2-6-3- خوشه‌بندی به وسیله الگوریتم‌های هوشمند. 48

2-7- الگوریتم کوچ پرندگان PSO.. 50

3- فصل سوم : الگوریتم پیشنهادی.. 54

3-1- شرح تابع شایستگی به کار رفته در الگوریتم کوچ پرندگان.. 55

3-1-1- مکان.. 55

3-1-2- انرژی.. 56

3-1-3- درجه پیوستگی در شبکه. 57

3-1-4- تعداد دفعاتی که سرخوشه انتخاب شده است… 58

3-2- مراحل الگوریتم.. 58

3-2-1- فاز اول.. 59

3-2-2- فاز دوم. 60

3-2-3- فاز سوم. 61

3-2-4- فاز چهارم. 62

3-3- مدل‌های حرکت… 63

3-3-1- مدل حرکتی پیاده‌روی تصادفی.. 64

3-3-2- مدل حرکتی ایستگاه تصادفی.. 66

3-3-3- مدل حرکتی امتداد تصادفی.. 67

3-3-4- مدل حرکتی جامع منطقه شبیه‌سازی.. 68

3-3-5- مدل حرکتی گام‌به‌گام. 69

3-3-6- مدل حرکتی حرکت هموار. 70

4- فصل چهارم : نتایج شبیه‌سازی.. 74

4-1- معرفی محیط شبیه‌سازی.. 74

4-2- نتایج شبیه‌سازی.. 76

4-2-1- متوسط انرژی باقی‌مانده. 77

4-2-2- واریانس انرژی باقیمانده. 77

4-2-3- سربار پیغام کنترلی.. 78

4-2-4- گره‌های حسگر فعال در شبکه. 79

پایان نامه

4-2-5- درصد گم‌شدن(نرسیدن) پیغام‌ها 80

5- فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادهای آینده. 82

5-1- نتایج.. 82

5-2- پیشنهادها 85

6- مراجع.. 86

فهرست جداول

جدول  ‏4‑1: ویژگی‌های دستگاه کامپیوتری استفاده‌شده برای شبیه­سازی.. 74

جدول  ‏4‑2: پارامترهای اولیه تنظیم‌شده در طول شبیه­سازی.. 76

فهرست اشکال

شکل ‏2‑1: مسیریابی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم.. 14

یک مطلب دیگر :

شکل ‏2‑2: نحوه عملکرد پروتکل SPIN ]17[ 21

شکل ‏2‑3: نحوه عملکرد پروتکل انتشار هدایت‌شده ]12[ 22

شکل ‏2‑4: عملکرد تجمیع اطلاعات در پروتکل انتشار هدایت‌شده ]12[ 25

شکل ‏2‑5: ساختار شبکه‌های سلسله مراتبی ]23[ 31

شکل ‏2‑6: ساختار پروتکل LEACH.. 35

شکل ‏2‑7: حالت‌های مختلف گره حسگر در CBHRP [40]. 40

شکل ‏2‑8: رویه تجمع و جمع‌آوری داده‌ها بر مبنای زنجیره [43]. 43

شکل ‏2‑9: ساختار الگوریتم VGA ]44[ 44

شکل ‏2‑10: دیاگرام وضعیت‌ها در GAF [46]. 46

شکل ‏2‑11: خوشه‌بندی [48]. 48

شکل ‏3‑1: مرکز جمعیت بهترین مکان برای قرار گرفتن سرخوشه[6]. 56

شکل ‏3‑2: فلوچارت الگوریتم.. 59

شکل ‏3‑3: پیغام‌دهی در فاز اول الگوریتم.. 60

شکل ‏3‑4: پیغام‌دهی در فاز دوم الگوریتم.. 61

شکل ‏3‑5: پیغام­دهی در فاز سوم الگوریتم.. 62

شکل ‏3‑6: پیغام­دهی در فاز چهارم الگوریتم.. 63

شکل ‏3‑7: مدل حرکتی پیاده‌روی تصادفی با زمان تصادفی t[52]. 65

شکل ‏3‑8: مدل پیاده‌روی تصادفی با مسافت پیمایشی d در مسیر انتخابی[52]. 65

شکل ‏3‑9: مدل حرکتی ایستگاه تصادفی[52]. 66

شکل ‏3‑10: متوسط همسایگی عامل‌ها در مدل حرکتی ایستگاه تصادفی[52]. 67

شکل ‏3‑11: مدل حرکتی امتداد تصادفی.. 68

شکل ‏3‑12: مثال از مدل حرکتی جامع منطقه شبیه­سازی.. 69

شکل ‏3‑13: اعضای خوشه و نحوه ارتباط با چاهک [5]. 72

شکل ‏3‑14: تعداد گام ارسال از گره‌ی حسگر به سرخوشه[5]. 73

شکل ‏4‑1: نمودار متوسط انرژی باقیمانده در شبکه بعد از 100 ثانیه شبیه­سازی.. 77

شکل ‏4‑2: واریانس انرژی باقیمانده در گره‌های حسگر شبکه بعد از 100 ثانیه شبیه­سازی.. 78

شکل ‏4‑3: تعداد پیغام کنترلی سربار الگوریتم بعد از 200 ثانیه شبیه­سازی.. 79

شکل ‏4‑4: تعداد گره­های فعال در شبکه بعد از 200 ثانیه شبیه­سازی.. 80

شکل ‏4‑5: درصد گم­شدن پیغام‌ها در شبکه بعد از 100ثانیه شبیه­سازی.. 81

شکل 5‑1: توزیع یکنواخت گره‌های حسگر در شبکه. 83

شکل 5-2:شکل قرار گرفتن گره­های شبکه در طول شبیه­سازی ……………………………. 82

چکیده:

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *