تعیین تابع امپدانس ترکیبی افقی و گهواره­ای برای یک پی مستطیلی صلب مستقر بر یک نیم­فضای ایزوتروپ جانبی:دانلود پایان نامه عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :تعیین تابع امپدانس ترکیبی افقی و گهواره­ای برای یک پی مستطیلی صلب مستقر بر یک نیم­فضای ایزوتروپ جانبی

تکه هایی از متن :

3-1- مقدمه

در فصل دوم توابع گرین تغییرمکان برای نیروی متمرکز دلخواه خارج از مبدأ در دستگاه مختصات دکارتی به‌صورت انتگرال‌های یک بعدی ارائه شده­اند. در این فصل با استقاده از اصل جمع آثار قوا (اصل برهم نهی) نتایج برای نیروی گسترده افقی و گهواره ای یکنواخت موثر بر یک سطح مستطیل به‌دست می‌آیند. در ادامه با بکارگیری المانی کارا در مسائل با رفتار سینگولار موسوم به المان گرادیانی پویا (Adaptive Gradient element ) و اعمال شرایط مرزی تغییرمکانی، نتایج برای پی صلب مستطیلی مستقر بر نیم‌فضای ایزوتروپ جانبی که تحت تغییرمکان همزمان افقی و گهواره ای قرار گرفته است، به‌دست آمده و الگوریتم برنامه‌نویسی مرتبط با آن آورده می‌شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تعیین تابع امپدانس ترکیبی افقی و گهواره­ای برای یک پی مستطیلی صلب مستقر بر یک نیم­فضای ایزوتروپ جانبی