توسعه محصول جدید

دانلود پایان نامه

طرح مدیران جستجو کرد.
رادمان و ذاکرزاده (۱۳۸۳) در مقاله‌ای با نام “نقش QFD در مدیریت زنجیره تامین” بیان می‌کنند QFD روشی سیستماتیک است که از طریق گوش دادن به ندای مشتری، موجب بهبود کیفیت و توسعه محصول میگردد. معیار سنجش و قضاوت و کیفیت محصولات، میزان رضایت مشتریان است. هدف اصلی این مقاله، مطالعه و بررسی روش‌ها و الگوهای همسنجی نتیجه بخش در QFD، برای بهبود کیفیت است. به عبارت دیگر در این مقاله، فرایند همسنجی رضایت مشتری در QFD که کلید موفقیت در ارزیاب مدیریت زنجیره تامین محسوب میشود، مورد مطالعه قرار گرفته و جهت انتخاب رقیب استراتژیک و تصمیمگیری لازم، استفاده از همسنجی سلسله مراتبی توصیه شده است.
اسماعیلی (۱۳۷۸) در مقاله‌ای با عنوان “استفاده از چشم انداز خدمات راهبردی با استفاده از رویکرد بهره‌گیری از نقش QFD جهت اولویت‌بندی پروژه‌های بهبود در فرایند فروش محصولات پتروشیمی” معتقد است چشم انداز خدمات راهبری توسط جیمز هسکت در دهه ۱۹۸۰ توسعه یافته است این ساز و کار یک روش قدرتمند جهت تلفیق چشم‌انداز خارجی سازمانهای خدماتی با عملیات داخلی و سیستم ارائه خدمات به شمار می رود. بهره‌گیری از نقش کیفیت یا QFD که رویکرد اصلی ارائه شده در این مقاله می‌باشد چنین الگویی را ارائه می‌کند هدف این مقاله، عملی نمودن چهارچوب ذهنی هسکت با استفاده از QFD و ارائه یک راهکار جهت اولویت‌بندی پروژه‌های بهبود در فرایند فروش محصولات پتروشیمی می‌باشد لذا ابتدا چهار ستون اصلی چشم‌انداز خدمات راهبردی شامل:
۱- شناسایی بخش بازار هدف
۲- توسعه مفهوم خدمت برای پرداختن به نیازهای مشتریان
۳- اولویت‌بندی یک راهبرد عملی برای پشتیبانی از مفهوم خدمت
۴- طراحی یک سیستم خدمات رسانی برای پشتیبانی از آن راهبرد عملی
مورد بحث قرار گرفته و سپس کل فرایند بصورت مجموعه‌ای از ماتریس‌هایی که بخش‌های بازار را به مفهوم خدمت، مفهوم خدمت را به راهبرد عملی و سرانجام راهبرد عملی را به نحوه ارائه خدمت مرتبط می‌سازد، در نظر گرفته می‌شود. البته در مقاله از رویکرد مبتکرانه در شکل‌گیری چشم انداز خدمات راهبردی با استفاده از ماتریس‌های QFD استفاده شده است دراین مقاله با استفاده از رویکرد فوق با ترسیم فلوچارت فرایند فروش و خدمات پس از فروش محصولات پتروشیمی و بر اساس فعالیت‌های موثر بر رضایت مشتری پروژه‌های بهبود انتخاب و معرفی گردیده‌اند.
فقیه و حامدی(۱۳۷۸) در مقاله‌ای با نام “بررسی فرایند طراحی و افزایش قابلیتهای تحقیق و توسعه با استفاده از تکنیک گسترش عملکرد کیفیت QFDمطالعه موردی: طراحی یک شناور دریایی” بیان کردند که امروزه در دنیایی به سر می‌بریم که به عنوان دنیای کسب و کار فرا صنعتی دانسته می‌شود از این رو می‌بایست با استفاده از نیازهای امروز و فن‌آوری‌های نوین، تغییر و تحولاتی در روشهای اجرایی بویژه فرایند طراحی اعمال کرد تا بتوان سهم مهمی در رفع نیاز کاربران محصول و کسب و کار صنعتی داشته باشیم در این مقاله سعی بر این است با استفاده از تکنیکهای نوین مدیریتی همانند QFD نقش و جایگاه مشتری در کنار تیم طراحی حفظ گردد بطوری که خواسته‌های مشتری در مقاطع مختلف، به فرایند طراحی اضافه گشته تا تغییر پذیری و دوباره کاری کاهش یافته و در نتیجه راندمان تیم طراحی افزایش یابد.
اصغرپور، نورالسنا و نصیرپور(۱۳۷۸) در مقاله‌ای با نام “اولویت‌بندی خواسته‌های مشتریان در روش QFD” معتقدند. روش گسترش فعالیت‌های کیفی یا QFDیکی از موفقترین ابزارهای ارتقا کیفیت است که با ملحوظ نمودن خواسته‌ها و رضایت مشتری در سنگ بنای توسعه کیفیت محصول، نهایتا طراحی و تولید محصول و خدماتی را ارائه می‌دهد که عین خواسته مشتری و در بعضی از موارد فراتر از آن را نتیجه می‌دهد. در این مقاله اولویت‌بندی خواسته‌های مشتری در روش QFDمورد بررسی قرار گرفته است و روشی برای آن پیشنهاد می‌شود که با استفاده از رتبه‌بندی گزینه‌ها درجات اهمیت آنها را تعیین می‌کند سپس با یک مثال کاربردی این روش توضیح داده می‌شود و با روشهای معمولی مانند روشهای AHP و روش CAA مورد مقایسه قرار می‌گیرد.
ب- مطالعات انجام شده در خارج:
Ramakrishnan و Yunfeng(2009) در مقاله‌ای با نام “مشارکت عوامل هزینه‌ای و محیطی در مدل QFD با استفاده از تجزیه و تحلیل پوششی داده‌ها”بیان کردند که QFDیک ابزار مهم برای سازمان‌ها به منظور طراحی یک محصول کارآمد و توسعه آن است. تعداد مطالعاتی که بر روی نیازهای مشتریان تاکید که در کنار آن عواملی مانند هزینه و محیط را مشارکت می‌دهد روزانه در حال افزایش است اما با این حال روشهای کمی وجود دارد که بتواند اهمیت نیازهای طراحی شده به خصوص در زمانی که عوامل دیگر (هزینه و محیط) دخالت دارند مدنظر قرار دهد. نتایج این تحقیق نشان داد تحلیل پوششی داده‌ها باعث تسهیل در محاسبات QFDخواهد شد بخصوص در زمانی که عوامل زیادی نیاز است که در محاسبه آورده شوند روش QFD_ DEA پیشنهادی در بسیاری از شرکت‌های چینی بکار گرفته شد.
Carnevalli و Cauchick Migule (2008) در مقاله‌ای با نام “بررسی، تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی ادبیات QFD- مشکلات و مزایا” مروری بر طبقه‌بندی و تجزیه تحلیل ادبیات گسترش عملکرد کیفیت داشته‌اند این مقاله به دو بخش تقسیم شده است تحقیقات مفهومی و تحقیقات تجربی. این مطالعه همچنین تاکید فراوانی بر حل مشکل ماتریس کیفیت دارد و راه‌حل‌هایی را برای کاهش مشکلات ناش
ی از استفاده از QFD ارائه داده است.
Raharjo و Brombacherو Xie(2008) در مقاله‌ای با نام “یک رویکرد سیستماتیک به بهربرداری از پتانسیل‌های گسترش عملکرد کیفیت” بیان کردند که که گسترش عملکرد کیفیت QFDیک ابزار مشتری‌گرا است که به طور معمول در فازهای ابتدایی فرایند طراحی محصول جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله مدل شبکه‌ای بر پایه چهارچوب فرایند تحلیل شبکه ANP ارائه شده است که به طور سیستماتیک ارتباط داخلی میان اجزا را بیان می‌کند به علاوه با توجه به تغییرات سریع بازار، ریسک توسعه محصول جدید، رقبا، بازخورد اطلاعات در مدل شبکه‌ای به عنوان یک کمک جدید به ادبیات QFD می‌باشد اما باید به این موضوع توجه کرد که نه تنها مدل شبکه، نتایج QFDرا بهبود می‌بخشد بلکه به عنوان یک مدل عمومی از فرایند تحلیل شبکه‌ای در QFD استفاده می‌شود مثالهای ساده‌ای از مدل شبکه‌ای ارائه شده است تا دیدگاهها را روشن نماید.
Chin ، Wang،Yangو Poon(2008) در مقاله‌ای با عنوان “ارائه دلایل بدیهی برپایه رویکردی به QFD در شرایط غیر قابل اطمینان” بیان کردند که QFDروشی است که خواسته‌های مشتری “Whats” را به ویژگی‌های مهندسی “Hows” تبدیل می‌کند و اغلب شامل یک تیم اجرایی از بازاریابی، طراحی، کیفیت مالی و گروهی از مشتریان خواهد شد. اما باید توجه کرد هر عضو یا مشتری با پیشینه‌های متفاوت اصولا رفتارهای متفاوتی را نشان خواهد داد. در نهایت نتایج ارزیابی‌های متفاوت، کامل و غیر کامل، شناخته شده و ناشناخته منجر به یک QFD درشرایط غیرقابل اطمینان خواهد شد. در این مقاله دلایل بدیهی ارائه شده است که بر پایه روشی است که اطلاعات ناشی از ارزیابی‌های متفاوت را کنار گذاشته و از طریق گروهی از مشتریان و اعضای تیم QFDبدست آمده است. در نهایت بر پایه دلایل عنوان شده روش QFD می‌تواند به تیم QFD کمک کند که ویژگی‌های فنی را از میان خواسته‌های مشتریان و ترجیحات آنها بیرون بکشد.
Buyukozkan ، Feyzioglu وRuan (2007) در مقاله‌ای با نام “تصمیم‌گیری گروهی فازی در قالب ترجیحات چندگانه در مدلQFD” عنوان کردند که در یک محیط رقابتی و تجارت جهانی مطمئنا یک ویژگی متفاوت که بتواند نیازهای مهم و اصلی مشتری را شناسایی کند بسیار موثر می‌باشد که برای رسیدن به این ویژگی تنها راه این است که به طور سیستماتیک و مداوم خواسته‌های مشتریان را تجزیه و تحلیل کنید و آنها را به خوبی به ویژگی‌های محصول تبدیل کنید گسترش عملکرد کیفیت یک روش برنامه‌ریزی شناخته شده است که نیازهای مشتریان را به نیازهای طراحی شده تبدیل می‌کند هدف از بکارگیری QFD این است که ترجیحات مشتریان را به فازهای متفاوتی از چرخه توسعه محصول و تولید محصول جدید تبدیل کند بهر حال ارزیابی عملکرد در یک محیط غیر قابل اطمینان مشکل است به علاوه افراد تمایل دارند اطلاعاتی در مورد ترجیحات شخصی‌شان را به طرق متفاوت بسیاری ارائه دهند که همه بستگی به سیستم ارزش و پیشینه آنها دارد در این مطالعه یک رویکرد تصمیم‌گیری گروهی فازی جدید ارائه شده است که ترجیحات چندگانه را با هم در می‌آمیزد تا پاسخگوی نیازهای مشتریان از طریق توسعه محصول و بوسیله QFDباشد این رویکرد با یک مثال در مورد پنجره‌های اتومبیل روشنتر خواهد شد.
Augusto و Miguel (2007) درمقاله‌ای با عنوان “توسعه محصول جدید: مطالعه‌ای راجع به QFD مطالعه موردی” هدف مقاله خود را بررسی این موضوع بیان می‌کنند که آیا استفاده از QFD کمک به توسعه محصول جدید می‌کند یا خیر؟ به بیان دیگر به بررسی کاربرد QFD در توسعه محصول جدید در برزیل چیست در این تحقیق نیز به مطالعه چند شرکت در صنایع مختلف پرداخته شده است و پرسشنامه‌ای نیز به منظور جمع‌آوری داده‌ها در چهار شرکت طراحی شده است که جنبه‌های متفاوت QFD را در نظر می‌گیرد.
Jiang و Shui(2007) در مقاله‌ای با نام “گسترش عملکرد کیفیت تکنولوژی طراحی شده برای یک تولید متفاوت” هدف مقاله خود را مروری کلی بر گسترش عملکرد کیفیت QFD بیان می‌کنند تا از این طریق ادراکات نادرست درباره این مفهوم شفاف شود و همچنین استفاده از آن به عنوان یک مدل توسعه محصول برای یک تولید متفاوت پذیرفته شد و پیچیدگی‌های ناشی از این مدل از میان رفت. این مقاله یک تحقیق عملیاتی را به عنوان روش تحقیق خود انتخاب کرده است و از یک رویکرد مشارکتی به منظور توسعه و توضیح مدل QFDجدید استفاده نموده است اما محدودیتی که نویسندگان این مقاله با آن مواجه بودند ماهیت قابل اطمینان اطلاعات می‌باشد زیرا اطلاعاتی که راجع به بررسی نمونه‌ها باشد بسیار کم بود همچنین تعریف محدودی ازاین مدل وجود داشت.
Jiang و Shui(2007) در مقاله‌ای با نام “تجدید QFD به عنوان ابزاری برای ادغام مدیریت توسعه فرایند و محصول” مفهوم کامل گسترش عملکرد کیفیت QFD ارائه داده است و یک رویکرد فرایندی را در اجرای QFDتوسعه داده است تا از این طریق به طور موثر از توسعه محصولات جدید شرکت‌ها حمایت نماید به یک نوآوری سیستماتیک دست پیدا نماید همچنین در این تحقیق مشخص شد که چگونه QFD از طریق توسعه محصولات به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. نتایج نیز یک سیستم ارتقا یافته از QFD و یک فرایند اجرایی را برای اجرای همزمان QFD و چرخه توسعه محصولات جدید ارائه داده است.
Algeshime ، Tomckzak Herman ،Huber (2006) در مقاله‌ای با نام “مطالعه تجربی گسترش عملکرد کیفیت بر روی عملکرد شرکت‌ها” معتقد است گسترش عملکرد کیفیت موفقیت قابل توجهی را در عملکرد شرکت‌ها داشته است و موضوع بسیاری از مطالعات در سالهای اخیر شده
است. به نظر می‌رسد که تحقیقات کمی در رابطه با این موضوع صورت گرفته و فقدان یک چهارچوب مفهومی مناسب به خصوص در تحقیقات تجربی هنوز وجود دارد. هدف مقاله حاضر نیز به نوعی جبران این کمبود می‌باشد.
در این مطالعه QFD را از سه بعد کارکردی مورد بررسی قرار می‌دهد بهبود کیفیت محصول، کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه و کوتاه کردن زمان تحقیق و توسعه. این مدل به طور تجربی برروی داده‌های جمع‌آوری شده از یک نمونه تصادفی از شرکت‌های تولیدی آزمایش شده است. نتایج نشان داد سه راه متمایز وجود دارد که منجر به یک عملکرد اقتصادی ویژه می‌شود مطالعات تجربی همچنان نشان داد که موفقیت پروژه QFD به طور مستقیم از طریق برانگیختن کارمندان در تیم QFDتاثیر می‌پذیرد یک پشتیبانی تکنیکی جامع نیز می‌تواند یک کلید موفقیت در این پروژه باشد در نهایت این مقاله به پرسشها پاسخ خواهد داد. ۱- متغیرهایی که روی QFD تاثیر دارند چیست؟ ۲- نتایج حاصل از استفاده QFD چیست؟ ارتباط موجود بین QFD و نتایج چیست؟ چه راهنمایی‌هایی را به مدیران ارائه می‌دهد؟ در حقیقت با پاسخگویی به این سوالات مدیران تاثیر QFD را برسازمان خود خواهند فهمید.
Miguel (2005) در مقاله‌ای با عنوان ” QFDبهترین ابزار برای توسعه محصول: مطالعه موردی “هدف مقاله خود را شناسایی QFDبه عنوان بهترین ابزار و همچنین درک عواملی که کمک به کاربرد موفقیت آمیز این مدل دارد، بیان می‌کند. این تحقیق موارد مصرف QFD را در تعدادی از شرکت‌های برزیلی ارائه داده است که توانسته بودند در استفاده از این مدل به موفقیت نائل آیند. نتایج، بخشهایی از این مدل را روشن نمود مانند ماتریس‌های توسعه محصول و ندای مشتری، تاثیر متقابل این مدل در دیگر بخش‌های سازمان، تقلیل کاربردهای سنتی این مدل. در این مطالعه عوامل موفقیت‌آمیز را در اجرای QFD شناسایی نمود که این عوامل به نوعی به ویژگی‌های سازمانی مربوط می‌شدند در نهایت این مقاله اطلاعات کاربردی و عملیاتی را در اجرای QFD بخصوص در شرایط متغیر ارائه نموده است.
نتایج حاصله از این مقاله نشان داد که اگرچه QFD ممکن است در توسعه محصولات بسیار موثر باشد اما عواملی نظیر موضع‌یابی مجدد و بهبود محصول نیز آن را محدود خواهد کرد.
Chao و Kosuke(2004) در مقاله‌ای با نام “پروژه گسترش عملکرد کیفیت” معتقدند که با یک تعریف از محصول توسعه یافته برپایه QFD شکست پروژه‌ها را در کسب و

Leave a comment