تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی:دانلود پایان نامه رشته عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

تکه هایی از متن :

2-12-3-1- ارائه ویگنر- ویل

بطور كلى روش­هاى بیان رفتار فركانسى سیگنال­ها عموما در دو گروه كلى تقسیم بندى مى­شوند: 1- بیان خطى نظیر تبدیل فوریه، 2- بیان درجه دوم یا دوخطى نظیر طیف توان. در بخش­هاى قبلى در مورد نمونه­هایی پیشرفته از بیان خطى زمان- فركانس كه تبدیل فوریه زمان كوتاه و تبدیل موجك نام دارد، مطالبى ارائه گردید. در همه بیان­هاى زمان- فركانس خطى، تابعى از پیش تعیین شده براى ارزیابى بكار مى­رود. اگرچه در طول 6 دهه گذشته روش­هاى زیادی در رابطه با بیان درجه دوم زمان- فركانس ارائه شده است، در این بخش به یكى از مهمترین آن­ها كه توزیع ویگنر- ویل مى باشد، اشاره مى­شود.

توان دوم تبدیل فوریه یك سیگنال را طیف توان می­نامند. طیف توان توزیع انرژی سیگنال را در فركانس­هاى مختلف بیان مى­نماید. از آنجاییكه براى طیف توان از توان دوم فوریه استفاده مى­شود، نام درجه دوم بر آن نهاده شده است. مطابق همین تعریف مى­توان از توان دوم تبدیل فوریه زمان كوتاه (STFT) و یا تبدیل موجک نیز استفاده نمود كه به ترتیب اسپكتوگرام و اسكیلوگرام نامگذارى گردید. محدودیت استفاده از روش­هاى مذكور، تعیین یك تابع تحلیل مناسب بود. براى رفع این محدودیت، مطالعات زیادى در زمینه معرفى یک بیان كلى جهت ارائه زمان- فركانس سیگنال­ها انجام گردید.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم­ های تکاملی