فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه          

 

فصل اول:کلیات

مقدمه. 8

1-1 شرح و بیان مسئله پژوهشی.. 2

1-2- کلید واژه ها 4

1-2-1-  جهانی شدن (Globalization ) 4

1-2-2- دولت- ملت (Nation-State) 4

1-2-3- امت ( The Ummah) 4

1-2-4- امت سازی (Ummah-Building) 5

1-2-5- فراملی (Transnational) 5

1-3 -پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 8

1-5- اهمیت وارزش تحقیق.. 8

1-6- کاربرد نتایج تحقیق.. 9

1-7-  فرضیه های تحقیق.. 9

1-8-روش تحقیق.. 9

1-9- ابزار تجزیه و تحلیل.. 9

1-10- سازماندهی تحقیق.. 10

 

فصل دوم: چهارچوب نظری ؛ منطق درونی اسپریگنز وجهانی شدن

مقدمه. 11

2-1- نظریه سیاسی توماس اسپریگنز. 12

2-2- مرحله اول: مشاهده بی نظمی.. 16

2-3- مرحله دوم: تشخیص درد. 17

2-4- نظم وخیال؛ بازسازی جامعه. 19

2-5- مرحله چهارم : ارائه راه حل.. 20

2-6- تعریف مفهوم جهانی شدن.. 21

عنوان                                                                                                                                 صفحه          

2-7- جهانی شدن یا جهانی سازی ( پروسه یا پروژه ) 23

2-7-1- جهانی شدن به مثابه پروسه. 23

2-7-2-  جهانی شدن به مثابه پروژه. 25

2-7-3-پدیده جهانی شدن؛ پروسه و پروژه به طور توأمان.. 25

2-8- خاستگاه تاریخی جهانی شدن.. 26

2-8-1-  مرحله جنینی.. 28

2-8-2- مرحله بالندگی.. 28

2-8-3- مرحله پیشروی.. 28

2-8-4-  مرحله نزاع سلطه. 29

2-8- 5- مرحله تردید و بلاتکلیفی.. 29

2-9- آرا و اندیشه های سه نسل نظریه پردازان جهانی شدن.. 30

2-9-1- نسل اول.. 31

2-9-2- نسل دوم. 31

2-9-2-1-  نظریه های اجتماعی.. 32

2-9-2-2- نظریه های اقتصادی.. 32

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

2-9-2-3- نظریه های سیاسی.. 32

2-9-2-4- نظریه های فرهنگی جهانی شدن.. 32

2-9-3-  نسل سوم. 33

2-10- جهانی شدن و همبستگی های دینی.. 33

2-11 نتیجهگیری.. 35

 

فصل سوم:نظام دولت – ملت ؛ دولت مدرن در بستر زمان

مقدمه. 36

3-1- دولت چیست؟. 37

3-2- زمینه های فکری دولت مدرن.. 40

3-2-1- حاکمیت… 40

3-2-2- ایدئولوژی دولت ساز : ناسیونالیسم.. 43

3-3- سیر تاریخی دولت مدرن یا نظام دولت- ملت… 47

عنوان                                                                                                                                 صفحه          

3-3-1- ظهور دولت – شهر. 49

3-3-2- امپراتوری رم. 49

3-3-3- دوره فئودالی.. 50

3-3-4- ملوک الطوایفی.. 51

3-4- طبقه بندی دولت های مدرن.. 53

3-4-1- دولت مطلقه. 53

3-4-2- دولت مشروطه. 56

3-4-3- دولت لیبرال.. 56

3-4-4- دولت رفاهی.. 56

3-4-5- دولت نولیبرال.. 57

3-5- نتیجه گیری.. 57

 

فصل چهارم:امت سازی

مقدمه. 58

4-1- بررسی نظریه امت… 59

4-1-1- تعریف امت… 59

4-2- جایگاه امت در قرآن کریم.. 61

4-2-1-  امت به معنای مدت وزمانی معین.. 62

4-2-2- امت به معنای پیشوا ، رهبر ، الگو و نمونه. 62

4-2-3- امت به معنای راه ،روش ،دین وآیین.. 62

4-2-4- امت به معنای گروهی از جانداران ( اعم از انسان وحیوان ) 62

4-2-5- امت به معنای گروهی از انسان ها 63

4-3- نظرات سید قطب درباره “امت وسط”. 64

4-3-1- امت وسط در حوزه تصور و اعتقاد. 64

4-3-2- امت وسط در حوزه شعور وتفکر. 64

4-3-3- امت وسط درتنظیم وتنسیق زندگی.. 65

4-3-4- امت وسط در ارتباطات… 65

4-3-5- امت وسط در مکان.. 65

عنوان                                                                                                                                 صفحه          

4-3-6- امت وسط در زمان.. 65

4-4- نظر علامه طباطبایی درباره امت وسط… 65

4-5- مبانی تفکر امت… 66

4-5-1- اصل توحید. 66

یک مطلب دیگر :

4-5-2- جامعیت دین.. 66

4-5-3-  جهانشمول بودن دین.. 66

4-5-4- جاودانگی دین.. 68

4-5-5- مکانسیم تحقق امت اسلامی.. 68

4-6- امت سازی در بستر اتحاد اسلامی.. 68

4-7- سید جمال الدین اسد آبادی و اتحاد اسلامی.. 71

4-7-1- اتحاد دول اسلامی ، اتحاد ملل اسلامی در اندیشه سید جمال.. 75

4-8- خاستگاه امت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) 76

4-9- نتیجه گیری.. 78

 

فصل پنجم:تقابل جهانی شدن با نظام دولت- ملت؛تعامل جهانی شدن با امتسازی… 80

مقدمه. 80

5-1- تأثیرات جهانی شدن در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی.. 81

5-1-1- جهانی شدن درعرصه اقتصاد. 81

5-1-2- جهانی شدن در عرصه سیاست… 84

5-1-3 جهانی شدن در عرصه فرهنگ…. 89

5-2- مرحله اول _ مشاهده بحران.. 93

5-2-1-  نفوذ  نظام دولت- ملت در جهان اسلام. 93

5-2-2- عنصر ناسیونالیسم.. 94

5-2-3- عنصر حاکمیت… 95

5-3-مرحله دوم- تشخیص درد. 96

5-4- مرحله سوم – نظم و خیال ( بازسازی جامعه ) 101

5-4-1- توصیف ویژگیهای دولت در عصر پیامبر به عنوان نمونه آرمانی.. 101

 

عنوان                                                                                                                                 صفحه          

5-5- مرحله چهارم- ارائه راه حل: تقابل جهانی شدن با نظام دولت-ملت ؛ تعامل جهانی شدن با امتسازی.. 103

5-5-1- فرصت سازی جهانی شدن در دوسطح  «ملتها» و «دولتها». 111

5-5-1-1- فرصتسازی جهانی شدن در سطح ملتها 111

5-5-1-2- فرصتسازی جهانی شدن در سطح دولتها 112

5-6- نتیجه‌گیری.. 113

نتیجه گیری.. 114

منابع ومآخذ.. 119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                 صفحه          

جدول شماره1-1: جهانی شدن.. 30

جدول4-1: ساخت اجتماعی سید جمال الدین اسدآبادی.. 73

جدول 4-2 : عوامل مخرب وحدت ساختی.. 74

جدول 4-3: دکترین اصلاح سید جمال الدین ا سد آبادی.. 74

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                                 صفحه          

 

شکل 1- 1: نمودار تشخیص علل بی نظمی سیاسی.. 18

شکل 5-1: نمودار جهانی شدن به عنوان کاتالیزور. 115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *