2-1-1- آبخیز…………………. 9

2-1-2- مطالعه به روش حوضه ای……………………….. 9

2-1-3- حوضه آبریز……………………. 9

2-1-4- جریان رودخانه ای……………………………. 10

2-1-5- رابطه بین جریان رودخانه ای و متغیر های بستر رودخانه………………. 10

2-1-6- عوامل حوضه ای……………………………………… 10

2-1-7- شکل حوزه………………………………… 10

2-1-8- پروفیل طولی و شیب رودخانه……………………… 10

2-1-9- شیب(slope)……………………………………… 11

2-1-10- زمین شناسی و خاک شناسی……………………. 11

2-1-11- ویژگی های پوشش گیاهی………………………. 11

2-1- 12- ویژگیهای اقلیمی و عوامل مؤثر بر آب و هوای حوضه…………………. 12

2-1-13- عوامل ناشی از بهره برداری و دخالت انسان……………….. 13

2-1-14- پایداری………………….. 14

2-1-15- توسعه پایدار…………………………………………… 14

2-1-16- مدیریت آب………………………. 14

2-1-17- مدل فرآیند مطالعات در برنامه ریزی توسعه و مدیریت پایدار رودخانه ها………….. 16

2-1-18- حوضه آبریز از دیدگاه سیستمی……….. 19

2-1-19- محیط سیستم حوضه…………………….. 21

2-1-20- حفاظت از منابع………………………. 22

2-1-21- مشارکت و توسعه پایدار……………………………. 22

2-1-22- مدیریت یكپارچه……………………….. 23

2-1-23- اصل مشارکت…………………. 24

2-2- پیشینه تحقیق ………………… 24

2-2-1- پیشینه تحقیق در خارج ………………. 24

2-2-2- پیشینه تحقیق در ایران …………………………. 26

2-2-3- پیشینه تحقیق در محدوده مطالعاتی ……………. 27

فصل سوم: مواد و روشها……………….. 28

3-1- موقعیت جغرافیایی محدوده تحقیق………………… 29

3-2- راههای دسترسی به حوضه………….. 32

3-3- موقعیت رودخانه های مهم حوضه رودخانه پسیخان…………………. 33

3-4- داده های تحقیق……………………. 36

3-4-1- بررسی آمار و اطلاعات هواشناسی………………………….. 37

3-4-2-   بررسی آمار و اطلاعات هیدرولوژی…………… 37

3-4-3- بازسازی و تكمیل نواقص آماری…………………… 37

3-4- 4- بررسی داده‏های بارش……………… 39

3-4- 4-1- بررسی بارش منطقه‏ای در حوضه رودخانه پسیخان…………….. 40

3-4- 4-1-1 – انتخاب پایه زمانی مشترك یا دوره شاخص آماری…………… 40

3-4- 4-1-2 – بازسازی داده‏های كمبود…………………… 41

3-5- روش تحقیق………….. 41

3-6- روش گردآوری اطلاعات………………. 43

3-7- ابزارگردآوری اطلاعات…………………………………. 43

3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………… 43

3-9- ضرورت تحقیق………………………….. 43

3-10- روش انجام کار……………………………….. 47

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق……………… 50

4-1- مقدمه……………………………….. 51

4-2- فیزیوگرافی حوضه رودخانه پسیخان………………….. 52

4-2-1- شکل حوزه ………………………. 52

4-2-1-1- روش هورتن ……….. 52

4-2-1-2- روش گراولیوس …………………. 52

4-2-1-3- روش میلر …………… 52

4-2-1-4- روش شیوم …………………………… 53

4-2-1-5- روش مستطیل معادل …………………. 53

4-2-2- پستی و بلندی حوضه …………………………. 54

4-2-3- پروفیل طولی و شیب رودخانه……………… 54

4-2-3-1- شیب ناخالص………………

4-2-3-2- شیب متوسط وزنی ……………………… 57

4-2-3-3- شیب خالص ……………………….. 57

4-2-4- شیب …………………………. 58

4-2-4-1- نقشه شیب حوزه…………………………. 58

4-2-4-2- جدول و هیستو گرام توزیع شیب نسبت به سطح………………. 59

4-2-5- محاسبه شیب متوسط ……………. 59

4-2-5-1- شیب متوسط وزنی……………………. 59

4-2-5-2- شیب میانه ……………………. 60

4-2-5-3- نمای شیب …………… 60

4-2-6- بررسی شیب اراضی اطراف رودخانه …………………….. 60

4-2-6-1- رودخانه سیا مزگی ………………………………… 60

4-2-6-2- رودخانه چوبر ………………………. 60

4-2-6-3- رودخانه پسیخان………………………………. 61

4-3- اقلیم(آب و هوای) حوضه رودخانه پسیخان……….. 66

4-3- 1- خصوصیات اقلیمی حوضه ……………………….. 66

4-3- 2- ویژگیهای اقلیمی و عوامل مؤثر بر آب و هوای حوضه…………………………….. 67

4-3- 4- محاسبه مقدار بارش حوضه …………………… 68

4-3- 4- تغییرپذیری بارندگی حوضه………………………. 71

پایان نامه و مقاله

4-3- 5- تعداد روزهای بارانی………………… 72

4-3- 6- توزیع بارندگی ماهانه و فصلی………………………….. 73

4-3- 7- حد اكثر بارندگی 24 ساعته حوضه…………………. 75

4-3- 8- حداكثر بارش محتمل………………………… 76

4-4- ویژگی های دمایی حوضه ………………………… 77

4-4 – 1 – رژیم حرارتی…………………………….. 80

4-4 – 2 – روند تغییرات میانگین ماهانه دما……………………………… 81

4 – 4 – 3 بررسی میانگین دمای ماهانه حداقل و حداكثر مطلق………………… 83

4-4 – 4 تغییرات روزانه و فصلی دما………………………… 83

4- 4 – 5 – رژیم فصلی دما در حوضه…………………… 84

4-4 – 6 تعداد روزهای یخبندان………………. 84

4-4 – 7 تعیین خط برف ماهانه با استفاده از گرادیان دما………………………….. 87

4- 5 – رطوبت نسبی………………………………………………….. 87

4-6 – تبخیر……………………………………………….. 89

4-6 – 1 بررسی تغییرات میزان تبخیر از طشت با ارتفاع در حوضه………………….. 90

4- 7- تبخیر و تعرق……………………………………….. 91

4-7 – 2 تبخیر و تعرق واقعی ……………………………… 96

4-7 – 2 – 1 تبخیر و تعرق واقعی به روش تورك………………………. 96

4-8- وضعیت خاک حوضه……………… 97

4-8-1- مشخصات كلّی خاكهای حوضه…………….. 98

4-8-1-1- شاخه (رودخانه) چوبر………………………….. 100

4-8-1-1- شاخه ( رودخانه ) چنار رودخان………………………. 101

4-8-2- مشخصات خاک رودخانه پسیخان……………………… 102

4-8-3- رژیم های رطوبتی و حرارتی خاكها……………….. 103

4-8-3-1-1 رژیم یودیك………………….. 103

4-8-3-1-2 رژیم زریك………………………….. 104

4-8-3-2- رژیم حرارتی خاك………………. 104

4-8-3-2-1 رژیم حرارتی ترمیك………………. 105

یک مطلب دیگر :

4-8-3-2-2 رژیم حرارتی مزیك…………………….. 105

4-8-4- خاكهای حوضه رودخانه پسیخان از لحاظ ارتفاعی………………. 105

4-8-4- 1 خاكهای جلگه ای…………………… 105

4-8-4- 2 خاكهای كوهپایه ای…………………. 106

4-8-4- 3 خاكهای كوهستانی …………………… 106

4 ـ 9- منابع اراضی…………………………………….. 107

4 ـ 9-1-گروههای هیدرولیكی خاكها………………. 108

4-10- هیدرولوژی حوضه………………………………….. 109

4-10-1- تحلیل منطقه ای آبدهی ماهانه و سالانه حوضه پسیخان …………………. 110

4-10-2- تجزیه و تحلیل آمار روزانه جریان …………….. 110

4-10-2-1- محاسبه متوسط دبی ماهانه و سالانه …………………. 110

4-10-2-2- محاسبه دبی های حداکثر وحداقل………………. 113

4-10-2-3- برآورد دبی حداکثر لحظه ای برای واحدهای هیدورلوژیک حوزه آبخیز پسیخان………. 115

4-10- 2-3-1- برآورد دبی حداکثر لحظه ای برای واحده های هیدو لوژیک به روش کریگر………. 115

4-10- 2-3-2- بر آورد دبی حداکثر لحظه ای با استفاده از رابطه منطقه ای………………………………. 116

4-10-2-4- بررسی دوره های کم آبی و پر آبی ……………………….. 117

4-10-2-4-1- دبی مشخصه حداکثر…………………………….. 117

4-10-2-4-2- دبی مشخصه متوسط یا 6 ماهه………………………. 117

4-10-2-4-3- دبی مشخصه یک ماهه، سه ماهه و نه ماهه …………………….. 117

4-10-2-4-4- دبی مشخصه کم آبی……………………………. 118

4-10- 5- تعیین رژیم آبی رودخانه پسیخان………….. 118

4-11- زمین شناسی حوضه…………………………………… 118

4-11-1- زمین شناسی سطحی حوضه پسیخان……………………………. 119

4- 11-1-1- سازند زمان پركامبرین…………………………….. 120

4-11-1-1-1- واحد Mtg…………………………………………………. 120

4-11-1-1-2- واحد Mt………………………………. 120

4-11-1-2- سازند دوران اول(دیرینه زیستی یا پالئوزوئیك)……………………. 120

4-11-1-2-1- زیر واحد P …………………………. 120

4-11-1-2-2- زیر واحد PV …………………………………. 121

4-11-1-3- سازند دوران دوم ( میان زیستی یا مزوزوئیك)…………………………….. 121

4-11-1-3-1- واحد TJS …………………………. 121

4-11-1-3-2- زیرواحد jsh ……………………………………… 121

4-11-1-4-1- واحد Q1da ( نهشته های كوهپایه ای و آبرفتی پلئیستوسین)………………… 121

4-11-1-4- سازند دوران چهارم (كواترنر یا عهد حاضر)…………………… 121

4-11-1-3-3- واحد K1L …………………………………….. 121

4-11-1-4-2- واحد Qal ( نهشته های آبرفتی و دشت سیلابی)……………………… 122

4-12- فرسایش تشكیلات سطحی در حوضه آبریز پسیخان…………………….. 125

4-12-1- آب و هوا…………………………………………. 125

4-12-2- مورفولوژی ………………………… 126

4-12-3- چینه شناسی ……………………….. 126

4-12-4- پوشش گیاهی …………………. 126

4-13- کاربری اراضی حوضه………………………… 127

4-14- فرسایش در حوضه …………………… 128

4-15- پوشش گیاهی حوضه ……………………… 129

4-15-1- اشكوب بندی پوشش گیاهی ( درختان ) به تناسب ارتفاع………………….. 129

4-15-1-1- ارتفاع كمتر از 500 متر با جنگل نیمه متراكم……………. 129

4-15-1-2- ارتفاع 500 تا 1500 متر با جنگل متراكم……………….. 130

4-15-2- نقش پوشش گیاهی در فرسایش خاك………….. 130

4-16- مسائل اقتصادی- اجتماعی حوضه………………. 131

4-16-1- نحوه کشاورزی اهالی رودخانه پسیخان………………….. 132

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *