تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی :دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی

تکه هایی از متن :

2-2-9-  شکست موج

اگر یک موج در هر عمق آبی دارای ارتفاع کافی باشد، خواهد شکست. در آب‌های عمیق برای یک موج با پریود مشخص، سرعت ذرات تاج متناسب با ارتفاع موج می‌باشدو همچنین، سرعت موج مستقل از ارتفاع موج می‌باشد. بنابراین وقتی ارتفاع موج افزایش یابد، سرعت ذرات تاج احتمالاً مساوی سرعت موج شده و موج خواهد شکست. در آب‌های کم‌عمق، با کاهش عمق آب، سرعت ذرات تاج افزایش یافته و از سرعت موج کاسته شده و ناپایداری و شکست موج حاصل می‌شود.

شکست امواج در سواحل در سه رده، طبقه‌بندی می‌شوند. این سه حالت شکست به شرح زیر است:

* ریزشی: وقتی که شکست شروع می‌شود، اغتشاش و حباب هوا (کف) در تاج موج ظاهر شده و سپس در پایین جلوی وجه موج که به طرف ساحل منتشر می‌شود، پخش می‌شود. اغتشاش، در نتیجه کاهش یکنواخت نسبی در ارتفاع موج که از ناحیه خردشدگی امواج به طرف جلو منتشر می‌شود، باعث استهلاک پیوسته انرژی خواهد شد.

* شیرجه‌ای: در این حالت تاج موج به صورت یک زبانه در آمده که به طرف جلو می‌پیچد و به پای وجه موج شیرجه می‌رود. عمل شکست و استهلاک انرژی در مقایسه با حالت ریزشی موج، بیشتر در نقطه شکست متمرکز است. زبانه شیرجه‌ای آب ممکن است دوباره امواج نامنظم‌تر کوچک‌تری را تولید نماید که به طرف جلو منتشر می‌شوند و به طور کامل در ساحل شکسته می‌شوند.

* غلتشی: تاج و وجه جلویی موج تقریباً شکل غیر­متقارن خود را در حالیکه روی شیب ساحل می‌غلتند، حفظ می‌کنند. این حالت شکست متمایل به شکل ایستایا منعکس شده­ی موج می‌باشد.

برخی از محققان یک رده انتقالی بین حالت‌های شکست ریزشی و غلتشی تحت عنوان فروریختگی در نظر  می‌گیرند[5،3].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی