تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی:دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

تکه هایی از متن :

2- 3-3- تغییر اشكال مودی

جداى از فركانس طبیعى، اشكال مودى نیز مى­توانند به عنوان ابزارى جهت شناسایى آسیب ایجاد شده در سازه­ها بكار روند، كه در بسیارى موارد مى­تواند از فركانس طبیعى نیز دقیق­تر باشد. البته همانند فركانس طبیعى، محققین به این نتیجه رسیده­اند كه اشكال مودى نیز در مودهاى اولیه قادر به نمایش تغییرات محلى ایجاد شده در سیستم نیستند. به همین سبب به جای شكل مودى از انحناى آن (مشتق دوم) استفاده شده است[25]. كام و لی[26] یك فرمولاسیون تحلیلى براى تعیین محل ترک و برآورد اندازه آن با استفاده از فركانس­هاى ارتعاشى و شكل­هاى مودى ارائه نمودند. فرمولاسیون ارائه شده توسط آن­ها بر اساس بسط درجه اول تیلور پارامترهاى مودى بر حسب پارامترهاى المان­ها بود و حل معادلات با روش نیوتن- رافسون انجام شد. سانتوز و همكاراش[27] به بررسى شرایط تعامد اشكال مودى در سازه­هاى سالم و داراى آسیب پرداختند. در سال 2002، لوسیانا و همكارانش[28] با تعریف شاخص آسیب بر اساس تابعى از نسبت انحناء اشكال مودی سازه­هاى سالم و داراى آسیب، موقعیت و میزان آسیب را در یك سازه مرجع مورد بررسى قرار دادند. آن­ها در دو سناریوى آسیب، سختى طبقه اول سازه مرجع در راستاى قوى تر سازه را كاهش داده و نشان دادند شاخص­هاى آسیب در هر دو مورد قادر به شناسایى این كاهش سختى در طبقه ضعیف هستند. یك جایگزین دیگر براى شكل مودى، استفاده از بردارهاى ریتز وابسته به بار است كه به نام بردارهاى لانکزوس[1] نیز شناخته مى­شوند [29].

تمامى روش­هاى اشاره شده در بالا جهت تعیین محل آسیب تا دقت مشخصى قابل استفاده هستند و دقت آن­ها با افزایش شدت آسیب، تعداد المان­هاى تخریب شده و همچنین شباهت بیشتر مابین آسیب مفروض و آسیب واقعى افزایش خواهد یافت.

[1] Lanczos

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم­ های تکاملی