تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی:دانلود پایان نامه ارشد عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

تکه هایی از متن :

2- 12-3- پردازش در حوزه زمان- فركانس

به جز مطالعات انجام شده در رابطه با تبدیل­هاى زمان- مقیاس تعداد مطالعات انجام شده برروى تحلیل­هاى زمان- فركانس در مهندسى سازه بسیار محدود مى­باشد.

ایده اصلى توزیع زمان- فركانس نمایش توزیع انرژى به طور همزمان در دو حوزه زمان و فركانس مى­باشد [82]. از آنجاكه آسیب نتیجه مستقیمى از برهم خوردن تعادل انرژى در سازه مى­باشد بنابراین اگر بتوانیم توزیع انرژى یك سیگنال در دو حوزه زمان و فركانس را محاسبه كنیم، قادر خواهیم بود كه تغییرات فركانس در زمان را به آسیب ربط داده و بدین ترتیب مكان، زمان و شدت آسیب را محاسبه نماییم. مسئله­اى كه در این زمینه پیش مى­آید این است كه توزیع انرژى كه محاسبه مى­كنیم در تمامى نقاط زمان- فركانس مثبت نمى­باشد، بنابراین ایجاد ارتباط بین انرژی و آسیب با مشكل مواجه مى­گردد. یك روش دیگر براى تشخیص آسیب این است كه ابتدا مشخصاتى از سازه را كه با زمان تغییر مى­كنند با استفاده از تحلیل­هاى زمان- فركانس شناسایى كرده و سپس بین این تغییرات با ایجاد آسیب در سازه ارتباط برقرار كنیم.

در مهندسى سازه تحقیقات انجام شده توسط آدوادیا و تریفوناک[83] اولین كار در حوزه زمان و فركانس براى شناسایی مشخصات سازه­ها و تشخیص آسیب بوده است. در این تحقیق آن­ها دو ساختمان را تحت دو زلزله لایتل كریك (1970) و سان فرناندو (1971) بررسى كردند. با این حال در آن زمان آن­ها هنوز از توزیع­هاى زمان- فركانس استفاده نكردند بلكه توابع انتقال را براى پنجره­هاى 8 ثانیه­اى محاسبه كردند و بین هر دو پنجره مجاور 2 ثانیه همپوشانى در نظر گرفتند، به این ترتیب آنها تغییرات فركانس را در چند ماه پس از زلزله­ها نسبت به قبل از زلزله­ها بررسى كردند. آدوادیا و مارمارلیس[84, 85] نیز از تبدیل فوریه زمان كوتاه براى شناسایى مشخصات سازه­ها و تشخیص آسیب در محدوده خطى و غیرخطى استفاده كردند.

تا اواسط دهه 90 كاربرد تبدیل فوریه زمان كوتاه تقریباً تنها روش مورد استفاده براى تشخیص آسیب در مهندسى سازه بوده است. اولین مطالعاتى كه در آن براى تشخیص