تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی:دانلود پایان نامه رشته عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

تکه هایی از متن :

2-12-2-2- تبدیل فوریه با زمان کوتاه

با وجود اینکه تبدیل فوریه از متداولترین ابزار مطالعه سیگنال­ها می­باشد و فاز حاصل از تبدیل فوریه با زمان انتقال یک فرکانس در سیگنال مرتبط است؛ ولی تبدیل فوریه و طیف توان حاصل از آن به تنهایی قادر به بررسی سیگنال­های نامانا که محتوی فرکانسی آن­ها در طول سیگنال متغیر است و قسمت اعظم سیگنال­های طبیعی را تشکیل می­دهند، نمی­باشد. پس برای بررسی سیگنال­های با تغییرات محلی باید، برخلاف تبدیل فوریه که از توابع پایه مثلثاتی مختلط که در حوزه زمان متمرکز نیستند ولی در حوزه فرکانس متمرکز هستند، از توابعی که در هر دو حوزه زمان و فرکانس همزمان متمرکزند، استفاده نمود. نمونه­اى از این نوع توابع، توابع گاوسى است. روش دیگر كوتاه نمودن بازه زمانى سیگنال مى­باشد. تبدیل فوریه با زمان كوتاه همان تبدیل فوریه است كه با انتقال پنجره زمانى كوچك، تغییرات محلى را بهتر نمایان كند. ایده اصلى در تبدیل فوریه با زمان کوتاه [1]بریدن داده­ها به زمان­هاى كوتاه­تر و به كارگیرى تبدیل فوریه روى آن­ها براى بدست آوردن مولفه­هاى فركانسى در هر قسمت مى­باشد. به صورت كلى داده­هاى بدست آمده توسط این گونه برش ابتدائى متناوب نیست و تبدیل فوریه هر قسمت در مرزها پرش­هایى به صورت ناپیوستگى و یا كاهش وضوح فركانسى ایجاد مى­نماید. براى پرهیز از این موضوع، پدیده ایجاد پنجره پیشنهاد شده است. بجاى تكه كردن با میانگین تابع مستطیلى از یك تابع پنجره هموار، كه دارای مقدار واحد در نزدیكى مركز و در لبه­ها كاهش یافته است، استفاده می­نماید. به همین دلیل تبدیل فوریه با زمان کوتاه گاهی پنجره تبدیل فوریه[2] هم نامیده مى­شود. هر تابع دو بار انتگرال پذیر مى­تواند به عنوان یك پنجره استفاده شود اما محدودیت­های مذكور مى­بایست اعمال شود. خاصیت اصلى یك  پنجره خوب آن است كه وضوح خوبى در هر دو حوزه زمان و فركانس داشته باشد. بعضى از پنجره­ها مانند Hanning، Hamming، Bartlett، Blackman، Kaiser و Gaussianتوسط محققین بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است [76].

متن کامل پایان نامه در لینک

  • 1