2-1-2- تاریخچه کیفیت زندگی.. 19

2-1-3- تعاریف موجود از کیفیت زندگی.. 21

2-1-4- ارتباط کیفیت زندگی با سلامتی.. 24

2-1-5- ابعاد کیفیت زندگی.. 25

2-1-6- اصول اساسی در ارتباط با کیفیت زندگی.. 29

2-1-7- سنجش کیفیت زندگی.. 30

2-1-8- عوامل موثر بر کیفیت زندگی.. 32

2-1-9- ویژگی‌های کیفیت زندگی.. 32

2-1-10- کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی.. 33

2-1-11- هویت و کیفیت زندگی.. 34

2-1-12- رویکردهای مختلف به مفهوم کیفیت زندگی.. 34

2-1-13- مطالعه علمی کیفیت زندگی.. 50

2-1-14- مدیریت کیفیت زندگی.. 52

2-1-15- بهزیستی بدنی/ سلامت جسمانی و کیفیت زندگی.. 55

2-1-16- سلامت روانی.. 59

2-1-17- تعریف سلامت روان.. 60

2-1-18- ویژگیهای سلامت روان.. 62

2-1-19- یازده مولفه کلیدی سلامت… 63

2-1-20- بهداشت روان.. 65

2-1-21- اصول بهداشت روانی.. 67

2-1-22- خصوصیات افراد دارای سلامت روانی.. 68

2-1-23- عوامل موثر در تامین سلامت روان.. 70

2-1-24- نظریات مرتبط با سلامت روانی.. 70

2-1-25- بهزیستی روانشناختی.. 76

2-1-26- هوش هیجانی.. 78

2-1-27- انواع هوش…. 78

2-1-28- هیجان و اجزاء آن.. 79

2-1-29- تعریف هوش هیجانی.. 80

2-1-30- تاریخچه هوش هیجانی.. 84

2-1-31- مولفه های هوش هیجانی.. 87

2-1-32- ویژگی افرادی که هوش هیجانی بالا دارند.. 89

2-1-33- مدل‌های هوش هیجانی.. 92

2-1-34- ابعاد هوش هیجانی در مدل توانایی.. 93

2-1-35- مدل بار – آن.. 94

2-1-36- مدل دانیل گلمن.. 96

2-1-37- هوش هیجانی و هوش شناختی.. 98

پایان نامه و مقاله

2-1-38- رهنمودهای لازم برای موفقیت برنامه‌های هوش هیجانی.. 100

2-1-39- آموزش هوش هیجانی.. 100

2-1-40- کاربرد هوش هیجانی.. 101

2-1-41- آموزش و یادگیری هوش هیجانی در سازمان.. 104

2-1-42- عملکرد هوش هیجانی در سازمان.. 106

2-1-43- نقش هوش هیجانی در زندگی.. 107

2-1-44- نمودهای هوش هیجانی در محیط كاری.. 108

2-1-45- هوش هیجانی و عملكرد اثر بخش…. 109

2-1-46- هوش هیجانی در محیط کار. 110

2-1-47- سن و هوش هیجانی.. 110

2-1-48- هوش هیجانی در ورزش…. 111

2-2- پیشینه‌ی تحقیق.. 113

2-2-1- تحقیقات داخلی.. 113

2-2-2- تحقیقات خارجی.. 124

2-2-3- جمع بندی.. 130

فصل 3: روش شناسی تحقیق… 131

3-1- مقدمه. 132

3-2- روش تحقیق.. 132

3-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری و حجم نمونه. 132

3-4- متغیرهای تحقیق.. 133

3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات… 133

3-6- روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها 136

فصل 4: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق… 137

4-1- مقدمه. 138

4-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 139

4-2-1- سن.. 139

4-2-2- وضعیت تأهل.. 140

4-2-3- وضعیت تحصیلی.. 141

یک مطلب دیگر :

4-2-4- سابقه کار. 142

4-2-5- وضعیت تغذیه. 143

4-2-6- سابقه بیماری منجر به بستری شدن.. 144

4-2-7- وضعیت ورزشکار بودن نمونه های تحقیق.. 145

4-2-8- آمار توصیفی متغیر کیفیت زندگی.. 146

4-2-9- آمار توصیفی متغیر هوش هیجانی.. 151

4-2-10- آمار توصیفی متغیر سلامت روانی.. 154

4-3- آمار استنباطی و آزمون فرضیههای تحقیق.. 157

4-3-1- فرضیه اول.. 160

4-3-2- فرضیه دوم. 163

4-3-3- فرضیه سوم. 165

فصل 5: خلاصه، بحث و نتیجه گیری، پیشنهادها. 167

5-1- مقدمه. 168

5-2- خلاصه تحقیق.. 168

5-3- بحث و نتیجه گیری.. 172

5-4- پیشنهادهای برخاسته از تحقیق.. 179

5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 181

منابع و مآخذ.. 182

پیوست ها و ضمائم.. 194
فهرست جدول ها

جدول ‏2‑1 حوزه‌های کاربردی و عناصر موثر بر کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………….. 22

جدول ‏2‑2 عامل‌های کیفیت زندگی و مبانی نظری آنها………………………………………………………………………………………………… 49

جدول ‏2‑3 مولفه های هوش هیجانی، عوامل هریک از مولفه ها و اینکه چه چیزی را می سنجد………………………………….. 95

جدول ‏3‑1 ابعاد و اجزا پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36……………………………………………………………………………………………. 134

جدول ‏4‑1 توزیع فراوانی سن نمونه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 139

جدول ‏4‑2 توزیع فراوانی وضعیت تأهل نمونه های تحقیق……………………………………………………………………………………………. 140

جدول ‏4‑3 توزیع فراوانی وضعیت تحصیلی نمونه های تحقیق………………………………………………………………………………………. 141

جدول ‏4‑4 توزیع فراوانی سابقه کار در نمونه های تحقیق……………………………………………………………………………………………… 142

جدول ‏4‑5 توزیع فراوانی وضعیت تغذیه نمونه های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 143

جدول ‏4‑6 توزیع فراوانی سابقه بیماری نمونه های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 144

جدول ‏4‑7 توزیع فراوانی وضعیت ورزشکار بودن نمونه های تحقیق……………………………………………………………………………… 145

جدول ‏4‑8 شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی متغیر «کیفیت زندگی» در نمونه‌های تحقیق…………………………………………….. 146

جدول ‏4‑9 شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس «عملکرد فیزیکی» در نمونه‌های تحقیق………………………………. 146

جدول ‏4‑10 شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس «محدودیت نقش ناشی از سلامت جسمانی» در نمونه‌های تحقیق            147

جدول ‏4‑11 شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس « محدودیت نقش ناشی از مشکلات احساسی » در نمونه‌های تحقیق        147

جدول ‏4‑12 شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس «احساس حیات» در نمونه‌های تحقیق……………………………… 148

جدول ‏4‑13 شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس «سلامتی روانی» در نمونه‌های تحقیق……………………………….. 148

جدول ‏4‑14 شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس « عملکرد اجتماعی » در نمونه‌های تحقیق………………………… 149

جدول ‏4‑15 شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس « درد بدنی » در نمونه‌های تحقیق……………………………………. 149

جدول ‏4‑16 شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس «سلامتی عمومی» در نمونه‌های تحقیق…………………………….. 150

جدول ‏4‑17 شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس «بُعد جسمانی» در نمونه‌های تحقیق…………………………………. 150

جدول ‏4‑18 شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس « بُعد روانی » در نمونه‌های تحقیق…………………………………… 151

جدول ‏4‑19 شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی متغیر « هوش هیجانی » در نمونه‌های تحقیق………………………………………… 151

جدول ‏4‑20 شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس « خود آگاهی » در نمونه‌های تحقیق………………………………… 152

جدول ‏4‑21 شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس «خود مدیریتی» در نمونه‌های تحقیق………………………………… 152

جدول ‏4‑22 شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس «مدیریت رابطه» در نمونه‌های تحقیق……………………………….. 153

جدول ‏4‑23 شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس « آگاهی اجتماعی » در نمونه‌های تحقیق………………………….. 153

جدول ‏4‑24 شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی متغیر « سلامت روانی » در نمونه‌های تحقیق………………………………………… 154

جدول ‏4‑25 شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس « علائم اجتماعی » در نمونه‌های تحقیق…………………………… 154

جدول ‏4‑26 شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس «اختلال در عملکرد اجتماعی» در نمونه‌های تحقیق            155

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *