تنه، شاخه، خمیر کاغذ کرافت، بازده، عدد کاپا.

دانلود پایان نامه

 

چکیده

 

این پژوهش با هدف مقایسه ویژگیهای خمیر کاغذ کرافت چوب تنه و شاخه ممرز انجام شد. تعدادی تنه و شاخه ممرز با قطر تقریبی 15 سانتیمتر از جنگل آموزشی شصت‌کلا‌ته تهیه گردیدند. به منظور تهیه خمیر کاغذ، فاکتورهای پخت شامل سولفیدیته (20 درصد)، درجه حرارت ( 170 درجه سانتیگراد) و نسبت چوب به مایع پخت (5 به 1) ثابت و فاکتورهای قلیائیت فعال در سه سطح (14، 16، 18 درصد) و زمان پخت در سه سطح (90، 120، 150 دقیقه ) متغیر در نظر گرفته شد. با توجه به ارتباط بین بازده و عدد کاپا، برای تهیه کاغذ سه تیمار با عدد کاپای حدود 20، 25، 30 انتخاب شد.ارزیابی آماری بازده و عدد کاپای خمیر کاغذ نشان می‌دهد که میان بازده و عدد کاپای خمیر کاغذ تنه و شاخه تفاوت معنی داری وجود دارد. اثر مستقل زمان و قلیائیت فعال در سطح یک درصد بر عدد کاپا و بازده خمیر کاغذ معنی‌دار می‌باشد. همچنین اثر متقابل فاکتورهای متغیر پخت بر عدد کاپا در سطح یک درصد معنی‌دار می‌باشد و اثر متقابل آنها بر بازده معنی‌دار نمی‌باشد. در شرایط مشابه پخت بازده خمیر کاغذ تنه ممرز بیشتر از شاخه آن و عدد کاپای آن کمتر می‌باشد. بررسی اثر مستقل زمان و قلیائیت فعال بر بازده و عدد کاپای خمیر کاغذ نشان می دهد که بازده و عدد کاپای خمیر کاغذ کاهش می یابد. مقایسه ویژگیهایی مکانیکی کاغذ حاصل از تنه و شاخه نشان می دهد که ویژگیهایی مقاومتی کاغذ تنه بیشتر از کاغذ شاخه می باشد.همچنین شفافیت کاغذ تنه نسبت به کاغذ شاخه بیشتر می باشد.

 

 

واژه‌های کلیدی: تنه، شاخه، خمیر کاغذ کرافت، بازده، عدد کاپا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract

 

This research has been conducted in order to compare Hornbeam’s stem and branch wood Kraft pulp properties. Some stem and branch wood of Hornbeam With mean diameter 15 Cm have been prepared from Shastkola Educational Forest. The cooking factors have been selected as the following: constants: sulfidity (25%), Tem (170ºс), L/W (5/1), variables: AA (14, 16 and 18%) Cooking times (90, 120 and 150 min). Based on the relation between yield and kappa number of the pulp, three treatments with kappa number about 20, 25 and 30 have been chosen to produce Hand sheets. The Stastical evaluation Kappa and Yield pulp have showed significant difference among the yield and Kappa number kraft pulp from Branchwood and trunkwood. Independent effects of cooking time and active alkali on kappa number and yield of pulp were significant on 1% level. In addition dependent effect on the cooking variables on kappa number is significant but on yield value is non significant on 1% level. In the equal cooking variables, the yield of stem wood pulp is higher than that of branch wood trunk pulp, but the farmer’s kappa number is lower than those of branch wood pulp. Comparsion of Mechanical properties of trunk and branchwood paper has showed that Mechanical properties of trunkwood paper are better than branchwood paper. Also its Brigthness is better than branchwood paper

 

 

Keywords: Trunk, Branch, Kraft pulp, Yield, Kappa number.

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

Leave a comment