تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی-دانلود پایان نامه عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

تکه هایی از متن :

2- 3- 1- تغییر فركانس

متداول­ترین روش عمومى شناسایى آسیب در سازه­ها با استفاده از خصوصیات مودی، تغییرات ایجاد شده در فركانس­هاى مودهاى مختلف آن­هاست. مطالعات نشان داده است كه وقوع آسیب در سازه سبب كاهش سختى و درنتیجه افزایش پریود طبیعى سازه مى­گردد و از سوى دیگر تغییراتى در اشكال مودى آن ایجاد مى­نماید[12]. ولى یك مشكل اساسی در استفاده از این روش، تغییرات ایجاد شده در خواص مودى سازه ناشى از عواملى غیر از آسیب است. بطور مثال، تغییرات درجه حرارت، رطوبت و… ممكن است فركانس طبیعى سیستم را تحت تاثیر قرار دهد[13]. در همین زمینه، كاولى[14] نشان داد تغییرات فركانس سازه بیش از آسیب، تابع شرایط دیگر است. مدل­هاى تحلیلى وى نشان داد كه تغییر فركانس اصلى در یك تیر در اثر بریدگى (آسیب) به عمق 2% ارتفاع مقطع تیر، حدود 40 برابر كوچكتر از افزایش طول تیر ناشى از تغییر دما به میزان 2% است. یعنى تغییرات در شرایط محیطى، مرزی و دماى سازه مى­تواند اثرات مهمترى از آسیب در فركانس داشته باشد. همچنین كایرمیجیان و همكارانش[15] به بررسى تاثیر عوامل محیطى مانند ارتعاشات محیطى، تغییرات دما و رطوبت بر آسیب سازه­ها پرداختند. آن­ها با تعلیم فیلترى مبتنى بر حداقل میانگین مربعات و تعریف تابع دما، تغییرات آسیب در سازه پلى در ایالت نیومكزیكو را مورد مطالعه قراردادند. آن­ها دریافتند كه فركانس مود اول حتى در مدت 24 ساعت داراى حدود 5 % تغییر است كه این میزان تغییر از تغییرات فركانس طبیعى ناشى از آسیب معمول در سازه­ها بیشتر مى­باشد. بنابراین براى استفاده از این روش، لازم است تا تغییرات ایجاد شده ناشى از عوامل غیرآسیب (نوفه) در مقابل تغییرات ناشى از آسیب ناچیز باشد. بنابراین به دلیل كاهش اثر عوامل محیطى بر فركانس است كه بررسى ركورد ثبت شده در سازه در حین زلزله مفید مى­باشد، زیرا در طول ركورد عوامل محیطى ثابت بوده و تغییر فركانس كمتر تحت تاثیر عوامل محیطى مى­باشد. البته تغییر فركانس طبیعى سازه ناشى از آسیب ایجاد شده در آن مى­تواند بین 1تا 30 درصد تغییر داشته باشد. البته