………………. 6

 

1- 7-5- نمونه گیری…………………………… 6

 

1- 7-5-1- حجم نمونه………………………….. 6

 

1- 8- كاربرد نتایج تحقیق……………………… 7

 

1- 9- محدودیت‌های تحقیق……………………….. 7

 

 

 

فصل دوم : اصول و مبانی گردشگری

2-1- واژه شناسی توریسم……………………….. 9

2-2- مفهوم توریسم……………………………. 10

2-3-تعریف جهانگردی ………………………….. 10

2-4- مهم­ترین دیدگاه‌های ارائه شده درزمینه گردشگری… 11

2-4-1- جهانی شدن…………………………….. 11

2-4-2- فرهنگ پذیری ………………………….. 12

2-4-3- نوسازی ………………………………. 12

 

عنوان صفحه

 

2-4-4- سلسله مراتب نیازها وتوریسم …………….. 12

2-4-5- انگیزش………………………………. 13

2-4-6- نظریه عطایای الهی……………………… 13

2-4-7- نظریه هزینه نسبی………………………. 13

2-4-8- نظریه مزیت مطلق و دانش فنی……………… 13

2-4-9- نظریه شرایط تقاضا …………………….. 13   2-5- اصطلاحات گردشگری در متون علمی‌و سازمان جهانی گردشگری…….. 17

2-6- انواع گردشگری………………………….. 18

2-6-1-توریسم معمولی………………………….. 18

2-6-2-توریسم بر مبنای طبیعت…………………… 19

2-6-3- توریسم ماجراجویانه ……………………. 19

2-6-4-توریسم محصور…………………………… 19

2- 6- 5- توریسم سلامتی………………………… 19

2- 6-6- توریسم مصرفی…………………………. 19

2- 6-7- اكوتوریسم …………………………… 20

2-6-8- جهانگردی بر مبنای هدف از مسافرت جهانگردان.. 20

2-6-9- جهانگردی برمبنای مبدأ جهانگردان………… 20

2-6-10- جهانگردی بر مبنای سطح درآمد جهانگردان….. 20

2-6-11- توریسم تفریحی ……………………….. 21

2-6-12-توریسم شهری ………………………….. 21

2-6-13- توریسم طبیعت گرا …………………….. 22

2-7- اهداف گردشگران…………………………. 23

2-8- شهر و توریسم …………………………… 23

2-9- ویژگی‌های بارز صنعت توریسم ………………. 24

2-10- برنامه ……………………………….. 24

2-10-1- پیشینه برنامه ریزی …………………… 24

 

عنوان صفحه

 

2- 10- 2- تعریف برنامه ریزی…………………… 25

2- 10-3- سطوح برنامه ریزی توریسم………………. 26

2-11- توریسم پایدار………………………….. 27

2- 11-1- پیشینه مفهوم توسعه پایدار…………….. 27

2- 11-2- تعاریف توسعه پایدار………………….. 28

2- 11-3- ابعاد توسعه پایدار…………………… 29

2- 11-4- ارتباط گردشگری پایدارو توسعه پایدار…… 31

2- 11-5- اصول توریسم پایدار…………………… 31

2-11-5 -1 -مشارکت ……………………………. 31

2-11- 5-2-حضور ذینفع‌ها……………………….. 32

2-11-5-3 – اشتغال برای افراد محلی…………….. 32

2-11-5-4- ارتباطات بازر گانی …………………. 32

2-11-5-5 – پایداری منابع……………………… 32

2-11-5-6 – هماهنگی در هدف‌ها…………………… 32

2-11-5-7 – همکاری …………………………… 33

2-11-5-8 – ظرفیت پذیرش ………………………. 33

2-11-5-9 – نظارت و ارزشیابی ………………….. 33

2-11-5-10 -پاسخگویی ………………………….. 34

2-11-5-11- آموزش ……………………………. 34

2-11-5-12- حفظ هویت …………………………. 34

2- 11- 6 – اصول اساسی توسعه پایدارگردشگری……… 34

2-12- نقش گردشگری در اقتصاد وایجاد اشتغال……… 36

2-13- پیامد‌های اجتماعی – فرهنگی توریسم………… 39

2-14- ملاحظات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی     41

2-15- آینده صنعت توریسم     …………………. 45

2- 16- درآمد حاصل از صنعت گردشگری در مناطق مختلف جهان   48

 


پایان نامه و مقاله

عنوان صفحه

 

فصل سوم : روش‌های برنامه ریزی گردشگری  

مقدمه………………………………………. 50

3- 1- ضرورت برنامه ریزی برای توسعه گردشگری…….. 51

3- 2- برنامه ریزی توریسم……………………… 52

3- 3- رویکردهای برنامه ریزی توسعه گردشگری……… 55

3- 4- فرایند برنامه ریزی گردشگری………………. 57

3- 4-1- تعیین اهداف………………………….. 58

3- 4-2- تجزیه و تحلیل………………………… 60

3- 4-3- تدوین سیاست و برنامه …………………. 60

3- 4-4- تدوین رهنمود‌های سازمانی……………….. 61

3- 4-5- اجرا و نظارت…………………………. 61

3- 4-6- تدوین سیاست توسعه توریسم………………. 61

 

فصل چهارم : ویژگی‌های طبیعی و انسانی شهرستان شوش

4-1- ویژگی‌های جغرافیایی شهرستان شوش……………. 64

 

4-1-1- موقعیت جغرافیایی شهرستان شوش……………. 64

4-1-2- ناهمواری……………………………… 65

4-1-3- آب وهوا………………………………. 67

4-1-4- بارندگی………………………………. 68

4-1-5- درجه حرارت……………………………. 68

4-1-6- روز‌های یخبندان………………………… 69

4-1-7- تبخیر………………………………… 69

4-1-8- رطوبت نسبی……………………………. 70

4-1-9- زمین شناسی شهرستان شوش………………… 70

یک مطلب دیگر :

4-1-10- خاک………………………………… 70

4-1-11- پوشش گیاهی شهرستان شوش………………… 71

 

عنوان صفحه

 

4-1-12- منابع آب…………………………….. 73

4-2- ویژگی‌های انسانی شهرستان شوش………………. 73

4-2-1- خصوصیات جمعیتی شهرستان شوش……………… 73

4-2-2- ترکیب جنسی جمعیت ……………………… 77

4-2-3- ترکیب سنی جمعیت……………………….. 78

4-2-4- وضع فعالیت……………………………. 78

4- 2-5- ا قتصاد شهرستان شوش …………………. 78

فصل پنجم: معرفی جاذبه‌های گردشگری شهرستان

مقدمه……………………………………… 80

5- 1- جاذبه‌های طبیعی شهرستان………………….. 80

 

5- 1-1- آب وهوا……………………………… 80

 

5- 1-2- رودخانه‌ها……………………………. 81

5- 1-2-1- رودخانه کرخه ………………………. 82

5- 1-2- 2- رودخانه دز ………………………. 82

5 – 1-2-3- رودخانه شاوور ……………………. 83

5- 1- 3 – مناطق حفاظت شده وپناهگاه‌های‌های حیات وحش 83

5- 1- 4- تالاب بامدژ………………………….. 86

5- 2- جاذبه‌های تاریخی شهرستان ………………… 87

5- 2-1- پیشینه تاریخی شهر شوش…………………. 87

5- 2-2- قلعه شوش…………………………….. 88

5- 2-3- زیگورات چغازنبیل……………………… 88

5- 2-4- کاخ آپادانا………………………….. 90

5- 2-5- آکروپل………………………………. 90

5- 2-6- شهر صنعت گران (شهرپیشه وران )…………. 91

5- 2-7- شهرشاهی……………………………… 91

 

عنوان صفحه

 

5- 2-8- کاخ شائور( کاخ اردشیر)………………… 92

5- 2-9- محوطه باستانی هفت تپه…………………. 92

5- 2-10- موزه‌ها……………………………… 93

5- 3 – جاذبه‌های مذهبی………………………… 94

5- 3-1- آرامگاه دانیال نبی (ع)………………… 94

5- 3-2- آیین تعزیه خوانی……………………… 96

5- 3-3- بقعه عبدالله بن علی ( دعبل خزاعی)………… 96

5- 4- جاذبه‌های دفاع مقدس……………………… 97

5- 4-1- یادمان شهدای فتح المبین ……………… 97

5- 4-2-منطقه فکه…………………………….. 97

5- 5- گردشگری روستایی، کشاورزی………………… 97

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *