توزیع هذلولوی تعمیم‌یافته

دانلود پایان نامه

 

چکیده

در این پایان‌نامه‏، ابتدا به معرفی توزیع هذلولوی تعمیم‌یافته خواهیم پرداخت. سپس ویژگی‌های این توزیع از جمله گشتاورهای مرتبه‌های مختلف‏، ضریب چولگی و کشیدگی‏، میانگین و واریانس را مورد بررسی قرار خواهیم داد.‎

در فصل بعدی براورد پارامترهای توزیع هذلولوی تعمیم‌یافته‌ی چند متغیره را به روش ماکسیمم درستنمایی و الگوریتم EM به دست می‌آوریم.

در فصل آخر ‏به وسیله‌ی شبیه سازی‏‏، داده‌هایی از توزیع هذلولوی تعمیم‌یافته را شبیه سازی می‌کنیم و با استفاده از این داده‌های شبیه سازی شده به محاسبه‌ی براورد پارامترهای این توزیع به هر دو روش ماکسیمم درستنمایی و الگوریتم EM می‌پردازیم.

In this thesis, first we introduce the generalized  hyperbolic distribution. Then we obtain some quantity of this distribution such as moments of different degrees, coefficient of skewness and kurtosis, mean and variance.

In next chapter, we estimate the parameters of multivariate generalized  hyperbolic distribution through the maximum likelihood and EM algorithm.

In the last chapter, we simulate some data from generalized  hyperbolic distribution through simulation method, and then estimate the parameters of this distribution through the maximum likelihood method and EM algorithm.

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

Leave a comment